Програма за Академия"Нефрология"

21 март, 2022

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
П Р О Г Р А М А
АКАДЕМИЯ „НЕФРОЛОГИЯ“
12-15 май 2022 Г.
ГРАНД ХОТЕЛ „ПЛОВДИВ“, ГР. ПЛОВДИВ
 
12 май 2022 г. (четвъртък)
НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 18.00 Ч.
РЕГИСТРАЦИЯ.
20.00 – 22.00   Вечеря.
13 май  2022 г. (петък)
08.00 – 08.10    Откриване. Проф. Е. Паскалев.
 
08.10 – 09.30    ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ. Covid-19 Инфекция.
                          Модератори: проф. Р. Робева, проф. Б. Делийска,  проф. Д.
                          Монова, проф. и. попов.
 
08.10 – 08.20    БЪРЗОПРОГРЕСИРАЩИ  ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ  ПРИ ПАЦИЕНТИ            СЛЕД COVID-19 ИНФЕКЦИЯ. Е. Тилкиян, Е. Кумчев, Ю. Ананиев, С. Вълова, И. Йотовска, И. Здравкова, С. Костянева.
08.20 – 08.30   Остра бъбречна недостатъчност при КОВИД-19. В. Коцева, И. Ангелова, Ат. Кундурджиев, А. Костадинова, Д. Генов, Цв. Вутова, Ю. Тодоров, К. Чупетковска, М. Пенков, Ю. Ананиев, Н. Колева, М. Николова.
08.30 – 08.40    Covid-19 при бъбречно трансплантирани пациенти. П. Мегеров, Ж. Филипов, И. Маринова,  В. Йорданова,   М. Стефанов,  Я. Иванова,  А. Хатзипантелис, Т. Янакиева, К. Ангелов, С. Таков, Е. Паскалев.
08.40 – 08.50    Заболеваемост и смъртност от COVID-19 в един диализен център на северна България. Б. Борисов, П. Тончев, Е. Борисова.
 
08.50 – 09.00    хАРаКТЕРИСТИКА НА ПРОТЕИНУРИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С кОВИД-19 ИНФЕКЦИЯ. л. Стоянова, И. Дудренова.
09.00 – 09.30    Дискусия.
09.30 – 10.10   Фирмени прояви.
                            Фирмен симпозиум:  „Грижата за пациенти с болест на Фабри – мултидисциплинарен подход.“ Модератор:  проф. И. Търнев / проф. Е. Паскалев. Лектори: проф. е. Паскалев, доц. М. Господинова и доц. Т. Чамова.
 
10.10 – 10.40   Кафе пауза.
10.40 – 11.20   Фирмени прояви.
                       Симпозиум НА Фирма „Boehringer – Ingelheim“: „Пробив в терапията на XСН - Jardiance: Първата и единствена терапия за целия спектър на хронична сърдечна недостатъчност.“ Модератор: проф. Паскалев.
                        Лектор:  доц. m. Токмакова.
 
11.20 – 13.00   ВТОРА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                         Модератори: Проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев, проф. С.  
                         Стайкова, доц. А. Осиченко.
11.20 – 11.30   КАФЕ, АЛКОХОЛ, ТЮТЮНОПУШЕНЕ – ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТ ПАЦИЕНТИТЕ НА ХРОНИОДИАЛИЗА.  А. Осиченко.
 
11.30 – 11.40    Пациенти с онкологични заболявания, провеждащи ХРОНИОдиализно лечение: КЛИНИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ.  Ж. Филипов, К. Атанасова, Й. Латинов, Н. Тодоров.
 
11.40 – 11.50   ЗАМЕСТИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА ПРИ ХБЗ –ЗНАЧИМОСТ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ.  Б. Иванова, Д. Дамянова, Н. Харизанова,  С. Стайкова, Р. Зорчева.
 
11.50 – 12.00    Връзка между еритропоетиновата резистентност и вторичния хиперпаратиреоидизъм - резултати при пациенти с хронично бъбречно заболяване на Клиника по нефрология към УМБАЛ “Св. Марина” -  Варна.  М. Бенкова - Петрова, А. Петров, С. Стайкова.
 
12.00 – 12.10  Остра бъбречна недостатъчност при рабдомиолиза след прием на контролирани субстанции. И. Ангелова, В. Коцева, Г. Търнева, Д. Генов, А. Костадинова, Н. Колева, Д. Монов, П. Войкова, Р. Танева, М. Николова, А. Кундурджиев, Ю. Ананиев.
 
12.10 - 12.20    ДВИГАТЕЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ПОЛЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ С
                          ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. М. Близнакова, И.
                          Христова, Е. Христова, И. Момчева, Ж. Русева, С. Стайкова, В.
                          Маджова.
 
12.20 – 13.00    Дискусия.
 
13.00 – 14.30   Обяд.
 
14.30 – 15.00   Как да изберем диализатор.  С. Кривошиев.
15.00 – 15.20   ПЕРИТОНЕАЛНАТА ДИАЛИЗА В БЪЛГАРИЯ - ЛЕКЦИИ МНОГО, рЕЗУЛТАТ?  с. Кривошиев.
 
15.20 - 15.50    Дискусия.
 
15.50 – 17.00   ТРЕТА СЕСИЯ. Нефрология.
                         Модератори: проф. Е. Паскалев,  проф. С. СТайкова,  доц. В.
                         Димитрова, проф. Е. Кумчев.
 
15.50 – 16.00   Клинични случаи на пациенти с първична   ретроперитонеална фиброза и бъбречни увреди. В. Коцева, А. Кундурджиев, М. Николова, М. Христова, Е. Попов, К. Давидов, Й. Чурчев, З. Коларов, Ю. Тодоров, К. Чупетловска, М. Пенков.
 
16.00 – 16.10    Анализ на резултатите от извършените микробиологични изследвания на проби на пациенти на Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ               „Александровска“  ЕАД през 2019 г.  Б. Златков, Ю. Мартева - Проевска,  В. Йорданова, П. Мегеров, И. Маринова, М. Стефанов,  Т. Янакиева,  Я. Иванова, А. Хатзипантелис, Е. Паскалев.
 
16.10 – 16.20    ФИТНЕС ДОБАВКИ И БЪБРЕК. Б. Василева, Т. Илиева, В. Шурлиев,  С. Керезиева, Б. Делийска, В. Василев.
16.20 – 16.30   ТАКРОЛИМУС ПРИ ИДИОПАТИЧЕН МЕМБРАНОЗЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ: МАРКЕРИ И ВРЕМЕ ЗА РЕМИСИЯ.  Ж. Филипов, Я. Иванова, П. Мегеров, Б. Златков, Л. Христова, М. Петрова, М. Стефанов, А. Хатзипантелис, И. Маринова, Д. Арабаджиева, В. Йорданова, Н. Велкова, Т. Янакиева, В. Димитрова, Е. Димитров.
 
16.30 – 16.40   ХИПЕРТЕНЗИВНА НЕФРОПАТИЯ - ДИАГНОЗА ИЛИ ОПРАВДАНИЕ.
А. Петров, М. Бенкова - Петрова, С. Стайкова.
 
16.40 – 17.00    ДИСКУСИЯ.
 
17.00 – 17.30   Кафе пауза.
17.30 – 19.00  Фирмени прояви.
17.30 – 18.00  Симпозиум на Фирма vifor“.
18.00 – 18.30  Симпозиум на Фирма Pfizer“.
18.30 – 19.00  Симпозиум на Фирма AStellas- „Предизвикателства и  
                         нови възможности за лечение на анемия при ХБЗ“.   
                         Лектор: Д-Р П. МЕГЕРОВ.
 
19.00 – 19.30  Дискусия за практическата значимост на актуалните
нефрологични теми от първия ден нА Академия “Нефрология“.
 
 20.00 – 22.00 Вечеря.
Първа постерна сесия – 13.05.22г. /петък/
Модератори: Проф. Р. Робева, проф. В. Маджова, проф. В. Тодоров, доц. Е. Тилкиян.
 
1. РАБДОМИОЛИЗА И ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID- 19 ИНФЕКЦИЯ. И. Здравкова, Е. Кумчев, Е. Тилкиян, А. Делчева. МУ Пловдив, Клиника по Нефрология, УМБАЛ “Каспела”.
2. ПРЕВАНТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАНИТОЛ ПРИ ХИПОТОНИЧНИ ПАЦИЕНТИ НА ХРОНИОДИАЛИЗА. А. Осиченко, И. Димитрова. Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София, Клиника по диализно лечение.
3. ОСТЪР НЕФРИТЕН СИНДРОМ КАТО НАЧАЛНА ИЗЯВА НА БОЛЕСТТА НА ЛЕКИТЕ ВЕРИГИ. З. Генчева-Петрова1,3, А. Илиев1,3, Т. Тодоров2,4, М. Любомирова1,3, Б. Богов1,3
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София – 1Клиника по нефрология, 2Клиника по обща и клинична патология. Медицински университет – София, Медицински факултет, 3Катедра по вътрешни болести, 4Катедра по обща и клинична патология.
4. ОГНИЩНО-СЕГМЕНТНА ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗА ПРИ ХИПЕРГОНАДОТРОПЕН ХИПОГОНАДИЗЪМ: ВЪЗМОЖНИ ПАТОГЕНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ.  А. Илиев1,3, З. Генчева-Петрова1,3, Т. Тодоров2,4, М. Любомирова1,3, Б. Богов1,3. УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София – 1Клиника по нефрология, 2Клиника по обща и клинична патология, Медицински университет – София, Медицински факултет, 3Катедра по вътрешни болести, 4Катедра по обща и клинична патология.
5. ИНФЕКЦИЯ С ПАРВОВИРУС B19 ПРИ БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ. З. Генчева-Петрова1, М. Любомирова2, Е. Хаджиев 3, Г. Цветкова 3, Е. Бекирова 3. УМБАЛ „Александровска“, 1Клиника по нефрология и трансплантация, 2Клиника по нефрология, 3 Клиника по клинична хематология.
6. ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАМЕСТИТЕЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С  ХБЗ. Д. Дамянова, Б. Иванова,  Св. Стайкова, Р. Зорчева.УМБАЛ „Света Марина“- Варна, Клиника по Нефрология и диализа.
7. Първичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти с калциево-оксалатна нефролитиаза.  Д. Петрова, К. Петкова, И. Салтиров. Катедра Урология и нефрология. Военномедицинска академия – София.
8. Ниво на здравната култура при пациенти с ХБЗ при  различните видове заместително лечение на бъбречната функция. А. Петров, С. Стайкова. Втора катедра по Вътрешни болести, Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, Клиника по нефрология и диализа , УМБАЛ “Св. Марина”  -  Варна.
9. РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСТРА БЪБРЕЧНА УВРЕДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19 АСОЦИИРАНА ИНФЕКЦИЯ. Р. Колева, С. Стайкова.
 
 
14  май  2022г. (събота)
08.30 – 10.15 –  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                           Модератори: проф. Б. Богов,  доц. Е. Тилкиян, доц. Д.
                           Николов, доц. М. Любомирова.
 
08.30 – 08.45    НАШИЯТ ОПИТ В ЛЕЧЕНИЕТО С RITUXIMAB ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕМБРАНОЗЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ  РЕЗИСТЕНТНИ НА СТАНДАРТНА ТЕРАПИЯ. Е. Кумчев, Е. Тилкиян, И. Здравкова, И. Йотовска, Д. Прокопова, А. Делчева.
08.45 – 09.00   Съчетаниeто на Автоимунен тиреоидит с глумерулопатии - период на 3 годишно проучване. Н. Колева, М. Николова, Г. Генов, А. Костадинова, М. Христова, М. Пишманова, В. Грозева, А. Кундурджиев.
09.00 – 09.15    MANNOSE-BINDING LECTIN ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕМБРАНОЗНА НЕФРОПАТИЯ - КЛИНИКО ЛАБОРАТОРНА ОЦЕНКА. И. Здравкова, Е. Тилкиян, Е. Кумчев, Д. Божкова, В.Чонов.
 
09.15 – 09.30   Честота на хроничното бъбречно заболяване сред населението на община Дългопол, област  Варна - резултати от скрининг - кампания на Клиниката по нефрология. А. Петров, М. Бенкова-Петрова, П. Петров, Р. Колева, К. Желязков, А. Ставрева,  Я. Недев, С. Стайкова.
09.30 – 09.45    МЕТФОРМИН - ОПАСЕН ПРИЯТЕЛ ПРИ БОЛНИ С ПРОГРЕСИРАЩО ХБЗ. Б. Василева, В. Василев, В. Шурлиев, Т. Илиева, Б. Делийска.
09.45 – 10.15    ДИСКУСИЯ.
 
10.15 - 10.45    Кафе пауза.
10.45 – 12.15   Фирмени прояви
10.45 - 11.45    Симпозиум на Фирма „Астра Зенека“: FORXIGA - нова
терапевтична възможност, която променя прогнозата   на хроничното бъбречно заболяване.
                         модератор и лектор: Проф. Е. Паскалев. лектор: Проф. 
                         Ц. Танкова.
11.45 - 12.00  ДИСКУСИЯ.
12.00 - 12.30  Симпозиум  на  Фирма „Такеда“. „БОЛЕСТ НА ФАБРИ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.“ МОДЕРАТОР: проф. д-р Е.Паскалев. ЛЕКТОР: д-р Ж.                                         Филипов.
12.30 – 12.50 Симпозиум  на  Фирма „НОБЕЛ“. "Ирбесартан като част от антихипертензивния режим при пациенти с
                       диабетна нефропатия".  Лектор: проф. Е. Паскалев.
 
12.50 – 14.30 Обяд.
 
14.30 – 16.30   ПЕТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.  Редки заболявания в нефрологията.
                          Модератори: ПРОФ. Е. Паскалев, проф. Е. Кумчев, проф. В. Маджова, доц. Б. БОРИСОВ.
 
14.30 – 14.45   БЪБРЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ БОЛЕСТ НА VON HIPPEL – LINDAU. М. Любомирова, И. Георгиева, Р. Джераси , Б. Богов.
 
14.45 – 15.00   КОМБИНАЦИЯ ОТ РЕДКИ БОЛЕСТИ ПРИ ПАЦИЕНТ: РОЛЯ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП. К. Ашикова, Ж. Филипов, Н. Тодоров.
 
15.00 – 15.15   УРИНЕН НЕУТРОФИЛЕН ГЕЛАТИНАЗА - АСОЦИИРАН ЛИПОКАЛИН – МАРКЕР ЗА СУБКЛИНИЧНА БЪБРЕЧНА УВРЕДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЕТА - ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР.  Л. Стоянова, С. Стайкова, Т. Червенков, М. Димова, Е. Панайотова.
 
15.15 – 15.30   МОЖЕ ЛИ ГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ С НОВОГЕНЕРАЦИОННО СЕКВЕНИРАНЕ ДА РЕКЛАСИФИЦИРА НЯКОИ НЕФРОЛОГИЧНИ ДИАГНОЗИ. В. Василев, В. Шурлиев, О. Белчева, Б. Делийска, М.  Гайдарова.
 
15.30 – 15.45   ХОД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ДЕВЕТИМА ПАЦИЕНТИ С КОМПЛЕКС ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА НА ФОНА НА ЛЕЧЕНИЕ С ЕВЕРОЛИМУС. М. Стефанов, Л. Христова, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Петрова, Я. Иванова, П. Мегеров, И. Маринова, А. Хатзипантелис, В. Йорданова, Т. Янакиева, Е. Паскалев.
 
15.45 – 16.30    ДИСКУСИЯ.
 
16.30 – 17.00  Кафе пауза.
17.00 – 18.50  Фирмени прояви.
17.00 – 17.20  Фирмен симпозиум: „ аХУС – предизвикателства в   диагностиката и терапията!“.  Модератор: проф. е. Паскалев. лектор:  доц. П. Митева.
17.20 – 18.20  Симпозиум  на Фирма  “Berlin CHEMIE”:  “Предизвикателства и терапевтични решения за пациентите с хипертония и бъбречна увреда"
                         1.  Хипертония и хронично бъбречно заболяване – къде е началото? - д-р Александър Петров, УМБАЛ "Св. Марина", Варна
                       2.  Диуретична резистентност - ъпдейт - Доц. д-р Мария Токмакова, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
18.20 – 18.40  Симпозиум  на Фирма  „Астра Зенека“: ”Възможности за профилактика на SARS-CoV-2  инфекция при диализни и
                        трансплантирани пациенти". лЕКТОР: Проф. Е. Паскалев.
18.40 – 19.20    Симпозиум НА Фирма Boehringer – Ingelheim: „SgLT – 2 инхибитори – ОТ кората на ябълковото дърво до международните ръководства при                               зД-2.“ Модератор: проф.Е. Паскалев. Лектор: ПРоФ. А. КУНДУРДЖИЕВ.

 
20.00 – 22.00 Вечеря.
 
Втора постерна сесия, 14 май 2022 /Събота/.
Модератори: проф. с. Стайкова, проф. е. кумчев, проф. И. Попов, доц. Д.             Николов.
1. Серумен   VISFATIN - нов маркер при  хронично бъбречно заболяване. П. Петров, С. Стайкова, А. Петров, М. Бенкова – Петрова, Р. Колева. Клиника по нефрология  и диализа , УМБАЛ “Св. Марина“ – гр. Варна. Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна.
2НЕДИАБЕТНО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ ДИАБЕТИК С ДОСТИГАНЕ НА РЕМИСИЯ СЛЕД ПАТОГЕНЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.  Б. Василева, Т. Илиева, В. Шурлиев, С. Керезиева, Б. Делийска, В. Василев. Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ-София.
3.  ХИПЕРСЕНЗИТИВЕН ПУЛМОНИТ  ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ИНТРАВЕНОЗНО ЖЕЛЯЗО ПРИ БОЛЕН С ХБЗ. В. Василев, С. Керезиева, Б. Василева, В. Шурлиев, Б. Делийска. Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ-София.
4. Адекватност на хемодиализата и влиянието И върху епизодите на интрадиализна хипотония и възстановяването при пациенти с  ESRD, провеждащи ONLINE - хемодиафилтрация. Д. Ненова, С. Атанасова, С. Стайкова, УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, Клиника по нефрология и диализа.
5. IgA – НЕФРОПАТИЯ. НОВИ БИОМАРКЕРИ. И. Костадинова1,  М. Любомирова1,  Б. Богов1,  Д. Кюркчиев2,  Г. Василев2, Т. Тодоров3. 1МУ София, КВБ, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска“. 2Клинична Имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, 3Катедра по обща и клинична патоанатомия, МУ София
6. КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНИ МАРКЕРИ ЗА ПРОГНОЗА ПРИ ИЗВЕСТНА БЪБРЕЧНА УВРЕДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19. Р. Филев1, М. Любомирова1, Б. Богов1, Т.Томов2. МУ София, КВБ. Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД1. Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД2.
7. Он-лайн хемодиафилтрация – предилуция или постдилуция - какво можем да научим от чуждестранния опит.  К. Желязков,  Д. Ненова, С. Атанасова, С. Стайкова, УМБАЛ „Св.Марина“ – гр. Варна, Медицински Университет – Варна.
8. Колапсна огнищно- сегментна гломерулосклероза след КОВИД 19. М. Йорданов1, А. Венелинова1, Ю. Ананиев2, Р. Робева1. 1Катедра по урология и нефрология, Клиника по нефрология, ВМА, МБАЛ-София, 2Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология,Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора.
9. Каскадна плазмафилтрация и адсорбция (CPFA) при сепсис.  И. Попов, Д. Ахмед, Д. Илчева, Клиника по Нефрология и Хемодиализа, УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович“, Ст.Загора.
                              
15  май 2021 г.
Напускане на хотела - 09.00 ч.
 
 
 
ПРОГРАМА
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ


13.05.2022 /петък/ - пристигане и настаняване след 15 часа на медицинските сестри.

20.00 – 22.00   Вечеря.
 
14.05.2021 /събота/

08.30-10.00     Първа сесия.
                        Модератори:  проф. С. Стайкова, доц. С. Кривошиев, доц. А.
                        Осиченко.
08.30 - 08.50   Смяна на тунелизиран катетър по метален водач – мисията е
                        възможна. В. Василева, Б. Борисов, Клиника по нефрология и диализа,
                        Медицински университет – Плевен.
 
08.50 – 09.10  Ниво на информираност при пациенти с ХБЗ по отношение на
                        бъбречната трансплантация и значение при избора на бъбречно-
                        заместително лечение. А. Петров.
 
09.10 – 09.30  Интрадиализна хипотензия - концепция, рискови фактори и               клинични последици. С. Стайкова, С. Атанасова.
 
09.30 – 10.00  Дискусия.
 
10.00 – 11.30   Втора сесия
  Модератори: проф. С. Стайкова, проф. И. Попов,  доц. С.   Кривошиев.
10.00 – 10.20   Хигиенно-диетични препоръки и хранителен статус при ХД-пациенти. П. Петров.
 
10.20 -  10.40   Подготовка за бъбречна трансплантация. П. Мегеров.
10.40 – 11.00   Бъбречна трансплантация. И. Маринова.
 
11.00 – 11.30   Дискусия.
11.30  – 11.50   Кафе пауза.
                             
13.00 – 14.30    Обяд.

14.30 - 16.20       ТРЕТА СЕСИЯ.  
                            Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. И. Попов,  доц. Д.
                            Паскалев.
14.30 – 14.50      Плазмафереза в нефрологичната практика. Ж. Филипов.
 
14.50 – 15.10      Как да изберем диализатор. С. Кривошиев.
 
15.10 – 15.30      Кафе, алкохол, тютюнопушене – често задавани въпроси от
                            пациентите на хрониодиализа.  А. Осиченко.
15.30 -  15.50      Фосфати в храната ни. И. Средков.
15.50 -  16.20      Дискусия.
 
16.20 - 17.00        Кафе пауза.
 
17.00 - 18.00        ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ.
Модератори: проф. С. Стайкова, доц. Д. Паскалев, доц. Б.     Борисов.

16.30 – 16.50       Хемодиализата през погледа на един пациент. С. Кривошиев.
 
16.50 -  17.10       Двигателна активност на лекарите и медицинските сестри по
                             време на диализната сесия. А. Осиченко.
 
17.10 – 17.30       Пункционна бъбречна биопсия. П. Мегеров.
 
17.30 – 18.00       Дискусия.
След 18.00 ч. сестрите могат по желание да присъстват на фирмените прояви при лекарите.
20.00 – 22.00       Официална вечеря.

 
15.05.2021 /неделя/ - напускане на хотела до 09.00 часа.

                            Академия “Нефрология“ е предназначена за нефролози, лекари специализиращи  нефрология, специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности, докторанти, студенти, медицински сестри и технолози от нефрологични структури.
По време на Академия “Нефрология“ не се допускат придружители.
В Академия “Нефрология“  няма развлекателни програми.
В  Академия “Нефрология“ участват медицински сестри в паралелни сесии в отделна зала.
С оглед на епидемиологичната обстановка ще се спазват правилата към датата на събитието.