Program of the Seventh Congress of the Bulgarian Society of Nephrology

20 август, 2015

ПРОГРАМА НА VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕФРОЛОГИЯ
СПА хотел „Хисар”,  гр. ХИСАРЯ
20-22.11.2015 г.
 
 
20.11.2015 г. /петък/
 
15.30 - 15.35 Откриване - проф. Паскалев
 
15.35 - 16.00  Биотехнологични лекарствени продукти в медицината. Доц. А. Стоименова,  ИАЛ.
 
 
16.00 - 17.40 Научна сесия: Клинична нефрология.
                        Модератори: проф. Р. Робева, проф. Б. Богов, проф. Б. Делийска, доц. Е. Кумчев
 
16.00 - 16.08  ЛЕСНО ЛИ СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ХЕМАТУРИЯ - ГРЕШКИ В СИСТЕМАТА  ИЛИ ЛОШ КЪСМЕТ? Б. Делийска, В. Шурлиев.
16.09 - 16.17  АНАЛИЗ НА РЕГИСТРИРАНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ В СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ В СТРАНАТА ПРЕЗ 2014 г. Н. Хубанов, Е. Паскалев, Б. Златков, В. Стаменова, М. Димитров,           Ж. Филипов, П. Стефановски, М. Николова.
16.18 - 16.26 СЪПОСТАВЯНЕ НА  БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ И УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПББ МЕЖДУ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ I  И С ХБЗ II ИЛИ ПО-ВИСОК СТАДИЙ. В. Шурлиев, В. Лазаров, В. Василев, В. Минкова, Б. Делийска.
16.27 - 16.35  НАРУШЕНИЯ В ЛОКАЛНОТО КРЪВОСНАБДЯВАНЕ СЛЕД БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ НА НАТИВЕН  БЪБРЕК. М. Любомирова, Р. Кръстева, Б. Богов.
16.36 - 16.44  АNCА ПОЗИТИВНИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ. Е.Тилкиян, В. Минкова, Й. Рончев, Е. Кумчев,                  Д. Прокопова, И. Йотовска, И. Здравкова, И. Ерканян, В. Панайотов.
16.45 - 16.53  МЕМБРАНОЗНА НЕФРОПАТИЯ – КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ – 5 ГОДИШЕН ОПИТ. Е. Тилкиян, В. Минкова, Е. Кумчев,  И. Йотовска, Д. Прокопова, И. Здравкова, И. Ерканян, Т. Кускунов.
16.54 – 17.02 ПРОМЕНИ В АОРТАТА ПРИ СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС.
Я. Коларска, В. Василев, И. Калудина, В. Лазаров, Р. Илиева, Н. Спасова,                        Б. Кръстев, Б. Делийска, А. Гудев.
17.03 – 17.18 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: Подобряване на Бъбречната Функция НА пациент с хроничен нефритен синдром след прием на Ренохелп м.   Д. Костадинова.
17.19 – 17.27 Серумни и уринни биологични маркери (биомаркери) за ранна/остра бъбречна увреда. В. Миленова,  Б. Богов,  Ж. Христова , К. Цачев.
 
17.27 – 17.40  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ.
 
17.40 - 18.00 Кафе пауза
 
18.00 – 19.30  "ТУБЕРОСКЛЕРОЗЕН КОМПЛЕКС - РЯДКО МУЛТИОРГАННО ЗАБОЛЯВАНЕ, ИЗИСКВАЩО МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И УСПЕХИ!" Симпозиум на Novartis.
19.30 – 20.00  Симпозиум на Astellas.
 
 
20.00 - 22.00 Вечеря
 
 
 
21.11.2015 г. /събота/
 
08.00 - 09.30 Научна сесия: Педиатрична нефрология. Клинична нефрология.
                        Модератори: проф. Д. Монова,  доц. А. Буева, доц. Маринова,  доц. В. Лазаров
 
08.00 – 08.08 БАЛКАНСКА ЕНДЕМИЧНА НЕФРОПАТИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. А. Буева,   Д. Русинов, В. Симеонов, Т. Григоров, П. Митева, М. Гайдарова, Г. Златанова,           Св. Маринова , Т. Цанова, С. Ганева, Т. Лисичкова, С. Стефанов.
08.09 – 08.17 КОРТИКО-РЕЗИСТЕНТЕН НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. Г. Златанова, Д. Русинов, О. Белчева, В. Минкова, П. Митева, А. Буева, С. Маринова, М. Гайдарова, Т. Цанова, П. Маркова, Н. Гечев, Е. Бояджиева,                Ц. Генчева-Георгиева.
08.18 – 08.26 РАСТЕЖ, КОСТНО СЪЗРЯВАНЕ И ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН Д ПРИ ДЕЦА С ИДИОПАТИЧЕН НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ. В. Боцова, E. Костадинова,           Ч. Петрова, Н. Тоцев, П. Варчева, П. Йорданова-Лалева, И. Халваджиян, С. Елкина.
08.27 – 08.35 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПЕРКУТАННА БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. Г. Златанова,                            Св. Маринова, М. Гайдарова, Д. Русинов, П. Митева, А. Буева, Т. Цанова.
08.36 – 08.44  ЛЕЧЕНИЕ С РЕКОМБИНАНТЕН ЧОВЕШКИ РАСТЕЖЕН ХОРМОН ПРИ ДЕЦА С ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ И ИЗОСТАВАНЕ НА РЪСТ. П. Митева, Д. Русинов, Т. Цанова.
08.45 – 08.53 КЛИНИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА АВТОАНТИТЕЛАТА КЪМ С3-КОМПОНЕНТА НА КОМПЛЕМЕНТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛУПУСНА НЕФРОПАТИЯ. В. Василев, М. Раданова, Л. Руменина, Б. Василева, Я. Коларска, И. Калудина, Г. Ранчев, В. Шурлиев, П. Войкова, В. Лазаров,                      Б. Делийска.
08.54 – 09.02 ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНА НАХОДКА ПРИ ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВРЪЗКА С ЛАБОРАТОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.                    Ж. Филипов, Д. Генов, Б. Златков, Т. Методиева, М. Петрова, М. Ортова,                   М. Димитров, В. Стаменова, Т. Тодоров, Е. Паскалев.
09.03 - 09.18 РЕЗУЛТАТИ ОТ МУЛТИЦЕНТРОВО СЪПОСТАВИТЕЛНО НАБЛЮДЕНИЕ  НА ЕФЕКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА NEORENAL FORTE ПРИ ПАЦИЕНТИ С УРОЛИТИАЗА. Е. Паскалев,  Б. Богов, Р. Кръстева, Р. Джераси, Р. Робева, Б. Делийска, В. Хаджиев, А. Хинев.
 
09.19 - 09.30   въпроси и отговори.
 
09.30 - 10.30   Симпозиум на Аmgen.
 
10.30 - 11.00 Кафе пауза
 
11.00 - 12.30 Научна сесия: Клинична нефрология, трансплантация.
                        Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. В. Тодоров, проф. В. Икономов, доц. Р. Кръстева
 
11.00 - 11.08  ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ  АНТИХИПЕРТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛНИ С РАЗЛИЧНА ПО СТЕПЕН ХБЗ. Б. Василева, Н. Ненчев, В. Лазаров,                           В. Шурлиев, Б. Делийска.
11.09 - 11.17  ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ И АНЕМИЧЕН СИНДРОМ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ В ПРЕДИАЛИЗЕН СТАДИЙ. Р. Койчева, Р. Илиев, В. Цонева.
11.18 – 11.26  ПЪРВИЧЕН МЕМБРАНОЗЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. Н. Гергинова, Р. Кръстева, М. Любомирова, М. Николова, М. Христова, А. Илиев, Г. Иванов, Б. Богов.
11.27 – 11.35  ЕТИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРОИНФЕКЦИИТЕ ПРИ БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ РЕЦИПИЕНТИ.  Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска, А. Колевски.
11.36 – 11.44 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОТЕИНУРИЯТА ПРИ БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ. В. Стаменова, Е. Паскалев.
11.45  - 11.53 ВЛИЯНИЕ НА СУПЛЕМЕНТАЦИЯТА С ХОЛЕКАЛЦИФЕРОЛ 2000 IU ДНЕВНО ВЪРХУ ВИТАМИН Д СТАТУСА И ПРОТЕИНУРИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Ж. Филипов, Б. Златков, В. Стаменова, Е. Паскалев, Д. Свинаров.
11.54 – 12.02 ПУНКЦИОННА БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ ПРИ КАНДИДАТИ ЗА НЕФРОДОНОРИ – ПОКАЗАНИЯ И МОРФОЛОГИЧНА НАХОДКА.                 Ж. Филипов, Д. Генов, Б. Златков, Т. Методиева, М. Петрова, М. Ортова,                      М. Димитров, В. Стаменова, Т. Тодоров, Е. Паскалев.
12.03 – 12.11 ОСТРИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ КАТЕТРИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО НА ТЯХНАТА ИНСЕРЦИЯ. Б. Борисов,  В. Тодоров.
12.12 – 12.30 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ.
 
12.30 - 13.00 Презентация:
                        Отговорност на лекаря, значение на информираното съгласие. Адвокат д-р М. Петрова.
 
 
13.00 - 14.00 Обяд
 
 
14.00 - 14.30  Anemia management: present and future. Prof. F. Locatelli, Italy.
14.30 - 15.00  Симпозиум  на Roche.
Mircera - доказани ефективност и удобство на приложение. Б. Делийска
Грануломатоза на Вегенер и микроскопски полиангиит -  бъбречни аспекти и съвременно лечение. Е. Паскалев
15.00 - 15.30  Симпозиум на Berlin Chemie.
Възможности за ренопротекция при пациенти с бъбречно-съдови заболявания. Е. Кумчев 
Ролята на хиперурикемията за увреждане на бъбречната функция –клинично приложение на FebuxostatЕ. Паскалев
 
15.30 - 16.00  Cимпозиум на Abbvie.
 
 
16.00 - 18.00  Научна сесия с чуждестранни лектори.
                        Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Д. Монова, проф. Б. Богов, проф. В. Тодоров.
 
           
16.00 - 16.30   Desensitization protocols  prior to HLA incompatible kidney  transplantation. Prof. L. Rostaing, Toulouse, France.
16.30 - 17.00   Fabry disese and podocyte injury. Prof. C. Kurschat, Köln, Germany. Симпозиум на Shire.
17.00 - 17.30   CAPD stay safe – peritoneal dialysis without complications. Alexandra Skinder. Симпозиум на FRESENIUS MEDICAL CARE.
17.30 - 18.00   Intravenous iron in renal practice – special aspects in CKD patients. I. McDougall. Симпозиум на Vifor PHarma.
 
18.00 - 18.15 Кафе пауза
 
18.00 - 20.30 Общо събрание на Българското нефрологично дружество
 
 
20.30 – 22.30  Вечеря
 
 
Първа постерна сесия
08.30 - 12.00   Модератори: доц. Ст. Кривошиев, доц. Р. Джераси, доц. К. Ненов, доц. А. Стоянов
 
1. АВТОЗОМНО ДОМИНАНТНА БЪБРЕЧНА ПОЛИКИСТОЗА И НЕФРОЗЕН  СИНДРОМ.  З. Генчева, М. Николова, М. Любомирова, Б. Богов, Т. Тодоров,                 В. Иванова.
2. КОНТРАСТ-УСИЛЕНА ЕХОГРАФИЯ ПРИ ТРИМА БОЛНИ С БОЛЕСТ НА VON HIPPEL LINDAU. Р. Джераси, Т. Цочева, М. Николова, М. Стоянова, Р. Кръстева, M. Крупев,  Б. Богов.
3. МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ - БЪБРЕЦИ, МИОКАРД, БЯЛ И ЧЕРЕН ДРОБ, ДАЛАК. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. И. Попов, Р. Желязков, Д. Иванова, Г. Шомов.
4. ЗНАЧЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НЕУТРОФИЛИ/ЛИМФОЦИТИ И ТРОМБОЦИТИ/ ЛИМФОЦИТИ КАТО ПРОГНОСТИЧНИ МАРКЕРИ ЗА  СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ ПРИ БОЛНИ С РАЗЛИЧНА ПО СТЕПЕН ХБЗ.                   Б. Василева, Н. Ненчев, В. Лазаров, А. Каменов, Б. Делийска.
5. БЪРЗОПРОГРЕСИРАЩ  ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ЛЕЧЕНИЕ С ИМУНОВЕНИН.                 Д. Генов, Е. Паскалев, Т. Тодоров, Б. Златков, Ж. Филипов.
6. БЪРЗА СПОНТАННА РЕМИСИЯ ПРИ БОЛЕН С ИНС - ГЛОМРУЛОНЕФРИТ С МИНИМАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ. ЛЕЧЕНИЕ С ХИНОЛОНИ? В. Шурлиев,           В. Василев, Б. Василева, П. Войкова, В. Минкова,  Б. Делийска.
7. ИНЦИДЕНТНИ НАХОДКИ ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА БЪБРЕЧНА ПАТОЛОГИЯ СЪС СТ  ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ. В. Шурлиев, М. Тотев, Б. Делийска.
8. Мултиплен миелом, доказан по повод новопоявила се бъбречна недостатъчност. М. Николова, А. Илиев, Н. Гергинова, Г. Маркова,                  Т. Цочева, Ж. Христова, Е. Хаджиев, Н. Хубанов, Д. Кочев, Ю. Петрова,                            Р. Кръстева, М. Крупев, Б. Богов, Р. Джераси, Т. Тодоров.
9. Остра бъбречна недостатъчност при миелом – значение на нивата на общия белтък и коригирания калций. М. Николова,                             Н. Гергинова, А. Илиев, Вл. Миленова, Ж. Христова, Е. Хаджиев, Р. Кръстева,                   Б. Богов.
10. ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С ВТОРИЧНА БЪБРЕЧНА АМИЛОИДОЗА С ADALIMIMAB /HUMIRA/ - ПЕТ ГОДИШНО КЛИНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ. Е. Кумчев, Е. Тилкиян, A. Баталов, И. Ерканян, И. Здравкова.
11. ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ СЛЕД ПРИЕМ НА СТАТИНИ И ФИБРАТИ.                   И. Йотовска, Е. Тилкиян, В. Минкова, Е. Кумчев, Д. Прокопова, Т. Кускунов,                  И. Ерканян, И. Здравкова, Й. Рончев.
12. OСТЪР ПОСТИНФЕКЦИОЗЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, НАСЛОЖЕН ВЪРХУ ИМУНОКОМПЛЕКСЕН МЕМБРАНОПРОЛИФЕРАТИВЕН  ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, АСОЦИИРАН С  HCV ИНФЕКЦИЯ. М. Христова,            А. Илиев, М. Николова, М. Любомирова, А. Кундурджиев, Г. Иванов, С. Славова, Ж. Христова,  Т. Тодоров, Р. Кръстева, Б. Богов.
13. ДИАГНОСТИЧНА ДИЛЕМА ПРЕД НЕФРОЛОГА ПРИ ПАЦИЕНТИ С КОМБИНИРАНО ПРОТИЧАНЕ НА ХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ И ПЕРСИСТИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ.  И. Калудина, В. Василев,                          Я. Коларска, В. Шурлиев, В. Лазаров, Г. Ранчев, Б. Делийска.
14. ФАМИЛЕН МЕЗАНГИОКАПИЛЯРЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ – КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧНО ОПИСАНИЕ НА МЕЗАНГИОКАПИЛЯРЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ТИП I  В ЕДНО СЕМЕЙСТВО. А. Рапонджиева,                  С. Илиева, Д. Николова, Н. Добрева,  В. Минкова, Д. Русинов.
15. ЛЕЧЕНИЕ  НА  ГРАНУЛОМАТОЗА  С  ПОЛИАНГИИТ /ВЕГЕНЕР/  С  RITUXIMAB  /MabThera/  В ПОДДЪРЖАЩА ФАЗА. И. Ерканян, Е. Кумчев, Е. Тилкиян,             В. Минкова, Й. Рончев.
16. ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНО ПРЕДИЗВИКАНА ОСТРА РАБДОМИОЛИЗА. И. Здравкова, Е. Тилкиян,                   Е. Кумчев, Е. Чонова.
17. Ултразвукова диагностика и КОНТРАСТ УСИЛЕНА ЕХОГРАФИЯ (КУЕ) ПРИ  двама болни с туберозна склероза. Р. Джераси, Т. Цочева, М. Николова, Р. Кръстева, Б. Богов.
18. ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ УРОСЕПСИС И ОБСТРУКЦИЯ.                   Н. Гергинова, М. Николова, Р. Кръстева, Б. Богов.
19. Прогресия и прогноза на бъбречната преживяемост  при пациенти с IgA гломерулонефрит. В. Миленова, Б. Богов
 
 
Втора постерна сесия
14.00 - 18.00   Модератори: проф. В. Маджова, доц. Д. Паскалев, доц. С. Стайкова, проф. Е. Паскалев
 
20. НЕКРОТИЗИРАЩ ВАСКУЛИТ С ПОЛУЛУНЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ,  ДОСТИГНАЛ ДО ДИАЛИЗА - ПОВЛИЯВАНЕ ОТ ИМУНОМОДУЛИРАЩО ЛЕЧЕНИЕ. Ф. Рушидова, М. Йорданов,  В. Минкова, Н. Ненчев, Р. Робева.
21. ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ ПРИ БОЛЕН С ПОЛУЛУНЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ НА ИМУНОСУПРЕСИВНО ЛЕЧЕНИЕ. А. Венелинова, И. Томова, М. Йорданов,            В. Минкова, Р. Робева.
22. Бъбречно засягане при редки заболявания в дерматологията – клиничен случай. И. Теодорова, М. Бенкова, Б. Балев, П. Попов, П. Генев, В. Икономов.
23. Пулморенални синдроми - актуален преглед. И. Теодорова, М. Бенкова,            В. Икономов.
24. ОТСТРАНЯВАНЕ НА АНЕВРИЗМА НА МЯСТОТО НА АРТЕРИО - ВЕНОЗНАТА АНАСТОМОЗА С ПОСЛЕДВАЩА РЕАНАСТОМОЗА И НЕСВОБОДНА КОЖНА ПЛАСТИКА НА ТЪКАННИЯ ДЕФЕКТ. Б. Борисов,  В. Тодоров,                  К. Недялков, С. Илиев.
 25. ПАТОГЕНЕЗА НА ФИСТУЛНАТА СТЕНОЗА И ТРОМБОЗА. ЗА КОГО БИЕ КАМБАНАТА? Б. Борисов, В. Тодоров.
26. ЛЕЧЕНИЕТО С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА ПО СВЕТА. В. Тодоров, Б. Борисов.
27. СЪДОВИ КАЛЦИФИКАТИ – СЪСТОЯНИЕ НА КАЛЦИФИЛАКСИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ НА ЛЕЧЕНИЕ С АМБУЛАТОРНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА -КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Н. Ненчев, И. Средков, А. Каменов.
28. ЕRITROPOIETIN REZISTANS INDEX  /ERI/, ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМО ТОВА? СЪЩЕСТВУВА ЛИ ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ERI И НАДНОРМЕНО ТЕЛЕСНО ТЕГЛО; МЕЖДУ ERI И  СКОРО НАСТЪПВАЩА СМЪРТ ПРИ ХЕМОДИАЛИЗНИ ПАЦИЕНТИ? К. Ашикова.
29. ПРЕОДОЛЯВАНЕ СТЕНОЗА НА ДЯСНАТА ФЕМОРАЛНА ВЕНА ЧРЕЗ КАТЕТРИЗАЦИЯ  В УЧАСТЪК НАД СТЕНОЗАТА ПРИ ПОСТАВЯНЕ ВРЕМЕНЕН КАТЕТЪР ЗА ХЕМОДИАЛИЗА (ХД). В. Папазов, М. Лубих, И. Георгиева, М. Георгиев, Е. Възелов, Д. Йонова.
30. ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТУМОРЛИЗИС СИНДРОМ ПРИ ПАЦИЕНТ С КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА, ЛЕКУВАН С ХИМИОТЕРАПИЯ. Ал. Осиченко, Д. Николова.
31. Предимства на перитонеалната диализа. Р. Зорчева, Д. Паскалев,                          И. Теодорова, М. Бенкова, В. Икономов.
32. АНАЛИЗ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИИТЕ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАНИ РЕЦИПИЕНТИ. Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска, А. Колевски.
33. ВЛИЯНИЕ НА ACE ИНХИБИТОРИТЕ/ARB ВЪРХУ ПРОТЕИНУРИЯТА ПРИ БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ. В. Стаменова, Е. Паскалев.
34. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ СЛЕД БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.             М. Гичева, Зл. Кълвачев, В. Владимиров.
35. РЕДКИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА УРОИНФЕКЦИИ ПРИ БЪБРЕЧНОТРАНСПЛАНТИРАНИ  ПАЦИЕНТИ. Е. Паскалев, Л. Христова,  Ж. Филипов, Т. Методиева, М. Петрова, Ю. Мартева - Проевска.
36. ФЕНОТИПНО РАЗНООБРАЗИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА MICHELIS -CASTRILLO - 3 КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ. М. Гайдарова, А. Буева, Св. Маринова, А. Анадолийска, Др. Бобев, P. Cochat.
37. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА СА НЕОБХОДИМИ ДА ЖИВЕЕМ, НО... НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ. С. Стайкова, Р. Златкова, С. Атанасова, Кр. Стамова.
 
 
 
22.11.2015 г.  /неделя/
 
08.30 - 10.00  Научна сесия: Диализа.
                        Модератори: проф. Д. Йонова, проф. Е. Възелов, доц. В. Мушеков, доц. Н. Ненчев.
 
08.30 – 08.38  ХРОНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РАБОТА С ВРЕМЕННИ КАТЕТРИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО НА ТЯХНАТА ИНСЕРЦИЯ. Б. Борисов,             В. Тодоров.
08.39 – 08.47 ДИАЛИЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА. В. Тодоров.
08.48 – 08.56 ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕМИЯ ПРИ БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗА С БЪРЗО ДЕЙСТВАЩИ  ЕРИТРОПОЕТИНИ. Е. Козарова.
08.57 – 09.05 ВЛЯНИЕ ВЪРХУ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ КАЛЦИФИКАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПРОВЕЖДАЩИ ЛЕЧЕНИЕ С ДИАЛИЗЕН РАЗТВОР, СЪДЪРЖАЩ НАТРИЕВ ТИОСУЛФАТ. Н. Ненчев, Ас. Каменов, Д. Трифонова.
09.06 – 09.14  КОНТРОЛ НА ХИПЕРФОСФАТЕМИЯТА, НИВАТА НА β-2 МИКРОГЛОБУЛИН И МИОГЛОБИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ДИАЛИЗА, В ХОДА НА ДИАЛИЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ И ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВА ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯ. Н. Ненчев, Р. Робева, Ас. Каменов, Д. Трифонова.
09.15 – 09.23  НАЧАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА НА ЦИНК (Zn), СЕЛЕН (Se), МЕД (Cu) И МАГНЕЗИЙ (Mg) ПРИ БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ (ХДЛ). И. Георгиева, В. Манолов, Б. Атанасова, В. Василев, И. Трендафилов, В. Папазов, М. Георгиев, М. Лубих, Д. Йонова, Е. Възелов, К. Цачев.
09.24 – 09.32  ПЛАЗМЕН СЕЛЕН (pSE) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ НА ХЕМОДИАЛИЗА (ХД) БЕЗ ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ХЧЗ) И С ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ ИЛИ ЦИРОЗА. Д. Йонова, И. Георгиева, И. Трендафилов, В. Папазов, М. Георгиев, М. Лубих, Е. Възелов, К. Цачев.
09.33 - 09.41  Нови диагностични възможности при анемия на болни с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) на хдл. В. Манолов, Б. Атанасова, Д. Йонова, Е. Възелов, В. Василев, К. Цачев.
09.42 – 10.00 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ.
 
10.00 - 10.45   Симпозиум Genzyme.
 
11.15 - 12.00   Обсъждане на актуални теми. Закриване на конгреса.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Устните презентации са с продължителност 8 /осем/ минути