Програма на Академия Нефрология, 10-12 май 2019

17 април, 2019

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 АКАДЕМИЯ "НЕФРОЛОГИЯ"
10 - 12 май 2019 г., Гранд хотел "Банско", Банско


 
П Р О Г Р А М А

10.05.2019 /петък/ - пристигане и настаняване след 12.00 часа /при възможност/.


16.00 - 16.15 ОТКРИВАНЕ - проф. Емил Паскалев, председател на БДН.


16.15 - 17.15 Първа сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. Е. Възелов, доц. С. Стайкова.
16.15 - 16.27 Ренална анемия при бъбречнотрансплантирани пациенти. П. Мегеров.
16.27 - 16.39 IgА гломерулонефрит при бъбречнотрансплантирани пациенти. И. Маринова.
16.39 - 16.51 Калциневринова нефротоксичност. Я. Иванова.
16.51- 17.03  ОСТРА АНТИТЯЛО МЕДИИРАНА РЕАКЦИЯ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРИ БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ.           А. Петров, Я. Димиева, М. Бенкова, П. Петров, С. Стайкова.
17.03 - 17.15 ОСТРА ТУБУЛНА НЕКРОЗА СЛЕД ПРОВЕДЕНО БИОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ANTI INTERLEUKIN-17 ПРИ СИСТЕМНО ЗАБОЛЯВАНЕ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Я. Димиева, А. Петров, Е. Ахмед, Б. Иванова, С. Стайкова.
17.15 - 17.27 КОМБИНИРАНА АНТИКОАГОЛАНТНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ - АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ. С. Атанасова, К. Желязков, Д. Ненова, С. Стайкова.
17.27 - 17.40  Дискусия.
 
17.40 - 19.45  Фирмени прояви.
17.40 - 18.40  Симпозиум Sanofi - Genzime. Мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на болест на Фабри.
18.40  - 19.40 Симпозиум Berlin - Chemie.
 
20.00 - 22.00 Вечеря.
 
11.05.2019 /събота/
08.00 - 09.30 Втора сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Б. Делийска, проф. В. Маджова, доц. В. Лазаров, доц. Е. Тилкиян.
08.00 - 08.25 Предсърдно мъждене и хиперурикемия. Я. Коларска.
08.25 - 08.50 Придобити дефекти на комплемента при ЛЕД. В. Василев.
08.50 - 09.15 ОБУ и калцификати от орални антикоагуланти. Б. Делийска.
09.15 - 09.30  Дискусия.

09.30 - 11.00 Трета сесия. Диализно лечение.
Модератори: проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев, доц. Н. Ненчев, доц. А. Осиченко.
09.30 - 09.50 АБВ НА хемодиализното лечение. С. Кривошиев.
09.50 - 10.10 Актуални проблеми на артерио-венозната анастомоза.
 Б. Борисов.
10.10 - 10.30 Хемодиализа при нестабилни пациенти.  А. Осиченко.
10.30 - 10.50 ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И НАПРЕДНАЛО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.           Н. Ненчев.
10.50 - 11.05 Диализното лечение в България през 2018 година.                  Е. Възелов.
11.05 - 11.15 ДИСКУСИЯ.
 
11.15 - 11.30 Кафе пауза.

11.30 - 13.00  Четвърта сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Д. Монова, проф. Е. Кумчев, доц. В. Лазаров.
11.30 - 11.50 Придобита кистозна болест на бъбреците при ХБН.                В. Тодоров.
11.50 - 12.10  Лечение на захарен диабет тип 2 при намалена бъбречна функция. С. Кривошиев.
12.10 - 12.30  Кистозна болест на реналния синус. В. Тодоров.
12.30 - 12.50 ПОЗНАВАМЕ ЛИ ДОБРЕ НАЙ-ЧЕСТИЯТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ? НАШИЯТ ОПИТ С IgA НЕФРОПАТИЯ. И. Ерканян, Е. Кумчев, Е. Тилкиян, С. Вълова, Т. Кускунов.
12.50 - 13.00  Дискусия.

13.00 - 14.30 Обяд.
 
14.30 - 17.30 Фирмени прояви.
14.30 - 15.15 СИМПОЗИУМ ФИРМА BAXTER.
14.30 - 14.45 Хемоперитонеум при перитонеална диализа.                    Г. Тодорова.
14.45 - 15.00 Перитонеална диализа-кога, какво и как се случва.
И. Средков
15.00 - 15.15 Перитонеална диализа - от "Защо?" към "Защо не?".
С. Кривошиев
15.15 - 15.35 Симпозиум на фирма valentis. витАМИН к ОТВЪД КОАГУЛАЦИЯТА. вИТАМИН К-2 НОВИТЕ ПЕРСПEКТИВИ НА НЕЩО СТАРО. С. Кривошиев.
15.35 - 15.45 Симпозиум на фирма Kapamed - Съвременни разтвори за запълване на ЦВК за хемодиализа: какво ни дават те? С. Кривошиев.
 
15.45 - 16.15 Кафе пауза.
 
16.15 - 16.45 Симпозиум на фирма Boehringer Ingelheim. E. Паскалев.
16.45 - 17.15 Симпозиум на фирма ASTELLAS. E. Паскалев.
17.15 - 17.35 Симпозиум на фирма GENESIS PHARMA. И. Маринова.


 
 
20.30 - 22.00 Официална вечеря.
 


12.05.2019 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.
 
 
 
 
ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
 
11.05.2019 /събота/
08.00 - 09.30 Първа сесия. ЗАМЕСТВАЩО БЪБРЕЧНО ЛЕЧЕНИЕ.
 Модератори: доц. Св. Стайкова, доц. Ст. Кривошиев, доц. Н. Ненчев.
08.00 - 08.25 Перитонеална диализа - от "Защо?" към "Защо не?".               С. Кривошиев
08.25 - 08.50 Перитонеална диализа - кога, какво и как се случва.            И. Средков
08.50 - 09.15 СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ДИАБЕТНО БОЛНИ НА ДИАЛИЗА.             н. Ненчев.
09.15 - 09.30 Дискусия.
 
09.30 - 11.00 Втора сесия. диализНО ЛЕЧЕНИЕ.
 Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. Б. Делийска, доц. С. Стайкова.
09.30 - 09.50 Перитонеална диализа. А. Котева.
09.50 - 10.10 Инфекциозни усложнения при пациенти на диализно лечение - алгоритъм на поведение. С. Стайкова.
10.10 - 10.30 Бъбречна трансплантация. Е. Паскалев.
10.30 - 10.50 АЛГОРИТЪМ В ДИАГНОСТИКАТА, ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДЕЦА НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ. П. Митева.
10.50 - 11.00 Дискусия.
 
11.00 - 11.30 Кафе пауза.
 
11.30 - 13.00 Трета сесия. Хемодиализа.
Модератори: проф. Е. Възелов, доц. А. Осиченко.
11.30 - 11.45 Диализното лечение в България през 2018 година.                  Е. Възелов.
11.45 - 12.05 ХИПЕРХИДРАТАЦИЯ И УЛТРАФИЛТРАЦИЯ ПРИ БОЛНИ НА ДИАЛИЗА. Н. Ненчев.
12.05 - 12.25 ХЕПАТИТИ - HCV, HBV, ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
 А. Осиченко.
12.25 - 12.45 ХБЗ и фактори на околната среда. С. Кривошиев.
12.45 - 13.00 Дискусия.
 
 
13.00 - 14.30 Обяд.
 
14-30 - 17.30 Фирмени прояви.
 
Програмата продължава съвместно с програмата на лекарите.
 
20.30 - 22.00 Официална вечеря.


Академия "Нефрология" е предназначена за:
  • нефролози;
  • лекари, специализиращи  нефрология;
  • лекари, работещи в нефрологични структури;
  • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
  • докторанти и студенти.
  • медицински сестри, работещи в нефрологични структури.
 
Задължително е всички участници да бъдат членове на БДН.


В Академия "Нефрология" не се допускат придружители!
В Академия "Нефрология" няма развлекателни програми.
 
До участие в научната програма се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие.