Национална конференция по нефрология 2021 г.

05 април, 2021

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 07-10 ОКТОМВРИ 2021 Г.
ГРАНД ХОТЕЛ „ПЛОВДИВ“, ГР. ПЛОВДИВ
 
07 октомври 2021 г. (четвъртък)
РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 18.00 Ч.
08 октомври 2021 г. (петък)
08.00 – 08.10  Откриване. Проф. Е. Паскалев.
08.10 – 10.00  ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                          Нови тенденции на терапевтичния подход при  
                          гломерулопатии.
                          Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева, проф. Д.
                          Монова.
10.00 – 11.00 Фирмени прояви.
11.00 – 11.30 Кафе пауза.
11.30 – 11.50 Фирмени прояви.
11.50 – 13.20 ВТОРА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                         Перитонеална диализа и качество на живот.
                         Модератори: Проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев, проф. С.  
                         Стайкова, доц. А. Осиченко.
13.00 – 14.30 Обяд
14.30 – 16.00 ТРЕТА СЕСИЯ. БЪБРЕЧНА ТРАНСПАНТАЦИЯ.
                         Значимост на бъбречната трансплантация при млади
                         реципиенти.
                         Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. В. Димитрова, проф. С.   
                         СТайкова.
 
16.00 – 17.00 Фирмени прояви.
17.00 – 17.30 Кафе пауза.
 
17.30 – 19.00 – ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                             Хронично Бъбречно заболяване – етиологична значимост
                              на захарен диабет и артериална хипертония.
                              Модератори: проф. Б. Богов, доц. А. Кундурджиев, доц. Е.  
                              Тилкиян.
19.00 – 20.00 Фирмени изяви.
20.30 – 22.30 Вечеря.
09 октомври 2021 г. (събота)
08.30 – 10.00 ПЕТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
 Редки заболявания в нефрологията.
 Модератори: проф. Кумчев, проф. В. Маджова, доц. В. Лазаров, доц. М.  Любомирова.
 
10.00 – 11.20 Фирмени прояви.
11.20  – 11.50 Кафе пауза
11.50 – 13.00 ШЕСТА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                          Анемия при пациенти на диализно лечение.
                           Модератори: Проф. Е. Възелов, доц. В. Мушеков, проф. И. Попов.
13.00 – 14.30 Обяд
14.30 – 16.30 СЕДМА СЕСИЯ. ПЕДИАТРИЯ – НЕФРОЛОГИЯ.
                          Бъбечна трансплантация в детска възраст.
                          Модератори: проф. Д. Близнакова, доц. Гайдарова, доц. П.  
                          Митева, доц. М. Пенева.
16.30 – 17.00 Кафе пауза
17.00 – 19.30 Фирмени прояви.
20.00 – 22.00 Вечеря.
 
10 октомври 2021 г./неделя/
Напускане на хотела до 10.00 ч.
Уважаеми колеги,


От 07 до 10 октомври 2021 г. в  Гранд хотел „Пловдив“  ще се проведе Националната конференция по нефрология, организирана от Българското дружество по нефрология, с участието на нефролози от цялата страна
Каним Ви за участие в конференцията и се надяваме на Вашето любезно сътрудничество. Вашата подкрепа за програмата на Българско дружество  по нефрология и участието Ви в проявата, ще  доведе до повишаване активността и професионализма на българските нефролози,  работещи в нефрологичните структури.
 
По-долу Ви предлагаме условията за участие на фармацевтичните компании.


Проф. Емил Паскалев 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ
07 до 10 октомври 2021 г.;
  Гранд хотел „Пловдив“

  
Спонсорство на фармацевтични компании:


Платинен спонсор -  27 500 лв. / 60 мин. симпозиум, щанд с размери 12 м2 и централно разположение, фирмен банер в конферентната зала, официална реклама в материалите на конференцията, вкл. и на гала вечерята, възможност за подпомагане  участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.


Златен спонсор – 21 000 лв. /45 мин. симпозиум, щанд с размери 10 м2 и централно разположение, официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на колеги чрез осигуряване таксите им за участие/.


Сребърен спонсор – 14 500 лв. /30 мин. симпозиум, щанд с размери 8 м2, официална реклама в материалите на конференцията, подпомагане на участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.


Спонсор – 8 500 лв. /15 мин. симпозиум, щанд с размери 6 м2 и официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.


Фирмите могат да предоставят рекламни материали с големина до А4 за включване в комплекта, който участниците ще получават при регистрацията.


Презентации Суми в лева
10 минути 2 500
20 минути 5 000
30 минути 7 500
40 минути 10 000
60 минути 15 000
 
Щанд  1,0 м2   - 2500 лв.


Такси за участие на лекари в конференцията – 200 лв.


 • Банкова сметка на Българско дружество по нефрология
София, ул. „Охрид” №73, ет.2, ап.8,
Булстат 177006497
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
МОЛ Емил Паскалев Димитров
 
 
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско нефрологично дружество
emilpaskalev@abv.bg
nephcl@abv.bg     
 
Окончателната програмата на Конференцията ще бъде публикувана 2 /два / месеца преди началото на форума.
 
Фирмените представители правят резервацията си сами в хотела или съседни хотели  и  заплащат нощувките си. Фирмените представители са добре дошли на обядите и вечерите, организирани от БДН /без заплащане/, като трябва да заявят на nephcl@abv.bg бройката представители и на кои дати ще присъстват и на кое хранене, за да можем да планираме правилно количеството на поръчваната храна.
 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФОРУМА:
 
 1. Националната конференция  е предназначена за:
 • нефролози;
 • лекари, специализиращи  нефрология;
 • лекари, работещи в нефрологични структури;
 • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
 • докторанти и студенти.
Задължително е всички  лекари да бъдат членове на БДН.
Членски внос за лекари – 50/петдесет/ лв.
 
Такса за участие в Национална конференция по нефрология:
 • Лекари - 200/двеста/ лв.
 • Студенти - 100/сто/ лв.
До участие в научната програма се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие.
 
 1. В Национална конференция по нефрология не се допускат придружители!
 2. Национална конференция по нефрология няма развлекателни програми.
  
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ЛЕКАРИ

 Уважаеми колеги,
Във връзка с предстоящата Национална конференция по нефрология, 07 до 10 октомври 2021 г., в Гранд хотел „Пловдив“ Ви напомняме, че очакваме Вашите резюмета за участие с доклади и постери до 15.09.2021 год.
Навременното им изпращане ще спести необходимостта от допълнително удължаване на срока и затруднения при оформяне на програмата в последния момент.
Резюметата да се изпращат като прикачен файл тип Document Word 97-2003 на електронния адрес на проф. Б. Делийска: delijska10@yahoo.com  или на проф. Р. Робева: rrobeva@yahoo.com.


Изисквания към авторите – формат на резюметата:
• Шрифт: Times New Roman.
• Размер: 12, стъпка 1 ½.

• Структура:
• Заглавие: главни букви, bold.
• Автори: след интервал от 1 ред.
• Лечебно заведение, в което е извършено проучването: Болница, клиника (отделение, лаборатория). Ако са повече от едно, да се поставят индекси на авторите, съответни на звената.
• Текст: Общ текст, без да се използва нов ред между отделните абзаци. Самият текст да не превишава 2000 знака заедно с интервалите, да съдържа цел, материал и методи, резултати и изводи от проучването.

 
Авторите задължително посочват варианта на участие – устна презентация или постер.
Устните презентации -  продължителност до  10 минути.
Постерите - височина – 80 см, ширина - 50 см.
Краен срок за приемане на абстракти: 15.09.2020 г.
 
Важно за всички желаещи участници:
 
 1. Конференцията е предназначена за:
 • нефролози;
 • лекари, специализиращи  нефрология;
 • лекари, работещи в нефрологични структури;
 • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
 • докторанти и студенти.
 1. По време на конференцията не се допускат придружители!
 2. Задължително е всички  участници да бъдат членове на БДН. Членски внос – 50/петдесет/ лв.
 3. В конференцията няма развлекателни програми.
 4. До участие в научната програма се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие. Такса за участие в Конференцията  200 /двеста/ лв.
 5. Препоръчваме  плащанията да бъдат направени по банков път, за да може да се издаде фактура. При регистрацията задължително трябва да предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
 6. Плащания могат да бъдат правени и на място.
 
Банкова сметка на БДН
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Конференция по нефрология.
 
Моля да изпратите Вашите заявки за участие  най-късно до 15 септември 2021 г. Заявката трябва да бъде направена лично от участника, независимо дали е спонсориран от фирма или не на е-mail: nephcl@abv.bg.
Местата в хотела за мероприятието са фиксиран брой по договор с хотела, затова Ви молим, ако заявите участие и ако не можете да присъствате, да ни уведомите веднага на същия е-mail адрес.
Програмата на Конференцията ще бъде публикувана 2/два / месеца преди началото на форума.
 
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско дружество по нефрология
emilpaskalev@abv.bg
nephcl@abv.bg