Програма на 8 конгрес на БДН

08 август, 2019

П Р О Г Р А М А
8-МИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
26-29 СЕПТЕМВРИ 2019 Г., Х-Л РИУ, ПРАВЕЦ
26 септември 2019 г. (четвъртък)
РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 15.00 Ч.
27 септември 2019 г. (петък)
08.00 – 08.10 Откриване. Проф. Е. Паскалев
 
08.10 – 09.40 ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
Модератори: проф. Р. Робева, проф. Д. Монова, доц. М. Любомирова, доц. И. Попов.
08.10 - 08.22 МЯСТОТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ МОЛЕКУЛНО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ФАМИЛНА ХЕМАТУРИЯ. В. Василев, О. Белчева, М. Гайдарова, Б. Василева, Я. Коларска, В. Шурлиев, В. Лазаров, Б. Делийска.
08.22 - 08.34 АНАЛИЗ НА ЧЕСТОТАТА, ЕТИОЛОГИЯТА И ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОБУ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПРОВЕЛИ ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В УМБАЛ „ СВ. ГЕОРГИ“ ЕАД - ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 2015 ДО 2018 г. Д. Николов, Г. Цочев, Т. Аргирова, Г. Николов, В. Желева, Ст. Гергова,  Б. Шаров.
08.34 - 08.46 БАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪБРЕЧНАТА ФУНКЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ В СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ  ЗА ПЕТ ГОДИШЕН ПЕРИОД. Н. Хубанов.
08.46 - 08.58 Полулунни гломерулонефрити – опитът на един университетски център. М. Николова, Ат. Кундурджиев, Д. Генов, А. Костадинова, М. Христова, Н. Колева, Цв. Вутова, М. Пишманова, В. Грозева, И. Ангелова, А. Лавчева, Д. Кюркчиев, Е. Иванова-Тодорова, Т. Тодоров, В. Минкова.
08.58 - 09.10 Системен лупус при мъже – клинико-лабораторни, имунологични и хистологични особености. Ат. Кундурджиев, М. Николова, А. Костадинова, Д. Генов, М. Христова, М. Пишманова, В. Грозева, Н. Колева, В. Бояджиева, Н. Стоилов, Т. Тодорoв, В. Минкова.
09.10 - 09.22 СУПЛЕМЕНТАЦИЯ НА ВИТ.“Д3“ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВИТ.“Д“ ДЕФИЦИТ И ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БЕЗ ХБН.  Д. Йонова, В. Димитрова, И. Попов, Д. Арабаджиевa, Н. Велкова.
09.22 - 09.40 ДИСКУСИЯ.
 
09.40 - 11.00 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
09.40 - 10.40 Симпозиум AMGEN - ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ -РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ.
10.40 - 11.00 Симпозиум ROCHE. Модератор: проф. Е. Паскалев. НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ГПА И МПА С MABTHERA®. Д-р П. Мегеров.
11.00 - 11.30 Симпозиум ТАКЕДА БЪЛГАРИЯ.
11.30 - 12.00  КАФЕ ПАУЗА.
 
12.00 – 13.30 ВТОРА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
Модератори: проф. Б. Богов, проф. В. Тодоров, проф. Е. Кумчев, доц. Е. Тилкиян.
12.00 - 12.12 Автозомно-доминантна тубуло-интерстициална бъбречна болест  свързана с мутация в гена UMOD. В. Василев, О. Белчева, М. Гайдарова, Я. Коларска,  Б. Делийска, В. Лазаров.
12.12 - 12.24 Скрининг - кампания  „Здраве за всеки, навсякъде“,  провеждана паралелно с Програмата – инициатива за донорство и трансплантация  във Варненския  регион. С. Стайкова, Ал. Петров, М. Бенкова - Петрова, Я. Димиева, Т. Колева, Д. Дамянова, К. Желязков, П. Петров, А. Тодорова.
12.24 - 12.36 ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ ПЪРВИЧЕН ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ. Е. Тилкиян, Е. Кумчев, И. Йотовска.
12.36 - 12.48 СЪДОВИ И КЛАПНИ  КАЛЦИФИКАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ. Ас. Каменов, М. Господинова, Д. Млъчкова, С. Динева, Д. Монова.
12.48 - 13.00 СОЛ ГУБЕЩ НЕФРИТ – СИНДРОМ НА ЦЕРЕБРАЛНА ЗАГУБА НА СОЛ ИЛИ СИНДРОМ НА НЕАДЕКВАТНА СЕКРЕЦИЯ НА АДХ. Н. Гергинова,  Т. Цочева, Д. Иванова, Г. Георгиев, Ал. Кирилов, В. Мушеков.
13.00 - 13.12 Разширена метаболитна оценка и профилактика на рецидивите при пациенти с нефролитиаза. Д. Петрова, К. Петкова, О. Гъцев, Ст. Христофоров, П. Петров, Ц. Колев, И. Салтиров.
13.12 - 13.30 ДИСКУСИЯ.
13.30 – 15.00 Обяд.
15.00 – 16.30 ТРЕТА СЕСИЯ. ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ.
Модератори: проф. Д. Близнакова, доц. М. Гайдарова, доц. П. Митева.
15.00 - 15.12 КИСТОЗНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Е. Костадинова, В. Боцова.
15.12 - 15.24 ПРИЛОЖЕНИЕ на CVVHDF С ЦИТОКИНОВА АБСОРБЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА СЕПСИС В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Е. Костадинова,  Г. Арабаджиев, Ч. Димитров, Р. Илиев, И. Чакъров, И. Божкова, В. Боцова, М. Митев, Сп. Станилова, П. Чакърова.
15.24 - 15.36 Нефролитиаза при деца с детска церебрална парализа. В. Боцова, Е. Костадинова.
15.36 – 15.48 ХЕМОЛИТИЧНО-УРЕМИЧЕН СИНДРОМ ПРИ ДЕЦА – 2009 – 2018 Г.  П. Митева,  Д. Русинов.
15.48 – 16.00 ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА В                 ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.  Н. Гечев, Т. Данева, Г. Стоилов, А. Войчев, В. Марчев, С. Пеев.
16.00 - 16.12  РЪСТ И ТЕГЛО ПРИ ДЕЦА С КОРТИКО – ЗАВИСИМ И ЧЕСТО
РЕЦИДИВиРАЩ НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ. Г. Златанова, М. Гайдарова, Ст. Янкова.
16.12 - 16.30  ДИСКУСИЯ.
16.30 - 18.00 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
16.30 – 17.30 Симпозиум на PFIZER. „Подходи за лечение на пациенти с инфекциозни усложнения след бъбречна трансплантация“.
17.30 – 18.00 Симпозиум на Astellas. „Придържане към терапията при пациенти с бъбречна трансплантация“.
18.00 - 18.30 Кафе пауза.
18.30 - 19.30 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
18.30 – 19.00 Симпозиум на GENESIS PHARMA.
  • НОВИ ПОДХОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛЕСТ НА ФАБРИ. Болест на фабри. перорална терапия. Д-р И. Маринова.
 
19.00 - 19.10 симпозиум на pOLPHARMA Съвременни аспекти в терапията на инфекции на пикочните пътища“ – доц. д-р М. Гайдарова.
19.10 - 19.30 СИМПОЗИУМ НА ALPEN PHARMA. Ролята на фитотерапията при лечението на бактериални инфекции на пикочните пътища. Резултати от клинично наблюдение с лекарствения препарат Солидагорен: българският опит. Доц. Ат. Кундурджиев.
20.00 – 22.00 Вечеря.
 
28 септември 2019 г. (събота)
 
08.00 – 09.30 ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
Модератори: доц. С. Кривошиев,  доц. В. Мушеков, доц. А. Осиченко,  доц. Н. Ненчев.
08.00 – 08.20 ГЕНЕТИЧНИ НЕФРОПАТИИ. А. Буева.
08.20 – 08.32 РИТУКСИМАБ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ.
М. Гайдарова, Г. Златанова, С. Янкова, И. Иванова.
08.32 – 08.44 Постдиализна ортостатична хипотония. Ал. Осиченко.
08.44 – 08.56 OПТИМИЗИРАМЕ ЛИ  ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИАЛИЗНИТЕ ПАЦИЕНТИ С ВИТАМИНИ И ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА? НОВИ И СТАРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. К. Ашикова, Н. Колев.
08.56 – 09.08  Значение на съдовия достъп за адекватността на хемодиализното лечение. Д. Ненова, А. Стоянов, С. Стайкова.
09.08 - 09.30   ДИСКУСИЯ.
09.30 – 10.50 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
09.30 – 10.30 Симпозиум Sanofi-Genzyme.
10.30 – 10.50 Симпозиум NOBELPHARMA.
10.50  – 11.20 Кафе пауза.
11.20 - 11.45  КОМБИНИРАНА ЧЕРНОДРОБНА И БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Модератор: доц. Ал. Осиченко. Лектор: Проф. д-р Ремзи Емироглу, дм.
11.45 – 13.30 ПЕТА СЕСИЯ. БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. В. Димитрова, доц. С. Стайкова.
11.45 - 11.57 Влияние на ВК вирусните инфекции върху бъбречната функция при бъбречнотрансплантирани пациенти. Л. Христова, М. Петрова, П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Димитров, Т. Методиева, Я. Иванова, И. Маринова, А. Хадзипантелис, Е. Паскалев.
11.57 - 12.19 Фактори, асоциирани с анемия при бъбречнотрансплантирани пациенти. П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Димитров, М. Петрова, Т. Методиева, Л. Христова, И. Маринова, Я. Иванова, А. Хадзипантелис, Е. Паскалев.
12.19 - 12.31 Рискови фактори за BK вирусна инфекция след бъбречна трансплантация. Л. Христова, М. Петрова, Б. Златков, П. Мегеров, А. Хадзипантелис, Я. Иванова, М. Димитров, Ив. Маринова,  Ж. Филипов, Т. Методиева, Е. Паскалев.
12.31 - 12.43 ИМУНОСУПРЕСИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА ДИАГНОЗА IgA ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. И. Маринова, Б. Златков, М. Димитров, Ж. Филипов, Т. Методиева, М. Петрова, Л. Христова, П. Мегеров, Я. Иванова, А. Хадзипантелис, Е. Паскалев.
12.43 - 12.55 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С КАРИОМЕГАЛЕН ИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ.    Я. Иванова, А. Хадзипантелис, Т. Методиева, М. Петрова, Л. Христова, И. Маринова, П. Мегеров,  Б. Златков, Ж. Филипов, E. Паскалев.
12.55 - 13.07 Състоянието на бъбречната фунция  на третата година след   бъбречната трансплантация   при бъбречнотрансплантирани пациенти на терапия с Такролимус.  Л. Христова, М. Петрова, Б. Златков, П. Мегеров, А. Хадзипантелис, Я. Иванова, М. Димитров, Ив. Маринова,  Ж. Филипов, Т. Методиева, Е. Паскалев.
13.07 - 13.19 КАЛЦИНЕВРИНОВА НЕФРОТОКСИЧНОСТ- ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД. Я. Иванова, А. Хадзипантелис, И. Маринова, П. Мегеров, Т. Методиева, М. Петрова, Л. Христова, Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев.
13.19 - 13.30   ДИСКУСИЯ.
13.30 – 15.00 Обяд.
15.00 – 16.25 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
15.15 – 15.35 Симпозиум на PFIZER. "Подобряване качеството на живот след бъбречна трансплантация".
15.35 – 16.35 Симпозиум на ACTAVIS - A TEVA COMPANY. „Алдостеронови  антагонисти в нефрологията“. Модератор Проф. Борис Богов
  • „Антифиброзни ефекти на алдостероновите антагонисти“. Проф. Б. Богов      
  • „Резистентна хипертония и алдостеронов антагонизъм“-Доц. М. Любомирова
16.35 – 16.55 Симпозиум BOERINGER.
16.55 – 17.25 Кафе пауза.
17.25 – 19.05 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
17.25 – 18.25 Симпозиум на Berlin-Chemie/A. Menarini.
  • Хипертония в условията на ХБЗ – навигация според доказателствата. Модератор - проф. Р. Робева.
  • АРБ – терапевтични възможности и терапевтични ползи. Проф. Е. Кумчев.
  • Да лекуваме хипертонията като щадим бъбрека – споделено от клиничната пракика. Доц. С. Стайкова.
18.25 – 19.05 Симпозиум на GSK. Ролята на Benlysta (belimumab) в лечението на СЛЕ - клиничен опит.
 
19.15 – 20.15 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ.
 
20.30 – 22.00 Вечеря
29 септември 2019 г./неделя/
Напускане на хотела до 12.00 ч.
Постерни сесии
27.09.2019/петък/
ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ  09.00 - 17.00 ч. МОДЕРАТОРИ: проф. Д. Монова, доц. Ат. Кундурджиев, доц. В. Мушеков, доц. Е. Тиликиян.
  1. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАН ПАЦИЕНТ С ИЗОЛИРАН SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM. Л. Христова, А. Хадзипантелис, Я. Иванова, Т. Методиева, М. Петрова, И. Маринова, П. Мегеров,  Б. Златков, Ж. Филипов, E. Паскалев. Клиника по нефрология и трансплантация, “УМБАЛ” Александровска.
  2. КОМБИНАЦИЯ ОТ ЛУПУСНА И ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ С БЪРЗО ВЛОШАВАНЕ НА БЪБРЕЧНАТА ФУНКЦИЯ. 1Ф. Рушидова, 1М. Йорданов, 2В. Минкова, 2 Ю.Ананиев, 3М. Хринчева, 1А. Венелинова,  1Г. Бозова, 1Р. Робева,  1Клиника по нефрология, ВМА, МБАЛ-София,  2Катедра по клинична патология, ВМА, МБАЛ-София, 3Отделение по диализа, ВМА, МБАЛ - София.
  3. Бъбречни увреждания при аспергилоза. А. Лавчева, М. Николова, М. Христова,  А. Кундурджиев. УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Клиника по Нефрология.
  4. Клинични случаи на пациенти с β-таласемия и бъречни увреди. И. Ангелова, Ат. Кундурджиев, М. Николова, М. Христова. УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Клиника по Нефрология.
  5. Изолирана аневризма на вътрешната илиачна артерия като причина за бъбречна обструкция. К. Желязков, Св. Стайкова,  УМБАЛ „Св. Марина “ – Варна , Клиника по нефрология и диализа.
  6. Честота на метаболитен синдром и метаболитни нарушения при изследване на 24 часова урина при пациенти с калциевооксалатна уролитиаза. Д. Петрова, К. Петкова, И. Салтиров. Катедра Урология и нефрология,  Военномедицинска академия – София.
  7. Мембранозен гломерулонефрит като проява на хронична реакция на присадка срещу приемател след алогенна костно-мозъчна трансплантация от неродствен донор. Ат. Кундурджиев, М. Николова, И. Ангелова, Д. Генов, М. Христова, А. Лавчева, Д. Кюркчиев*, Е. Иванова-Тодорова*, Б. Спасов#, Т. Тодоров^. Клиника по нефрология и *Лаборатория по Клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, #НСБАЛХЗ, ^Катедра по Клинична патология, МУ - София.
  8. КАРДИО-РЕНАЛЕН РИСК ПРИ ОНКОЛОГИЧНИТЕ ПАЦИЕНТИ -                                                 АДЕКВАТЕН ЛИ Е КОНТРОЛЪТ? Р. Николова1, М. Любомирова1, Б. Богов1,  Р. Иванова2, К. Карамфилов2, Д. Василев2 . МУ София, КВБ, 1Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, 2Клиника по  кардиология, УМБАЛ „Александровска” ЕАД
  9. Два клинични случая с   комбинация  MGUS  и гломерулопатия – диагностични и терапевтични проблеми. Н. Колева¹, Ат. Кундурджиев¹, М. Николова¹, М. Христова¹, А. Костадинова1, Д. Генов¹, Ц. Вутова, Т. Тодоров², Ж. Христова ³. ¹УМБАЛ ,,Свети Иван Рилски“ – Клиника по нефрология; ²МУ София, Катедра по патоанатомия; ³УМБАЛ ,,Александровска” – Катедра по Клинична лаборатория.
  10. БЪБРЕЧНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 И САРКОИДОЗА. А. Рапонджиева1, С. Илиева1, Н. Добрева1, В. Минкова2. 1 Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда, Клиника по вътрешни болести, Отделение по нефрология, София, 2 ВМА – Клиника обща и клинична патология, София.
  11. Ретроградно поставяне на постоянен катетър тип „ Пермкат “. И. Попов,  Д. Илчева, Д. Ахмед,  Л. Насто.
28.09.2019/събота/
ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ - 09.00 - 17.00 ч. МОДЕРАТОРИ: Проф. Р. Робева, проф. Б. Богов, проф. Е. Кумчев, доц. И. Попов.
  1. МИКРОСКОПСКИ ПОЛИАНГИИТ – ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ. З. Генчева-Петрова1,3, А. Илиев1,3, Т. Тодоров2,3, М. Любомирова1,3, Б. Богов1,3 . 1УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по нефрология, 2УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по обща и клинична патология, 3Медицински университет – София, Медицински факултет, Катедра по вътрешни болести.
  2. Хипоурикемия и ХБЗ.   Ива Георгиева1. 1МУ София, КВБ, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска“.
  3. ОЦЕНКА НА АРТЕРИАЛНАТА РИГИДНОСТ И РЕНАЛНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ БОЛЕН С ХБЗ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ– КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.   E. Маринова¹, Л. Стоянова¹, М. Димова¹, Св. Стайкова². ¹Клиника по Вътрешни Болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна; ²Клиника по Нефрология и Хемодиализа, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна.
  4. ОБУ И ОТОЦИ ПРИ ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА. Я. Коларска, В. Щурлиев В. Василев, Б. Василева, Б. Делийска. Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.
  5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ И БЪБРЕЧНИ ПРОМЕНИ. Я. Коларска, Б. Василева, В. Шурлиев, В. Василев, В. Лазаров, Б. Делийска. Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.
  6. ВРЪЗКА НА СПОНТАННИ ПНЕВМОТОРАКСИ И БЪБРЕК. Б. Василева, В. Василев, В. Шурлиев, Я. Коларска, Б. Делийска. Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.
  7. Калциево-фосфорни нарушения при пациенти с ХБЗ.  С. Атанасова, С. Стайкова. Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св.Марина“ - Варна.
  8. Клиничен случай на фамилия с нова генетична мутация при  X-свързана форма на Синдром на  Alport. С. Стайкова, М. Бенкова-Петрова, А. Петров. Клиника по Нефрология и диализа, УМБАЛ „Св.Марина“ - Варна.
  9. Клинико-терапевтично наблюдение  при пациент с Транстиретинова амилоидна полиневропатия  (TTR-FAP): клиничен случай - 4 г.проследяване /2016-2019/. Г. Гинова-Нончева, Д. Николов, Н. Димов. Втора катедра „Вътрешни болести“, Отделение по Нефрология, УМБАЛ „Свети Георги“,  Медицински университет  - Пловдив.
  10. Оценка на хранителният статус и маркерите за възпаление,  като предиктори за преживяемост и качество на живот при пациенти провеждащи заместително лечение на бъбречната функция. П. Петров1,2, Л. Грудева1,3, А. Петров1,2, М. Бенкова-Петрова1,2, Т. Колева1, Р. Колева2, Св. Стайкова1,2. 1Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна; 2 Медицински унивеситет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна, 3Клиника по хепатогастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“ -  Варна.
 
 
Важно за всички участници:
 


  1. Конгресът е предназначен за:
  • нефролози;
  • лекари, специализиращи  нефрология;
  • лекари, работещи в нефрологични структури;
  • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
  • докторанти и студенти.
  1. По време на конгреса не се допускат придружители!
  2. Задължително е всички  участници да бъдат членове на БДН.  Членски внос за година – 50 /петдесет/ лв.
  3. В Конгреса няма развлекателни програми.
  4. До участие в научната програма се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие. Такса за участие  в Конгреса – 150/сто и петдесет/ лв.
  5. Плащанията могат да бъдат направени на място, но Ви препоръчваме да заплатите таксата и членския внос по банков път, като при регистрацията е задължително да предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
Банковата сметка на Българско дружество по нефрология е:
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Национален конгрес по нефрология
  1. Заявките за участие в Осми конгрес на БДН се приемат до 05.09.2019 г.