Предварителна програма на Националната конференция по нефрология

22 юли, 2016

ПРОГРАМА
НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ
ХОТЕЛ "ФЛАМИНГО", КК "АЛБЕНА"
13.10.2016 - 16.10.2016 г.
 
 
13.10.2016 г. /ЧЕТВЪРТЪК/
 
14.00 19.30  РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ.
19.00 - 22.00  ВЕЧЕРЯ.
 
14.10.2016 г. /ПЕТЪК/
 
08.15 - 08.30   ОТКРИВАНЕ - ПРОФ. ПАСКАЛЕВ.
 
08.30 - 10.00  ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ. ДИАЛИЗА.
                        Модератори: проф. Е. Възелов, доц. В. Мушеков, доц. Н. Ненчев, доц. Св. Стайкова.
 
08.30 - 08.38  СТАФИЛОКОКОВО НОСИТЕЛСТВО И ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С   ПЕРИТОНЕАЛНАТА ДИАЛИЗА. Иван Трендафилов.
08.39 - 08.47  ЕКСПЛАНТИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ КАТЕТРИ С МАНШОН БЕЗ ИНЦИЗИЯ. В. Папазов.
08.48 - 08.56  РОЛЯ НА КАЛЦИЕВИТЕ СЕНЗОРНИ РЕЦЕПТОРИ (CaSRs) В РЕГУЛАЦИЯТА НА НЯКОИ ВАЖНИ БЪБРЕЧНИ ФУНКЦИИ И НАРУШЕНИЕТО ИМ ПРИ                          ХБЗ. Д. Йонова.
08.57 - 09.05  ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА НА ЦИНК (Zn), СЕЛЕН (Se), МЕД (Cu) И МАГНЕЗИЙ (Mg) ПРИ БОЛНИ НА ХДЛ И СУПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ДЕФИЦИТИТЕ ИМ. И.                             Георгиева, В. Манолов, Б. Атанасова, В. Василев, И. Трендафилов, В. Папазов, Д. Йонова, Е. Възелов и К. Цачев.
09.06 - 09.14  ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯТА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА: ЗА ПО-ВИСОКАТА ЦЕНА НА ON-LINE ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯТА. Р. Зорчева, В. Икономов.
09.15 - 09.23  СЪХРАНЯВАНЕТО НА ОСТАТЪЧНАТА БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ И НА ФУНКЦИЯТА НА ПЕРИТОНЕАЛНАТА МЕМБРАНА – НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА                        УСПЕШНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА. Р. Зорчева, В. Икономов.
09.24 - 09.32  ОКСИДАТИВЕН СТРЕС (ОС)  ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ХБЗ). Д. Йонова.
09.33 - 10.00  ОБСЪЖДАНЕ.
 
10.00 - 10.30   СИМПОЗИУМ PHARMALOG.
 
10.30 - 11.00   КАФЕ ПАУЗА.
 
11.00 - 12.30   ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ. КЛИНИЧНА НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. Б. Богов, проф. Д. Монова, доц. Е. Кумчев, доц. В. Лазаров.
 
11.00 - 11.08  АЛГОРИТЪМ В ДИАГНОЗАТА НА БЪБРЕЧНИТЕ ТУМОРИ. Т. Цочева, Р.  Кръстева, Р. Джераси, М. Любомирова, М. Николова,  Б. Богов.
11.09 - 11.17  ТЕРАПИЯ С ТАКРОЛИМУС ПРИ ИМУННИ НЕФРОПАТИИ. Е. Тилкиян, И. Здравкова, Й. Рончев, В. Минкова, Е. Кумчев, И. Ерканян, Д. Прокопова, И.                                    Йотовска, Д. Менчев.
11.18 - 11.26   ПЪРВИЧНИ ДАННИ ЗА СТЕПЕНТА НА БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ РЕГИСТРИРАНИ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН.             
                       Н. Хубанов, Е. Паскалев, Б. Златков, В. Стаменова, М. Димитров, Ж. Филипов, П. Стефановски, М. Николова.
11.27 - 11.35  ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ И ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕТО НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪБРЕЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ В ОБХВАТА НА ДОБОЛНИЧНОТО                          ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Н. Хубанов, Е. Паскалев, Б. Златков, В. Стаменова, М. Димитров, Ж. Филипов, П. Стефановски, М. Николова.
11.36 - 11.44  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИТЕ ДЕПА ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕНАЛНА    АНЕМИЯ С  FERRIC CARBOMALTOSE - ДВУГОДИШЕН ОПИТ. М. Любомирова,                        И. Асенова, Р. Кръстева, Б. Богов.
11.45 - 11.53  ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ И СЪРДЕЧНО СЪДОВ РИСК. В. Икономов, А. Петров.
11.54 - 12.02  ТЕРАПЕВТИЧНА LDL- АФЕРЕЗА - СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ. В.  Икономов, Р. Зорчева.
12.03 - 12.30  ОБСЪЖДАНЕ.
 
12.30 - 14.00   ОБЯД.                        
 
14.00 - 15.30   ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ. ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. Д. Близнакова, доц. А. Буева, д-р П. Митева, д-р Д. Русинов.
 
14.00 - 14.08  ИНФЕКЦИИТЕ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА – ЕДНА КЛИНИКА, РАЗЛИЧНА ЕТИОЛОГИЯ. А. Буева.
14.09 - 14.17  КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ I/D ГЕНЕН ПОЛИМОРФИЗЪМ И СЕРУМНО НИВО НА АСЕ И ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ БЪБРЕЧНИ АНОМАЛИИ. Е. Костадинова,                           Л. Митева, В. Боцова, С. Станилова.
14.18 - 14.26  СЪВРЕМЕННА КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕНАЛНИТЕ ТУБУЛНИ НАРУШЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТНИЯ ТРАНСПОРТ. Д. Русинов.
14.27 - 14.35  ИГМ НЕФРОПАТИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ – ТЕРЕПЕВТИЧЕН ПРОБЛЕМ.  Г. Златанова, М. Гайдарова , Св. Маринова, А. Буева, В. Минкова.
14.36 - 14.44  КОСТНА МИНЕРАЛНА ПЛЪТНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН Д ПРИ ДЕЦА С ИДИОПАТИЧЕН НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ. В. Боцова, Е. Костадинова,                           Н. Тоцев, Ст. Елкина , Ч. Петрова,  А. Сабри.
14.45 - 14.53  ЛАПАРОСКОПСКА АПЛИКАЦИЯ НА  TENCKHOFF КАТЕТЪР. Р. Пенков, Св. Николов, Ил. Салтиров, В. Мутафчийски, Г. Коташев.
14.54 - 15.02  НАЛИЧИЕ НА "BURNOUT"- СИНДРОМ СРЕД ПЕРСОНАЛА, ОБГРИЖВАЩ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ. С. Стайкова,  К.Ненов ,  Кр.                            Стамова , Д. Стайков.
15.02 - 15.30  ОБСЪЖДАНЕ.
 
15.30 - 16.15  СИМПОЗИУМ BAXTER.
16.15 - 16.35  СИМПОЗИУМ ROCHE.
 
16.35 - 17.05  КАФЕ  ПАУЗА.
 
17.05 - 18.05  СИМПОЗИУМ BERLIN-CHEMIE. "ПРИЧИНА ИЛИ СЛЕДСТВИЕ".
18.05 - 18.55  СИМПОЗИУМ NOVARTIS.
18.55 - 19.25  СИМПОЗИУМ АSTELLAS.
19.25 - 19.50  СИМПОЗИУМ АLVOGEN.
 
20.00 - 22.00 ВЕЧЕРЯ.
 
 
 
 
15.10.2016 г. /СЪБОТА/
 
08.30 - 10.00   ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СЕСИЯ. КЛИНИЧНА НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. Р. Робева, проф. Б. Делийска, проф. В. Маджова, доц. Р. Кръстева.
 
08.30 - 08.38  ЛЕЧЕНИЕ НА ГРАНУЛОМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТ С РИТУКСИМАБ  –  6  ПАЦИЕНТИ В НЕФРОЛОГИЧНА КЛИНИКА. Е. Кумчев, И. Ерканян, В.                                        Минкова, Е. Тилкиян, И. Йотовска, Д. Прокопова, И. Здравкова, Т. Кускунов, Д. Менчев, Й. Рончев.
08.39 - 08.47  ПОЛИМОРФИЗМЪТ НА МАНГАНСУПЕРОКСИД ДИСМУТАЗАТА КАТО РАНЕН МАРКЕР ЗА ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ II                            ТИП. Д. Николов,  Д. Чаталбашева,  Г. Гинова,  В. Цеков.
08.48 - 08.56  ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ БЕЗ ДИАБЕТ. Б. Василева, В. Василев, Я. Коларска, И. Калудина, В. Шурлиев, В. Минкова, В. Лазаров, Б. Делийска.
08.57 - 09.05  ХИПЕРУРИКЕМИЯ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ БОЛНИ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН ХБЗ. Я. Коларска, Б. Василева, В.  Василев, А. Каменов,                          Д. Трифонова, Т. Илиева, В. Аладжова, Н. Ненчев, Б. Делийска.
09.06 - 09.14  ИМА ЛИ НЯКАКВА РАЗЛИКА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В АСОЦИАЦИЯТА МЕЖДУ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ, ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И                                          АНЕМИЯ?  Кр. Ашикова.
09.15 - 09.23  УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛАЗМАЗАМЯНА. К. Ненов, С. Стайкова, К. Ненова, С. Минкова, А. Стоянов.
09.24 - 09.32  БОЛНИ С 3-5 СТАДИЙ ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ БЕЗ РЕНАЛНА АНЕМИЯ-ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ. Я. Коларска, В. Василева,                            В. Василев, Т. Илиева, В. Аладжова, Д. Трифонова, Н. Ненчев, Б. Делийска.
09.33 - 10.00  ОБСЪЖДАНЕ.
 
 
10.00 - 10.20 СИМПОЗИУМ MSD „НАЙ-НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ С ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО                                        ЗАБОЛЯВАНЕ". Проф. Красимир Антонов.
 
10.20 - 10.50   КАФЕ ПАУЗА.
 
10.50 - 11.20   СИМПОЗИУМ ABBVIE.
11.20 - 12.05   СИМПОЗИУМ AMGEN - "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЛЕЧЕНИЕТО НА КОСТНО-МИНЕРАЛНА БОЛЕСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ НА ХЕМОДИАЛИЗА:                               НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ".
 
12.05 - 13.35   ПЕТА НАУЧНА СЕСИЯ. ДИАЛИЗА.
                        Модератори: проф. В. Тодоров, проф. Д. Йонова,  доц. К. Ненов, доц. А. Стоянов.
 
12.05 - 12.13  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДИАЛИЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИАБЕТНО И НЕДИАБЕТНО БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗА И ПЕРИТОНЕАЛНА                                                 ДИАЛИЗА. Н. Ненчев, А. Каменов, И. Средков,  Д. Трифонова, И. Данева, Н. Клинкачев.
12.14 - 12.22  КОНТРОЛ НА ХИПЕРФОСФАТЕМИЯТА, НИВАТА НА β-2 МИКРОГЛОБУЛИН И МИОГЛОБУЛИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ В ХОДА НА                                                          ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ И ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВА ХЕМОДИАФИЛТРЛАЦИЯ, ПРОВЕДЕНА ПО РАЗЛИЧНИ                                                    ТЕРАПЕВТИЧНИ СХЕМИ.  Н. Ненчев,  А. Каменов, И. Средков,  Д. Трифонова, Н. Клинкачев, И. Данева.
12.23 - 12.31  СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ВТОРИЧНИЯ ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ. С. Стайкова, Д. Ненова, А. Ненова, А. Стоянов, К. Ненов , С.                        Атанасова.
12.32 - 12.40  ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ И ХЕМОДИАЛИЗА. Ал. Осиченко, Р. Лозева.
12.41 - 12.49  ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ЛЕЧЕНИЕТО С ИНТРАВЕНОЗЕН ПАРИКАЛЦИТОЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВТОРИЧЕН                                            ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ НА ХЕМОДИАЛИЗА. В. Чолаков, Р. Койчева.
12.50 - 12.58  КЛИНИЧЕН ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖЪК ЖЕЛЕЗЕН ДЕФИЦИТ ПРИ БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗА С ЖЕЛЯЗНА КАРБОКСИМАЛТОЗА. Е. Козарова.
12.59 - 13.35  ОБСЪЖДАНЕ.
 
13.35 - 14.45 ОБЯД.
 
 
14.45 - 16.15  ШЕСТА НАУЧНА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
                       Модератори: проф. Е. Паскалев,  проф. В. Икономов, доц. В. Димитрова,
                         доц. Р.  Зорчева.
 
14.45 - 14.53  ЗАТЛЪСТЯВАНЕ, БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ И ПРОТЕИНУРИЯ ПРИ БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ. В. Стаменова, Е. Паскалев, Л.                                        Христова, Б. Златков, Ж. Филипов, Т. Методиева, М. Петрова, М. Лубих.
14.54 - 15.02  АЛБУМИНУРИЯ ПРИ БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ. В. Стаменова, Е. Паскалев, Л. Христова, Б. Златков, Ж. Филипов, Т. Методиева, М.                            Петрова, М. Лубих.
15.03 - 15.11  ВК ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Л. Христова , Е. Паскалев, Ж. Филипов, Б. Златков, В. Стаменова, Я.                                Кръстева, Ат. Георгиева, Сн. Михайлова.
15.12 - 15.20  СУПЛЕМЕНТАЦИЯ С ВИТАМИН Д И ПОВЛИЯВАНЕ НА ПРОТЕИНУРИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Ж. Филипов, Б.                                      Златков, В. Стаменова, М. Петрова, Т. Методиева, Е. Паскалев, Д. Свинаров.
15.21 - 15.29  АНЕМИЧЕН СИНДРОМ ПРИ БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ. М. Петрова, Е. Паскалев, Б. Златков, Т. Методиева.
15.30 - 15.38  УРОИФЕКЦИИ В РАННИЯ ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН ПЕРИОД. Я. Димиева, И. Теодорова, А. Петров, В. Икономов.
15.39 - 15.47  ВРЪЗКА МЕЖДУ  25-ХИДРОСКИВИТАМИН Д И ЧЕСТОТА НА НЕЖЕКОЖНИ КАРЦИНОМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Ж.                              Филипов, Б. Златков, Е. Паскалев, Д. Свинаров.
15.48 - 16.15  ОБСЪЖДАНЕ.
 
16.15 - 17.15  СИМПОЗИУМ SANOFI-GENZYME: „МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД В ДИАГНОЗАТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С БОЛЕСТ НА                                ФАБРИ И УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИЕТО.“ Модератор:  проф. Емил Паскалев.
 
17.15 - 17.45  КАФЕ ПАУЗА.
 
17.45 - 18.05  СИМПОЗИУМ  EWOPHARMA: "БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТРЕВЕНОЗНИ ЖЕЛЕЗНИ ПРЕПАРАТИ". Лектор проф. Филип Калра,                                         Великобритания.
 
18.05 - 19.30  Общо събрание.
 
19.30 - 22.00 ВЕЧЕРЯ.
 
  
ПОСТЕРНИ СЕСИИ:
 
14.10.2016 г. /петък/  
 
08.30 - 17.00   Първа постерна сесия.
Модератори: проф. Д. Монова, доц. Р. Джераси, доц. К. Ненов, доц. В. Мушеков.
 
 
1.  Влияние на паракалцитол върху някои маркери на възпалителния процес при пациенти на перитонеална  диализа (ПД). Д. Йонова, И. Георгиева, А. Цакова,          И. Трендафилов, В. Папазов.
2.  Катетър-свързани инфекции при пациенти на хрониохемодиализа. В. Папазов, Д. Йонова.
3.  Възпаление, серумни нива на хепсидин и железно суплементиране при пациенти с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ) на хрониохемодиализа (ХХД). Д.         Йонова, И. Георгиева, И Трендафилов, В. Папазов, В. Манолов, Б. Атанасова, В. Василев, К. Цачев.
4.  Прилагане на натокиназа и антиоксидант /Nataspin H/ при болни на хемодиализа. П. Ангелов, Р. Пенков.
5.  Диализа при много възрастни пациенти – 2 случая от клиничната практика. Ал. Осиченко, А. Рапонджиева.
6.  Дългосрочни промени в кинетиката на перитонеалната мембрана вследствие на прекаран перитонит при пациенти на перитонеална диализа. М. Бенкова, Р.        Зорчева, В. Икономов, Т. Колева.
7.   Сърдечно-съдовите калцификати при  пациенти провеждащи хрониодиализно лечение   и такива на перитонеална диализа. Н. Ненчев, Ас. Каменов, И.                 Средков, Д. Трифонова.
8.   Хиперхидратация при пациенти на диализа – оценка на артериалната хипертония и телесното тегло с неговите  основни  компартименти. Н. Ненчев,  А.                   Каменов, Д. Трифонова, И. Средков.
9.   Лечение на рефрактерен асцит с ултрафилтрация на асцитна течност. Н. Ненчев, Д. Трифонова, Ас. Каменов.
10. Сътрудничеството на пациентите на хемодиализа – основен фактор за успешно провеждане на лечението. А. Стоянов,  А. Минчева, Кр. Ненова,  С. Стайкова,         К. Ненов.
11. Предоперативна уроинфекция при пациенти със струвитна уролитиаза, лекувани с перкутанна нефролитотрипсия. Д. Петрова, К. Петкова, Д. Фончева, С. В             Василев, Р. Робева, И. Салтиров.
12. Хронично бъбречно заболяване при пациенти с големи по обем бъбречни конкременти, лекувани с перкутанна нефролитотрипсия. Д. Петрова, К. Петкова, Д.      Фончева, С. Василев, Р. Робева, И. Салтиров.
13. Вторична мембранозна нефропатия с отложения на ИгА при Хочкинов лимфом. И. Здравкова, Е. Тилкиян, В. Минкова, Е. Кумчев , М. Колева-Иванова.
14. Мезоамериканската нефропатия – „Единакът“ в семейството на ендемичните нефропатии. И. Теодорова, А. Петров.
15. Терапия с Такролимус по време на бременност при олигоимунен полулунен гломерулонефрит. И.Здравкова, Е.Тилкиян, Й. Рончев, Е. Чонова, Е. Кумчев.
16. Булозен цистит. П. Петров, А. Петров, И. Теодорова, В. Икономов.
17. Гломерулни увреждания при родственици. А. Венелинова, М. Йорданов, Р. Робева.
18. Гломерулонефрит и псориазис - срещано съчетание в клиничната практика. Ф. Рушидова, М. Йорданов, В. Минкова, Р. Робева.
19. Клиничен  случай на системен лупус еритематодес при бременна. Т. Колева, И. Теодорова, М. Бенкова, А. Петров, П. Петров,  В. Икономов.
20. Полова и възрастова характеристика на хиперурикемията  при пациенти с хронични гломерулонефрити. Я. Коларска, Б. Василева, В. Шурлиев, В. Лазаров,         В. Василев, Б. Делийска.
21. Проучвания на параметри с клинична значимост на протеинурията при референтна група лица. Ст. Танчева, Св. Стайкова, Ал. Забунов, Ал. Стоянов, К. Ненов.
22. Усложнени  уроинфекции при пациенти със захарен диабет. И. Николова,  М. Бенкова, И. Теодорова, В. Икономов.

 
 
15.10.2016 г. /събота/
 
08.30 - 17.00  Втора постерна сесия.
Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева,  доц. Д. Паскалев, доц. С. Стайкова.
 
 
1. Клиничен случай на Cell Cept  индуциран остър интерстициален нефрит. И. Теодорова, М. Бенкова, В. Икономов.
2. Бъбречно засягане при  редки  кожни заболявания. И. Теодорова, М. Бенкова, Я. Димиева, В. Икономов.
3. Плазмафереза при имуномедиирани неврологични заболявания. Е. Ахмед, Р. Зорчева, С. Андонова, Е. Калевска, А. Капрелян, А. Цукева, В. Икономов. 
4. Серумни и уринни биомаркери  за остро бъбречно увреждане, индуцирано от исхемия - реперфузия. В. Миленова,  Р. Кръстева, М. Николова, Б. Богов, Ж.                 Христова, К. Цачев.
5. Ретроперитонеална фиброза – проследяване на 32 пациенти. Р. Джераси, М. Николова, Е. Андреев, А. Илиев, Вл. Миленова, Г. Иванов, М. Любомирова,  М.                     Стоянова, Т. Цочева, Н. Гергинова, Р. Кръстева, Б. Богов, Б. Киперова, В. Маряновски, Н. Наумов, М. Крупев, К. Давидов, Хр. Митков.
6. Нефрокалциноза – диагностичен подход. М. Николова, Р. Кръстева, А. Илиев, Вл. Миленова, Н. Гергинова, Т. Тодоров, Р. Джераси, Б. Богов.
7. Остро бъбречно увреждане /ОБУ/, развило се на фона на нефротичен синдром /НС/. В. Лазаров, В. Василев, Я. Коларска, Б. Василева, В. Шурлиев, М. Минкова,       Б. Делийска.
8. Клиничен случай на пациент с повишен серумен калций, мускулни крампи и остро бъбречно увреждане. В. Василев, Б. Василева, Я. Коларска, В. Шурлиев, И.       Калудина, В. Лазаров И Б. Делийска.
9. Клиничен случай на пациент с паркинсонов синдром и ОБУ в резултат на тежка рабдомиолиза. Д. Николов, Н. Димов, Г. Гинова, Д. Чаталбашева, Л. Предарска,       К. Керкелова.
10. Определяне на атеросклеротичните съдови промени и връзката им с понижената гломерулна филтрационна скорост в отделните стадии на подагра.                 Атанас Кундурджиев , Рада Ганчева , Златомир Коларов, Тодор Кундурджиев, Анна Костадинова, Диян Генов.
11. IgА нефропатия при пациенти над 60 г. възраст. Д. Прокопова, Е. Тилкиян, Е. Кумчев, И. Йотовска, В. Минкова, И. Ерканян,  И. Здравкова, Д. Менчев, Й. Рончев.
12. Бъбречна амилоидоза при пациент с макроглобулинемия на Валденщрьом. Е. Кумчев, Е. Тилкиян, В. Минкова, И. Здравкова, И. Ерканян,  Й. Рончев, Д.  Менчев.
13. Остър гломерулонефрит – изненадващ хистлогичен  резултат?! И. Йотовска, Е. Тилкиян, В. Минкова, Е. Кумчев, Д. Прокопова, Т. Кускунов,   И. Ерканян,                       И.Здравкова, Й. Рончев.
14. Бъбречно засягане при склеродермия (Ренална криза). А. Кундурджиев, Д. Генов, А. Костадинова, А. Венелинова, Ф. Рушидова,  А.Каменов,  В. Минкова.
15. Промени в тиреоидните функционални показатели при пациенти с ХБЗ. Г. Гинова-Нончева, Б. Нончев, Д. Николов.
16. Пациент с епистаксис… В. Шурлиев, Б. Василева, Я. Коларска, Б. Делийска.
17. Забравен ли е острият гломерулонефрит. И. Калудина, Б. Василева , Я. Коларска, В. Василев, В. Шурлиев, В. Минкова – Балъкчиева, В. Лазаров, Б. Делийска.
18. Терапевтични проблеми при гломерулонефрит с минимални изменения. Б. Василева, В. Василев, Я. Коларска, А. Буева, В. Лазаров, Б. Делийска, В. Минкова.
19. Пациентка с хистологично доказана Lightchain Deposition Disease при болест на Валденщрьом. Д. Николова,  Н. Добрева,   А. Рапонджиева,   С. Илиева,  И.               Гълъбова.
20. Ефективност на комбинираната имуносупресивна терапия при болен след бъбречна трансплантация с хронична антитяломедиирана реакция на                           отхвърляне. И.Теодорова, Я. Димиева, A. Петров,  В. Икономов.
21. Тромботични усложнения при нефротичен синдром в детска възраст. М. Гайдарова, А. Буева, Г. Златанова, Св. Маринова.
 
16.10.2016 г.  /неделя/
 
08.30 - 10.00  Освобождаване на хотела.
 
Забележка:    Устните презентации са с продължителност 8 /осем/ минути. Въпросите по презентациите са след всички презентации.

Такса за участие в конференцията: 150 лв.
Тази такса включва участие в научната програма, нощувки, обяди и вечери.

В конференцията няма развлекателни програми, не се допускат придружители в научната програма и не се осигурява присъствие на придружители.