Програма на Академия "Нефрология", с участие на лекари и медицински сестри

29 април, 2021

П Р О Г Р А М А
НА АКАДЕМИЯ „ НЕФРОЛОГИЯ“
С УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
13-16 МАЙ 2021 Г.
СТАРОСЕЛ


13.05.2021 /четвъртък/   -  Регистрация. Настаняване след 13.00 часа.
 

17.00 - 17.30           Откриване. Проф. Е. Паскалев - председател на БДН.                              
18.00 - 18.30            Национален регистър на бъбречните биопсии.
                                 Д-р В. Шурлиев.
18.30 - 19.00            Как да изберем диализатор?
                                 Доц. С. Кривошиев.

19.30 – 21.00           Вечеря.

14.05.2021 /петък/.
08.00 – 09.30        Първа научна сесия – детска Нефрология.
                              Модератори: проф. Д. Близнакова, доц. М. Гайдарова, доц. П.   
                              Митева.
08.00 - 08.15         Мембранозна нефропатия в детска възраст.
                              Г. Михнева, М. Гайдарова.
08.15 - 08.30         Задните уретрални клапи като конгенитална причина за дилатация на
                              отделителната система.
                              С. Пеев, М. Гайдарова.
08.30 - 08.45         Клинична характеристика на Мембранопролиферативния гломерулонефрит
                              сред биопсирани пациенти в детска възраст в периода 2017 - 2020 г.
                              Б. Стоилов, М. Гайдарова.
08.45 - 09.00         Вродена хидронефроза, везикоуретерален рефлукс и уроантисептична
                              профилактика.
                              Е.Николова, М. Гайдарова, Р. Георгиева.
09.00 - 09.15         Ролята на Алискирен, първият директен ренинов инхибитор при деца с
                              артериална хипертония и бъбречно заболяване.
                              М. Гайдарова, Р. Маринов, А. Дашева-Димитрова.
09.15 - 09.30        Диференциално-диагностичен план на вродена хидронефроза при деца.
                             С. Симеонова, М. Гайдарова.
09.30 - 10.10        Дискусия.
10.10 - 10.30         Научни симпозиуми на фармацевтични компании.
 
10.10 - 10.30           Симпозиум на Нобел фарма.  „Уроинфекции - невидими
                                     аспекти, последствия и предизвикателства“. Проф.  С. Стайкова, проф. Е. Паскалев.

10.30 - 11.00              Кафе пауза.

11.00 - 12.30         ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ – Бъбречна трансплантация.
                              Модератори: проф. Е. Паскалев,  проф. С. Стайкова, проф. И. Попов.
 
11.00 - 11.15        Рискови фактори за проява на калциневринова нефротоксичност.
                            Я. Иванова, А. Хадзипантелис, И. Маринова, П. Мегеров, Т. Методиева,
                            М. Петрова, Л. Христова, Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев.  
11.15 - 11.30       Бъбречнотрансплантирани  пациенти с първична диагноза IgA гломерулонефрит.
                            И. Маринова, Б. Златков, М. Димитров, Ж. Филипов, Т. Методиева, М. Петрова, Л. Христова, П. Мегеров, Я. Иванова,
                            А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, Е. Паскалев.
11.30 - 11.45       Фактори, асоциирани с анемия при бъбречнотрансплантирани пациенти.
                           П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Димитров, М. Петрова, Т. Методиева, Л. Христова, И. Маринова, Я. Иванова, А. Хадзипантелис, Е. Паскалев.
11.45 - 12.00      GENETIC VARIATIONS OF PIK3CA GENE IN PATIENT WITH BREAST CANCER AND KIDNEY TRANSPLANTATION: SINGLE CASE REPORT.
                           Igor.G.NIKOLOV, MD,PhD; Irena RAMBABOVA BUSLETIC, MD,PhD; Lada TRAJCESKA MD,PhD; Dushana NIKOLOVA, MD; Igor Dzikovski, MD;
                           Vita STOJMENOVSKA, MD; Majda MEMEDOVSKA, MD; Nino VASEV, MD; Goce SPASOVSKI, MD, PhD.
12.00 - 12.30      Дискусия.
 
12.30 - 14.00      Обяд.
 
14.00 - 15.50           Трета научна сесия – Диализно лечение.
       Модератори: проф. С. Стайкова, проф. И. Попов, доц. С.  
                                 Кривошиев.
14.00 - 14.20            Различна ли е резистентността на хемодиализните пациенти към еритропоетин стимулиращи агенти /ЕСА/при лечение на ренална анемия в зависимост от това дали преди хемодиализа болните са лекувани с ЕСА?  К.  Ашикова.
14.20 - 14.40            Спешни усложнения, пряко свързани с провеждането на диализната
                                 процедура - нашият опит. 
                                 А. Осиченко.
14.40 - 15.00            Какви са тенденциите за отговор към еритропоетин стимулиращи
                                 агенти /ЕСА/ при хемодиализни пациенти в зависимост от това дали са
                                  получавали ЕСА преди хемодиализа.
                                  К. Ашикова.
15.00 - 15.20             Parsabiv (etelcalcetide) - алостеричен модулатор на калциево-чувствителния
                                  рецептор при пациенти на хемодиализа с ВхПТ.
                                  К. Желязков,  С. Атанасова, Д. Ненова, С. Стайкова.
15.20 - 15.50            Дискусия.
 

15.50 - 16.30             Кафе пауза.
 
16.30 - 17.30             Научни симпозиуми на фармацевтични компании. 
 
16.30 - 17.00             Симпозиум на фирма Генесис. „Генетичен профил при болест на Фабри.
                                  Мястото на перорална терапия с Мигаластат при пациенти с чувствителни
                                  мутации.“ Проф. А. Тодорова.
                                  Модератор: проф. Е. Паскалев.
17.00 - 17.15             Симпозиум на фирма Дойч. "Иновативни терапевтични аспекти при триглицериемията."
                                  Проф. Е. Паскалев.
17.15 - 17.30             Симпозиум на фирма Полфарма. "Лечение с Фитолизин на БКБ при
                                  пациенти с остри или хронични уроинфекции".
                                  Д-р Е. Козарова.
 
19.30 - 21.00              Вечеря.
 
15.05.2021 /събота/ 


08.00 - 09.30             Четвърта научна сесия – Нефрология.
                                  Модератори: проф. В. Маджова, проф.Д. Ненов, проф. А. Кундурджиев.  
 
08.00 - 08.15             Високостепенна протеинурия при трима пациенти с инсулинозависим захарен диабет.
                                   Г. Златанова, М. Гайдарова, Ст. Янкова, Д. Русинов, Р. Савова, В. Деспотова, Н. Янева, И. Модева.
08.15 - 08.30              Ролята на съвременните уринни биомаркери за установяване на ранна бъбречна увреда при пациенти с β-таласемия минор.
                                   Л. Стоянова, С. Стайкова, Т. Червенков.
08.30 - 08.45              Метформин - опасен приятел при болни с прогресиращо ХБЗ.
                                   Б.  Василева, В. Василев, В. Шурлиев, Т. Илиева, В. Лазаров, Б. Делийска.
08.45 - 09.00              Ролята на пункционната бъбречна биопсия при остро бъбречно увреждане. П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Димитров, М. Петрова, Т. Методиева, Л. Христова, И. Маринова, Я. Иванова, А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, Е. Паскалев.
09.00 - 09.30              Дискусия.
 
09.30 - 10.30             Научни симпозиуми на фармацевтични компании.
 
09.30 - 10.10             Симпозиум на Бьорингер Ингелхайм.
                                  Проф. Е. Паскалев.
10.10 - 10.30             Симпозиум на Астелас. "Предимства в калциневриновата инхибиция".
                                  Д-р И. Маринова, проф. Е. Паскалев.

10.30 - 11.00             Кафе пауза.
11.00 - 12.30             Пета научна сесия – Нефрология.
                                  Модератори: проф. Р. Робева, проф. Д. Ненов, проф. А. Кундурджиев, доц. А. Осиченко.
 
11.00 - 11.20             Серумен уромодулин - маркер за диагностика на хроничните бъбречни
                                   заболявания.
                                   Д. Генов, А. Кундурджиев, И. Иванова, Н. Колева, Ц. Вутова,  М.   
                                   Николова, М. Христова, А. Костадинова, В. Грозева.                               
11.20 - 11.40             Фитнес добавки и бъбрек.
                                  Б. Василева, Т. Илиева, В. Шурлиев, В. Василев, В. Лазаров, Б. Делийска.
11.40 - 12.00             Указания за намаляване на риска от заразяване  с Covid -19 в диализните
                                  структури на Великобритания - възможности за приложението им в   
                                  МБАЛ"Токуда" София.
                                  А. Осиченко.
12.00 - 12.30             Дискусия.

13.00 - 14.30             Обяд.

14.30 - 16.30             Шеста научна сесия. нефрология.
                                  Модератори: Проф. Р. Робева,  проф. В. Маджова, проф. Д. Ненов, доц. А. Осиченко.
 
14.30 - 14.50          Хипероксалурия при пациенти с идиопатична калциевооксалатна уролитиаза. 
                                Д. Петрова, К. Петкова, Ц. Колев, И. Салтиров.
14.50 - 15.10           Може ли генетичен анализ с новогенерационно секвентиране да  
                                рекласифицира някои нефрологични диагнози.
                                М. Гайдарова, О. Белчева, В. Василев, В. Шурлиев, Б. Делийска.
15.10 - 15.40           Хиперфосфатемия при диализно лечение.
                                Доц. С. Кривошиев.
 
15.40 - 16.00          Дискусия.        
  
16.00 - 16.30          Доц. Д. Паскалев - Нефрология и литература.
 
 
16,30 - 17.00          Кафе пауза.

17.00  - 18.10           Научни симпозиуми на фармацевтични компании.
                                 
17.00 - 17.30           Симпозиум на фирма Swixx Biopharma – “aHUS - едно 
                                 мултидисциплинарно предизвикателство“.
                                 Доц. П. Митева.
17.30 - 18.10            Симпозиум на фирма Валентис. "NatAspin Control при пациенти с  дислипидемии".
                                 И. Маринова.
                                 Проф. Е. Паскалев.

19.30 - 21.00           Официална вечеря.
 
Постерни сесии
14.05.2021 /петък/
09.00 - 18.00  Първа постерна сесия. 
Модератори: проф. И. Попов, доц. А. Осиченко, доц. Б. Борисов.
 
 1. Инвазивно лечение на реновазална хипертония. И. Попов, Д. Илчева, Р. Радева, В. Василев.
 2. Остро бъбречно увреждане след имплантиран временен антибиотичен спейсър – клиничен случай. Г. Гинова-Нончева, Н. Димов, Д. Николов.
 3. Морфологични характеристики на болните с огнищна и сегментна гломерулосклероза. М. Йорданов, Ю. Ананиев, В. Минкова , Т. Тодоров, Р. Робева.
 4. Ремисия при огнищна и сегментна гломерулна склероза постигната с интравенозен      имуноглобулин Г. М. Йорданов, Ф. Рушидова, А. Венелинова, Р. Робева.
 5. Остро бъбречно увреждане при пациенти с Covid-19. Р. Колева, П. Петров, С. Стайкова.
 6. Хемодиализа и остри мозъчно - съдови инциденти - проблеми, превенция и терапия. С. Стайкова, К. Желязков.
 7. Клиничен случай на пациент с късна изява на Фамилна средиземноморска треска. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова, М. Левкова.
 8. Клиничен случай на NMI Синдром на Туберозна склероза. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова, М. Левкова.
 9. Катетър-асоцииран сепсис при болни на хемодиализно лечение с тунелизиран катетър – диагностични проблеми и терапевтични подходи. Б. Борисов.
 10. Ренална протекция при приложение на емпаглифозин при пациенти със захарен диабет тип 2 и хронична сърдечна недостатъчност. А. Динков, Л. Стоянова, Я. Кашлов, Б. Каназирев.
 11. Анализ върху постигнатото качество на живот при пациенти с краен стадий на ХБЗ, провеждащи online-хемодиафилтрация. Д. Ненова, C. Атанасова, С. Стайкова.
 12. Биомаркери при пациенти с хронично бъбречно заболяване – минало и настояще. С. Стайкова, П. Петров.
 
15.05.2021 /събота/
 
09.00 - 18.00 Втора постерна сесия.
 Модератори: проф. Р. Робева, проф. С. Стайкова, проф. И. Попов, доц. А.   
                      Осиченко.
1. Хиперсензитивен пулмонит при прилагане на интравенозно желязо при болен с ХБЗ. В. Василев, Б. Василева, В. Шурлиев, В. Лазаров, Б. Делийска.
2. Причини за еритропоетинова резситентност при пациенти на диализно лечение. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова.
3. Изследване серумните нива на витамин В12 при хронични бъбречни заболявания без ХБН и с бъбречна недостатъчност. Н. Велкова, Д. Арабаджиева, В. Димитрова, Д. Йонова.
4. Остра бъбречна увреда /ОБУ/ след високодозова химиотерапия /ВДХТ/ с последваща автоложна трансплантация на стволови клетки при пациент със злокачествено новообразувание на тестиса с метастази. М. Хаджиева, Е. Младенова, К. Симеонова, А. Осиченко.
5. Еритема нодозум като проява на системен лупус с мултиорганно засягане. М. Николова, Ат. Кундурджиев, Цв. Вутова, Д. Генов, Н. Колева, М. Христова, А. Лавчева, Т. Тодоров, Л. Дурмишев.
6. Форникс-руптура при пациенти с бъбречна колика. А. Кундурджиев, Ц. Вутова, А. Костадинова, И. Ангелова, М. Христова, А. Лавчева, М. Николова, Б. Кочмаларски, Е. Попов, Ч. Славов.
7.  ИгА гломерулонефрит при системен лупус еритематозус. М. Николова, А. Кундурджиев, Д. Генов, А. Костадинова, Н. Колева, М. Христова, Ц. Вутова, В. Грозева, И. Ангелова, А. Лавчева, Р. Ганчева, Д. Кюркчиев, Е. Тодорова, Т. Тодоров, Ю. Ананиев, Хр. Попов.
8.  Пикочната киселина като рисков фактор за изява на контраст-индуцирана нефропатия. А. Рапонджиева, С. Илиева, Н. Добрева, Т. Андреева, И. Желева, В. Гелев, В. Колева.
9.  Съчетание на автоимунен тиреоидит с гломерулопатии – данни от тригодишно проучване. Н. Колева, М. Николова, Г. Генов, А. Костадинова,  М. Христова, М. Пишманова, В. Грозева, А. Лавчева, А. Кундурджиев.
10. Възпалителни чревни заболявания и бъбречна увреда - клиничен случай. М. Христова, З.    Спасова, В. Минкова, Ю. Ананиев, А. Кундурджиев.
11. Недиабетно бъбречно увреждане при диабетик с достигане на ремисия след патогенетично лечение. Б. Василева, Т. Илиева, В. Шурлиев, В. Василев, В. Лазаров, Б. Делийска.
 
16.05.2021/неделя/
Освобождаване на хотела до 12 часа. 
ПРОГРАМА
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ14.05.2021 /петък/ - пристигане и настаняване след 14 часа на медицинските сестри.


19.30 – 21.30           Вечеря.

 
15.05.2021 /събота/

08.30-10.30          Първа сесия.
                             Модератори:  проф. Св. Стайкова, доц. С. Кривошиев, доц. А.
                             Осиченко.
 
08.30 - 09.00         Хиперфосфатемия при диализно лечение.
                              Доц. С. Кривошиев.
09.00 - 09.10         Дискусия.
09.10 - 09.40         Интегриране на перитонеалната диализа в активния, мобилен и съвременен начин на живот.
                              Д-р М. Бенкова, проф. С. Стайкова.
09.40 - 09.50         Дискусия.
09.50 - 10.20         Хемодиализата през погледа на пациента.
                              Доц. С. Кривошиев.
10.20 - 10.30         Дискусия.
 
10.30 - 11.00        Кафе пауза.


11.00 - 12.20         Втора сесия.
                              Модератори: проф. Св. Стайкова, проф. И. Попов, доц. С. Кривошиев.
 
11.00 - 11.30         Подготовка на реципиенти за бъбречна трансплантация.
                              П. Мегеров, В. Йорданова, М. Стефанов.
11.30 - 11.40         Дискусия.
11.40 - 12.10         Характеристика на бъбречната трансплантация.
                              П. Мегеров, В. Йорданова, М. Стефанов.
12.10 - 12.20         Дискусия.

13.00 – 14.30         Обяд.

14.30 - 16.30         ТРЕТА СЕСИЯ.  
                              Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. И. Попов,  доц. Д. Паскалев.
 
14.30 - 15.00         Болест на Фабри.
                              И. Маринова.
15.00 - 15.10         Дискусия.
15.10 - 15.40         Спешни усложнения, свързани с провеждането на диализната процедура - клиничен опит.
                              А. Осиченко
15.40 - 15.50         Дискусия.
15.50 - 16.20         "Изкуството" да общуваме с пациентите на диализно лечение.
                               С. Стайкова.
16.20 - 16.30          Дискусия.
 
16.30 - 16.50           Кафе пауза.
 

 16.50 - 18.00        ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ.
                              Модератори: проф. С. Стайкова, доц. Д. Паскалев, доц. Б. Борисов.
 
16.50 - 17.10        Роля и значение на пункционната бъбречна биопсия.
                             П. Мегеров.
17.10 - 17.20        Дискусия.
17.20 - 17.50       Указания за намаляване риска от заразяване с Ковид - 19 в диализните
                             структури на Великобритания - възможности за приложението им в
                             МБАЛ "Токуда" - София.
                             А. Осиченко.
17.50 - 18.00        Дискусия.
 
19.30 – 21.30       Официална вечеря.

 
16.05.2021 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.
 
           Конференцията е предназначена за нефролози, специализиращи  нефрология, специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности, докторанти и студенти.
По време на конференцията не се допускат придружители.
В конференцията няма развлекателни програми.
В Конференцията участват медицински сестри в паралелни сесии в отделна зала.
С оглед на епидемиологичната обстановка на всички участници  ще бъдат осигурени лични предпазни средства - маски, дизенфектанти /гел, спрей/, електронен контрол на телесна температура, отстояние на > 2 м.
По време на Академия “Нефрология“ хотелът ще работи за настаняване,  конферентна дейност, без предлагане на винен туризъм.