Програма на Националната конференция по нефрология 27-30.09.2018 г.

22 август, 2018

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОГРАМА
 НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ
 ХОТЕЛ "ФЛАМИНГО", КК "АЛБЕНА"
27.09.2018 - 30.09.2018 г.
 
27.09.2018 /четвъртък/ - регистрация  и настаняване след 14 часа.
 
19.00 -           Вечеря   / ресторант „Фламинго”/.
 
28.09.2018 /петък/
 
08.30 - 09.00 Откриване – проф. Емил Паскалев, председател на БДН.
 
09.00 - 10.30 Първа сесия. Нефрология. Модератори: Проф. Р. Робева, доц. А. Осиченко, доц. Р. Джераси, доц. И. Попов.
 
 
09.00 – 09.15 Полулунни гломерулонефритИ – клинико-лабораторни, хистологични и серологични особености. М. Николова, А. Илиев, М. Любомирова, Е. Андреев, Г. Маркова, Г. Иванов, М. Камбурова, М. Христова, И. Георгиева, Д. Василиу, Д. Сиракова, Р. Иванова, З. Генчева, Т. Цочева, Н. Гергинова, Вл. Миленова, Р. Кръстева, Б. Богов, Б. Киперова, Т. Тодоров, В. Минкова, Ц. Мондешки, К. Петков, Ц. Бонева.
09.15 – 09.30 ДЕТЕРМИНАНТИ НА СЕРУМНИТЕ НИВА НА ЛЕПТИНА ПРИ ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ 1- 4 СТ. А. Илиев, Е. Енчева, М. Балева, М. Тодорова, Р. Джераси, Б. Богов.
09.30 – 09.45  БЪБРЕЧНИ И СЪРДЕЧНОСЪДОВИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ПОДАГРА –  PEЗУЛТАТИ ОТ КРОС-СЕКЦИОННИ И ПРОСПЕКТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ. СПОДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕН ОПИТ. А. Кундурджиев,   Р. Ганчева.
09.45 – 10.00 IgA – Нефропатия – настоящ опит и бъдещи перспективи.  И. Георгиева, М. Любомирова, Р. Кръстева, Б. Богов, Т. Тодоров, В. Минкова.
10.00 – 10.30 Дискусия.
 
10.30 - 11.00 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ. СИМПОЗИУМ AMGEN”Предизвикателства в лечението на костно-минералната болест при ХБЗ – 5Д”.
 
11.00 - 11.30 Кафе пауза.
 
11.30 –13.00 Втора сесия. Нефрология.
Модератори: Проф. Д. Монова, доц. Р. Зорчева, доц. Е. Кумчев, доц. К. Ненов, доц. М. Любомирова.
 
11.30 - 11.45 АНАЛИЗ НА КОРЕЛАЦИЯТА МЕЖДУ ДНК ПОЛИМОРФИЗМА В ГЕНИТЕ ЗА МTHFR, PAI-1, И МИКРОАЛБУМИНУРИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 И ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО МАРКЕР ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА. Д. Николов, А. Линев.
11.45 - 12.00 Протеинурия при болест на Фабри. П. Мегеров, Е. Паскалев, Б. Златков, М. Димитров, Ж. Филипов, Т. Методиева, Л. Христова, М. Петрова, М. Мемедовска, И. Маринова.
12.00 - 12.15 Пункционна бъбречна биопсия при пациенти със захарен диабет. Б. Василева, В. Шурлиев, В. Василев, В. Минкова, В. Лазаров, Б. Делийска.
12.15 – 12.30 ХБЗ и тиреоидна дисфункция. Г. Гинова-Нончева, Б. Нончев.
12.30 – 13.00 Дискусия.
 
 
13.00 – 14.30 Обяд /ресторант”Фламинго”/.
 
 
14.30 - 16.00 Трета сесия. нефрология. Модератори: Проф. Б. Делийска, доц. А. Кундурджиев, доц. Р. Кръстева, доц. П. Йовчевски.
 
 14.30 - 14.45 РЕЦИДИВИРАЩА ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ  К - ГУБЕЩ БЪБРЕК.  Н. Тодоров.                                              
14.45 - 15.00  СТРАХУВАТ ЛИ СЕ КАРДИОЛОЗИТЕ ДА ПРЕПОРЪЧВАТ НОВИ ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАЗЛИЧНА ПО СТЕПЕН ХБЗ В ПРЕДИАЛИЗЕН СТАДИЙ. Б. Василева, В. Василев, Т. Илиева, Я. Коларска, В. Шурлиев, К. Венков, Б. Делийска.
15.00 - 15.15 ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ /ОБУ/ СРЕД ХОСПИТАЛИЗИРАНИТЕ ПО СПЕШНОСТ БОЛНИ В КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”. И. Калудина, Б. Василева, Т. Илиева, В. Василев, Я. Коларска, В. Лазаров, Б. Делийска.
15.15 – 15.30 АНАЛИЗ НА ХИСТОЛОГИЧНАТА НАХОДКА ОТ ПУНКЦИОННА БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ. Д. Генов, А. Кундурджиев, А. Костадинова, Н. Колева, Ц. Вутова, В. Минкова, Т. Тодоров, М. Пишманова, С. Джонева, А. Лавчева.
15.30 – 16.00 Дискусия.
 
16.00 – 17.00  СТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА BERLIN – CHEMIE/ A. MENARINI: "Предизвикателствата от клиничната практика" - представяне на клинични случаи. Модератор: проф. Боряна Делийска. Представят: доц. Св. Стайкова, д-р М. Христова, д-р М. Мемедовска.
 
17.00 – 17.30 Кафе пауза.
 
17.30 – 19.00 ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ. Модератори: проф. Д. Ненов, проф. В. Маджова, проф. Б. Богов, доц. В. Димитрова.
17.30 – 17.45 СКРИНИНГ ЗА  ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ - КОГА, КАК, ЗАЩО ?
                        М. Любомирова, И. Георгиева, Г. Иванов, Р. Кръстева, Б. Богов.
17.45 – 18.00 МЕМБРАНОЗНА НЕФРОПАТИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ- КЛИНИЧЕН ПОДХОД И ТЕРАПЕВТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ.   И. Здравкова, Е. Тилкиян, E. Кумчев, Д. Прокопова, И. Йотовска, И. Ерканян, С. Вълова, Й. Рончев.
18.00 – 18.15 УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВА И ПОВТОРНА БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ.  В. Шурлиев, В. Василев, В. Лазаров, В. Минкова, Б. Делийска.
18.15 – 18.30 ОРГАН-ВЪРХУ-ЧИП (I have a dream…). А. Петров, М. Бенкова, П. Петров, Р. Зорчева.
18.30 – 19.00 Дискусия.
 
19.00 – 20.00 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ. SANOFI-GENZYME.
 
20.00 – 22.00 Вечеря /ресторант “Добруджа”, хотел "Добруджа"/.
 
29.09.2018 /събота/
 
08.00 – 09.30 Пета сесия. БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Модератори: Проф. Е. Паскалев, проф. В. Икономов, доц. В. Димитрова, доц. Р. Зорчева.
08.00 – 08.15 ХЕПАТИТ Е ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Ж. Филипов, Б. Златков, М. Петрова, П. Мегеров, М. Мемедовска, Л. Христова, Т. Методиева, Е. Паскалев.
08.15 – 08.30 Клинично приложение на Фебуксостат при бъбречно- трансплантирани пациенти със стабилна бъбречна функция. М. Мемедовска, Т. Методиева, Ж. Филипов, М. Петрова, Б. Златков, Е. Паскалев, П. Мегеров,  М. Ортова.
08.30 – 08.45 ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА УРОИНФЕКЦИИТЕ ПРИ БЪБРЕЧНО- ТРАНСПЛАНТИРАНИ РЕЦИПИЕНТИ. Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Ц. Велинов,  Ю. Мартева-Проевска.
08.45 – 09.00 БЪЛГАРСКАТА ДОНОРСКА ПОПУЛАЦИЯ И KIDNEY DONOR RISK INDEX (KDRI) И KIDNEY DONOR PROFILE INDEX (KDRI) ЗА ПЕРИОДА 2013-2017. НАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКА. Н. Хубанов, Е. Паскалев, М. Симеонова.
09.00 – 09.30 Дискусия.
 
09.30 - 10.00  Симпозиум Roche. MabThera® -  от клиничните изпитвания към реалната клинична практика при лечение на ANCA асоциирани васкулити. Модератор: проф. д-р Е. Паскалев. Лектор: д-р Таня Шивачева, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна.
10.00 – 10.30 Симпозиум Astellas.
 
10.30 - 11.00 Кафе пауза.
 
11.00 – 12.30 Шеста сесия. ДиализА. Модератори: Проф. Е. Възелов, доц. Св.  Стайкова, доц. В. Мушеков, доц. Н. Ненчев.
 
11.00 – 11.15 ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ С ВЪПРОСНИК MVQOLY-15 ПРИ ПАЦИЕНТИ ПРОВЕЖДАЩИ ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ. В. Цеков, Р. Димова, Г. Нончева - Гинова.
11.15 – 11.30 СЕРУМНИ НИВА НА СЕЛЕН (Se) И ГЛУТАТИОН ПЕРОКСИДАЗА (GSH-Px) И ПОВЛИЯВАНЕТО ИМ ОТ СУПЛЕМЕНТАЦИЯ НА СЕЛЕН ПРИ БОЛНИ С ХБЗ НА ХД. И. Попов, В. Манолов, Б. Атанасова, В. Василев, В. Димитрова, Д. Йонова.
11.30 – 11.45 ИНДИВИДУАЛНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ –  ПРОСЛЕДЕНО  В  ДИНАМИКА  ПРИ  ПАЦИЕНТИТЕ С  ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Св. Стайкова,  С. Стоянов, К. Ненов, Д. Близнакова, В. Маджова,  Л. Стоянова.
11.45 – 12.00 ПЛАНОВОТО ЛЕЧЕНИЕ С ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯ ПОДОБРЯВА НИВАТА НА ФОСФАТЕМИЯТА, ХИПЕРУРИКЕМИЯТА И  β-2 МИКРОГЛОБУЛИНА ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХРОНИОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ. Д. Трифонова, Д. Тричкова, К. Борисова  и Н. Ненчев.
12.00 – 12.30 Дискусия.
 
12.30 – 14.00 Обяд /ресторант „Фламинго”/.
 
14.00 – 16.00 СЕДМА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ, ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ. Проф. Д. Близнакова, доц. М. Гайдарова, доц. П. Митева, д-р Д. Русинов,
14.00 – 14.15 НЕФРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТАЛАСЕМИИ. Л. Стоянова, Св. Стайкова, В. Калева, М. Димова, Я. Бочева.
14.15 – 14.30 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ СЪС СИСТЕМЕН ЛУПУС, ИЗЯВИЛ СЕ СЪС СИНДРОМ НА ГИЛЕН БАРЕ - ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ. А. Кундурджиев, Н. Колева, Д. Генов, Ц. Вутова, А. Костадинова, В. Минкова.
14.30 – 14.45 СКРИНИНГ ЗА АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЛЕ. Д. Василиу, М. Николова, М. Любомирова, Р. Кръстева, Б. Богов.
14.45 – 15.00 ХИПЕРКАЛЦИУРИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. С. Янкова, М. Гайдарова, Г. Златанова, Д.  Русинов,  П. Митева, Б. Стоилов, К. Димитрова.
15.00 - 15.15 Остър нефритен синдром в детска възраст. М. Гайдарова, Г. Златанова, С. Янкова, Б. Стоилов, Д. Русинов, П. Митева.
15.15 - 15.30 ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТИ. Д. Близнакова, В. Маджова, Св. Стайкова.
15.30 - 16.00 Дискусия.
 
16.00 – 16.30 Кафе пауза.
 
16.30 – 17.00 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ. СИМПОЗИУМ VIFOR.
17.00 – 17.30 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ. СИМПОЗИУМ NEOPHARM.
17.30 – 18.00 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ. СИМПОЗИУМ DOYCH: езултати и оценка на ефективността на RENOHELP USA". Модератор: проф. Е. Паскалев.
 18.00 – 18.30 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ. СИМПОЗИУМ PFIZER.
18.30 - 19.30 Консенсус „Уроинфекции” на БДН.
 
19.30 – 22.00 Вечеря / ресторант”Блу Есеншъл”, хотел "Парадайс блу"/.
 
 
Постерни сесии:
28.09.2018 /петък/
09.00 – 18.00 ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ. Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Д. Монова, доц. Св. Стайкова, доц. Р. Джераси, доц. И. Попов.
1. БОЛЕН  С РЕЦИДИВ НА НЕФРОЗЕН СИНРОМ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МОРФОЛОГИЧНАТА НАХОДКА  ВСЛЕДСТВИЕ НА  В-МАНТЕЛНОКЛЕТЪЧЕН  НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ. Я. Коларска, Б. Василева, В. Василев, Г. Ранчев,  В. Минкова, В. Лазаров, Б. Делийска.
2. БОЛЕН С АЛПОРТ И С МЕЗАНГИОКАПИЛЯРЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. В. Василев, Я. Коларска, В. Минкова, В. Лазаров, Б. Делийска.
3. БИОМАРКЕРИ ЗА РАННО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ β -ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР. Л. Стоянова, Св. Стайкова, В. Калева, М. Димова, Я. Бочева. 
4. Крайните продукти на гликиране (СМL и Imidazolone) при пациенти със захарен диабет и връзката им с микроангиопатичните увреждания.
Б. Василева, Р. Миронова, Р. Цековска, В. Василев, Я. Коларска, В. Шурлиев, Б. Делийска.
5. Редки заболявания в нефрологията – представяне на седем случая. М. Николова, Р. Кръстева, Р. Джераси, М. Ангелова, Т. Цочева, Д. Василиу, Н. Гергинова, К. Петков, Б. Богов.
6. ТРАНЗИТОРНА ПРОТЕИНУРИЯ ПРИ ПСЕВДО-MEIGS СИНДРОМ. А. Илиев, М. Христова, М. Николова, М. Любомирова, Р. Кръстева, Б. Богов.
7. ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕН С КУ-ТРЕСКА - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.  Й. Гюзелева, Н. Добрева, А. Рапонджиева, Д. Николова, С. Илиева, Ц. Първанова, С. Маджарска.
8. МНОЖЕСТВО КАЛЦИФИКАТИ В БЪБРЕЧНИЯ ПАРЕНХИМ ВЕРОЯТНО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ  С  АНТАГОНИСТИ НА ВИТАМИН К.  В. Шурлиев, Я. Коларска, Б. Василева, Б. Делийска.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА  ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.    Я. Коларска,  Б. Василева, Т. Илиева, Б. Делийска.
 
29.09.2018/събота/
09.00 – 18.00 ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ. Модератори: проф. Р. Робева, проф. В. Маджова, доц. Н. Ненчев, доц. А. Осиченко, доц. В. Мушеков.
10. АЛОПУРИНОЛ-ИНДУЦИРАНА НЕФРОПАТИЯ ПРИ DRESS СИНДРОМ.  Д. Николова, Цв. Първанова, Н. Добрева, Й. Гюзелева, А. Рапонджиева, С. Маджарска, И. Богданов, И. Боева.
11. АНТИТЕЛА СРЕЩУ C1q КАТО НЕИНВАЗИВЕН МАРКЕР ЗА ОЦЕНКА НА ХИСТОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ НА ЛУПУСНАТА НЕФРОПАТИЯ. В. Василев, М. Раданова, В. Минкова-Балъкчиева, Б. Василева, Я. Коларска, В. Шурлиев, И. Калудина, В. Лазаров, Б. Делийска.
12. ANCA МЕДИИРАНА ПОЛУЛУННА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИМУНОКОМПЛЕКСЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. А. Илиев, Т. Цочева, М. Николова, М. Христова, М. Любомирова, Р. Кръстева, Б. Богов.
13. КЛАСИЧЕСКИ МЕЗАНГИОКАПИЛЯРЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, БОЛЕСТ НА ПЛЪТНИТЕ ДЕПА ИЛИ ЛУПУСНА НЕФРОПАТИЯ? М. Йорданов, В. Минкова, Г. Бозова, Ф. Рушидова, А. Венелинова, Р. Робева.
14. НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ НА ХРОНИОДИАЛИЗА. Ал. Осиченко, М. Хаджиева, Е. Младенова.
15. ЛЕЧЕНИЕ С ПЛАНОВА ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКА С МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ И ХБЗ – 3А СТАДИЙ. К. Борисова, Д. Трифонова, Д. Тричкова и Н. Ненчев.
16. АМИЛОИДОЗА ПРИ ПАЦИЕНТКА НА  ДЪЛГОГОДИШНА ХРОНИОДИАЛИЗА. Д. Тричкова, Д. Трифонова,  К.Борисова  и Н. Ненчев.
17. ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДИАЛИЗНИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО БИХА ИСКАЛИ ДА БЪДАТ ТРАНСПЛАНТИРАНИ – НЯКОИ ПАРАДОКСИ, ФОРМУЛИРАНИ ОТ G–B. PICCOLI. Р. Зорчева,  Б. Иванова, А. Петров, Д. Дамянова, П. Петров, Е. Ахмед, М. Бенкова.
18. ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯТА ПРЕД ХЕМОДИАЛИЗАТА - НЯКОИ ПАРАМЕТРИ НА ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС. Р. Зорчева, Б. Галунска, Д. Иванова.
30.09.2018 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Националната конференция по нефрология е предназначена за нефролози; лекари, специализанти по нефрология; лекари, работещи в нефрологични структури; специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности; докторанти и студенти.  Задължително е всички  да бъдат членове на БДН.
  2. В Националната конференция по нефрология  не се допускат придружители.
  3. Такса за участие в Националната конференция по нефрология - 150 лв. Членски внос – 50 лв.
  4. В Националната конференция по нефрология не се включват социални програми.
  5. До участие в научната програма се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие и членски внос за 2018 г.
  6. Допуска се присъствие на деца до 14 годишна възраст, чиито родители са членове на БДН, като за целта организиторите трябва да бъдат уведомени, за осигуряване на престоя на децата.