Програма за Академия"Нефрология", с участие на медицински сестри

02 март, 2021

П Р О Г Р А М А
НА АКАДЕМИЯ 'НЕФРОЛОГИЯ'
С УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
13-16 МАЙ 2021 Г.
СТАРОСЕЛ
13.05.2021 /четвъртък/   -  Регистрация. Настаняване след 13.00 часа.
 
16.00 – 16.20           Откриване. Проф. Е. Паскалев - председател на БДН.
                                
16.20 - 16.40            Доц. Д. Паскалев - Нефрология и литература.
16.40 - 17.00            Национален регистър на бъбречните биопсии. Д-р В. Шурлиев.
17.00 - 17.30            Как да изберем диализатор? Доц. С. Кривошиев.

19.30 – 21.00            Вечеря.

14.05.2021 /петък/.
08.00 – 09.30           ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ – НЕФРОЛОГИЯ.
                                 Модератори: проф. Р. Робева, проф. В. Маджова, доц. А. Осиченко.

08.00  - 08.15          Болест на Von Hippel-Lindau - клинична изява при  трима пациенти.  М. Любомирова, И. Георгиева, Б. Богов.
08.15 - 08.30           Хипероксалурия при пациенти с идиопатична калциевооксалатна уролитиаза.  Д. Петрова, К. Петкова, Ц. Колев, И. Салтиров.
08.30 - 08.45           Може ли генетичен анализ с новогенерационно секвентиране да   рекласифицира някои нефрологични диагнози. М. Гайдарова, О. Белчева,
                                В.  Василев, В. Шурлиев, Б. Делийска.
08.45 - 09.00           Характеристики на бъбречна функция на пациенти с прояви на SARS-CoV-2 инфекция в Спешно отделение - Александровска болница. Н. Хубанов,
                                Т. Томов, Е. Паскалев,  П. Мегеров.
09.00 - 09.30           Дискусия.

09.30 – 10.30           НАУЧНИ СИМПОЗИУМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ.
 
09.30 – 10.15           Симпозиум на Неофарм.
10.15 -  10.30           Симпозиум на Нобел фарма.

10.30 – 11.00           Кафе пауза.

11.00 – 12.30           ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ – БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
                                 Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. Д. Монова, проф. С. Стайкова, проф. И. Попов.
 
11.00 - 11.15            Рискови фактори за проява на калциневринова нефротоксичност. Я.  Иванова, А. Хадзипантелис, И. Маринова, П. Мегеров, Т. Методиева,
                                 М. Петрова, Л. Христова, Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев.  
11.15 - 11.30            Бъбречнотрансплантирани  пациенти с първична диагноза IgA гломерулонефрит. И. Маринова, Б. Златков, М. Димитров, Ж. Филипов,
                                 Т. Методиева, М. Петрова, Л. Христова, П. Мегеров, Я. Иванова, А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М.Стефанов, Е. Паскалев.
11.30 - 11.45            Фактори, асоциирани с анемия при бъбречнотрансплантирани пациенти. П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Димитров, М. Петрова,
                                 Т. Методиева, Л. Христова, И. Маринова, Я. Иванова, А. Хадзипантелис, Е. Паскалев.
11.45 - 12.00            GENETIC VARIATIONS OF PIK3CA GENE IN PATIENT WITH BREAST CANCER AND KIDNEY TRANSPLANTATION: SINGLE CASE REPORT.
                                 Igor.G.NIKOLOV, MD,PhD; Irena RAMBABOVA BUSLETIC, MD,PhD; Lada TRAJCESKA MD,PhD; Dushana NIKOLOVA, MD; Igor Dzikovski, MD;
                                 Vita STOJMENOVSKA, MD; Majda MEMEDOVSKA, MD; Nino VASEV, MD; Goce SPASOVSKI, MD, PhD.
12.00  - 12.30           Дискусия.
 
12.30 – 14.00           Обяд.
 
14.00 – 15.30         ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ - ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                                Модератори: проф. С. Стайкова, проф. И. Попов, доц. С. Кривошиев.

14.00 - 14.15          Различна ли е резистентността на хемодиализните пациенти към еритропоетин стимулиращи агенти/ЕСА/при лечение на ренална анемия в
                               зависимост от това дали преди хемодиализа болните са лекувани с ЕСА?  К. Ашикова.
14.15 - 14.30          Спешни усложнения, пряко свързани с провеждането на диализната  процедура - нашият опит.  Ал. Осиченко.
14.30 - 14.45          Какви са тенденциите за отговор към еритропоетин стимулиращи агенти    /ЕСА/ при хемодиализни пациенти в зависимост от това дали са
                               получавали ЕСА преди хемодиализа. К. Ашикова.
14.45 - 15.00          Parsabiv (etelcalcetide) - алостеричен модулатор на калциево-чувствителния рецептор, при пациенти на хемодиализа с ВхПТ. С. Атанасова,
                               Д. Ненова, С. Стайкова.
15.00 - 15.20          Дискусия.
 
15.20 - 15.50          Лекция: Хиперфосфатемия при диализно лечение. Доц. С. Кривошиев.

15.50 – 16.30          Кафе пауза.
 
16.30 – 17.30          НАУЧНИ СИМПОЗИУМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ.
 
16.30 -  17.00         Симпозиум на фирма Генесис – „Генетичен профил при болест на Фабри.  Мястото на перорална терапия с Мигаластат при пациенти с
                               чувствителни мутации.“ Лектор: проф. Албена Тодорова. Модератор: проф. Е. Паскалев.
17.00 -  17.15         Симпозиум на фирма Дойч. "Аспекти в терапията на хипертриглицеремията." Проф. Е. Паскалев.
17.15 -  17.30         Симпозиум на фирма Полфарма. "Лечение с Фитолизин на БКБ при  пациенти с остри или хронични уроинфекции". Лектор: д-р Е. Козарова.
 
19.30 – 21.00          Вечеря.
 
15.05.2021 /събота/ 


08.00 – 10.00           ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СЕСИЯ - НЕФРОЛОГИЯ.
                                 Модератори: проф. В. Маджова, доц. А. Кундурджиев,  доц. В.  Димитрова.

08.00  - 08.15           Високостепенна протеинурия при трима пациенти с инсулинозависим захарен диабет. Г. Златанова, М. Гайдарова, Ст. Янкова, Д. Русинов,
                                 Р. Савова, В. Деспотова, Н.Янева, И. Модева.
08.15 - 08.30            Ролята на съвременните уринни биомаркери за установяване на ранна бъбречна увреда при пациенти с β-таласемия минор. Л. Стоянова,
                                 С. Стайкова, Т. Червенков.
08.30 - 08.45            Метформин - опасен приятел при болни с прогресиращо ХБЗ. Б.  Василева, В. Василев, В. Шурлиев, Т. Илиева, В. Лазаров, Б. Делийска.
08.45 - 09.00            Ролята на пункционната бъбречна биопсия при остро бъбречно увреждане. П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Димитров, М. Петрова,
                                 Т. Методиева, Л. Христова, И. Маринова, Я. Иванова, А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, Е. Паскалев.
09.00 -09.30              Дискусия.
 
09.30 – 10.30             НАУЧНИ СИМПОЗИУМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ.
 
09.30 -  10.10             Симпозиум на Бьорингер Ингелхайм. Проф. Е. Паскалев.
10.10 -  10.30             Симпозиум на Астелас. "Предимства в калциневриновата инхибиция".
                                    Д-р И. Маринова, проф. Е. Паскалев.

10.30 – 11.00             Кафе пауза.
 
11.00 - 12.30             ПЕТА НАУЧНА СЕСИЯ -- НЕФРОЛОГИЯ.
                                  Модератори: проф. Р. Робева, проф. Д. Монова, проф. Д. Ненов, доц. Д. Паскалев, доц. А. Осиченко.

11.00 – 11.15            Онкологичните пациенти в амбулаторната нефрологична практикаЖ.  Филипов, Б. Златков, М. Димитров, Л. Христова, Т. Методиева,
                                  Е.  Паскалев.
11.15 - 11.30             Серумен уромодулин - маркер за диагностика на хроничните бъбречни  заболявания. Д. Генов, А. Кундурджиев, И. Иванова, Н. Колева, Ц. Вутова,                                     М. Николова, М. Христова, А. Костадинова, В. Грозева.  
11.30 - 11.45            Фитнес добавки и бъбрек. Б. Василева, Т. Илиева, В. Шурлиев, В. Василев, В. Лазаров, Б. Делийска.
11.45 - 12.00            Онконефрология: Нови предизвикателства в лечението на онкологичните заболявания. Р. Николова, М. Любомирова, Б. Богов.
12.00 - 12.15           Указания за намаляване на риска от заразяване  с Covid -19 в диализните  структури на Великобритания - възможности за приложението им в
                                 МБАЛ"Токуда" София. А. Осиченко.
12.45 - 13.00            Дискусия.

13.00 – 14.30           Обяд.

14.30 – 16.30           ШЕСТА НАУЧНА СЕСИЯ --  ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ.
                                 Модератори: проф. Д. Близнакова, доц. М. Гайдарова, доц. П. Митева.
 
14.30 – 14.40           Мембранозна нефропатия в детска възраст. Г. Михнева, М. Гайдарова
14.40 – 14.50           Задните уретрални клапи като конгенитална причина за дилатация на  отделителната система. С. Пеев, М. Гайдарова.
14.20 – 15.40           Клинична характеристика на Мембранопролиферативния гломерулонефрит сред биопсирани пациенти в детска възраст в периода 2017 г.-2020 г..
                                 Б. Стоилов, М. Гайдарова.
15.40 – 15.50           Вродена хидронефроза, везикоуретерален рефлукс и уроантисептична профилактика. Е.Николова, М. Гайдарова, Р. Георгиева.
15.50 -  16.00           Ролята на Алискирен, първият директен ренинов инхибитор, при деца с артериална хипертония и бъбречно заболяване. М. Гайдарова,
                                 Р. Маринов,    Дашева-Димитрова.
16.00 -  16.10           Диференциално-диагностичен план на вродена хидронефроза при деца. С. Симеонова, М. Гайдарова
16.10 -  16.30           Дискусия.        
  
16.30 – 17.00           Кафе пауза.

17.00 – 17.40            НАУЧНИ СИМПОЗИУМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ.
                                  Симпозиум на фирма Валентис."NatAspin Control при пациенти с дислипидемии". Лектор проф. Е. Паскалев.

19.30 – 21.00            Официална вечеря.
 
ПОСТЕРНИ СЕСИИ
14.05.2021 /петък/
09.00 – 18.00  ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ. 
Модератори: проф. Д. Монова, доц. В. Димитрова, доц. М. Любомирова.
 
 1. Инвазивно лечение на реновазална хипертония. И. Попов, Д. Илчева, Р. Радева, В.   Василев.
 2. Остро бъбречно увреждане след имплантиран временен антибиотичен спейсър – клиничен случай. Г. Гинова-Нончева, Н. Димов, Д. Николов.
 3. Морфологични характеристики на болните с огнищна и сегментна гломерулосклероза.   М. Йорданов, Ю. Ананиев, В. Минкова , Т.Тодоров, Р.Робева.
 4. Ремисия при огнищна и сегментна гломерулна склероза постигната с интравенозен      имуноглобулин Г. М. Ѝорданов, Ф. Рушидова, А. Венелинова, Р. Робева.
 5. Остро бъбречно увреждане при пациенти с Covid-19. Р. Колева, П. Петров, С. Стайкова.
 6. Хемодиализа и остри мозъчно - съдови инциденти - проблеми, превенция и терапия. С. Стайкова, К. Желязков.
 7. Клиничен случай на пациент с късна изява на Фамилна Средиземноморска треска. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова, М. Левкова.
 8. Клиничен случай на NMI Синдром на Туберозна склероза. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова, М. Левкова.
 9. Катетър-асоцииран сепсис при болни на хемодиализно лечение с тунелизиран катетър – диагностични проблеми и терапевтични подходи. Бисер Борисов.
 10. Ренална протекция при приложение на емпаглифозин при пациенти със захарен диабет тип 2 и хронична сърдечна недостатъчност. А. Динков, Л. Стоянова, Я. Кашлов, Б. Каназирев.
 11. Анализ върху постигнатото качество на живот при пациенти с краен стадий на ХБЗ, провеждащи online-хемодиафилтрация. Д. Ненова, C. Атанасова, С. Стайкова.
 12. Биомаркери при пациенти с хронично бъбречно заболяване – минало и настояще. С. Стайкова, П. Петров.
 
 
 
 
 
15.05.2021 /събота/
09.00 – 18.00 ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ.
Модератори: проф. Р. Робева, проф. С. Стайкова, проф. И. Попов, доц. А. Осиченко.
1. Хиперсензитивен пулмонит при прилагане на интравенозно желязо при болен с ХБЗ. В. Василев, Б. Василева, В. Шурлиев, В. Лазаров, Б. Делийска.
2. Причини за еритропоетинова резситентност при пациенти на диализно лечение. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова.
3. Изследване серумните нива на витамин В12 при хронични бъбречни заболявания без ХБН и с бъбречна недостатъчност. Н. Велкова, Д. Арабаджиева, В. Димитрова, Д. Йонова.
4. Остра бъбречна увреда /ОБУ/ след високодозова химиотерапия /ВДХТ/ с последваща автоложна трансплантация на стволови клетки при пациент със злокачествено новообразувание на тестиса с метастази. М. Хаджиева, Е. Младенова, К. Симеонова, А. Осиченко.
5. Огнищно-сегментна гломерулосклероза при хипергонадотропен хипогонадизъм: възможни патогенетични механизми. А. Илиев, З. Генчева-Петрова, Т. Тодоров, М. Любомирова, Б. Богов.
6. Остър нефритен синдром като начална изява на болестта на леките вериги. З. Генчева-Петрова, А. Илиев, Т. Тодоров, М. Любомирова, Б. Богов.
7. Еритема нодозум като проява на системен лупус с мултиорганно засягане. М. Николова, Ат. Кундурджиев, Цв. Вутова, Д. Генов, Н. Колева, М. Христова, А. Лавчева, Т. Тодоров, Л. Дурмишев.
8. Форникс-руптура при пациенти с бъбречна колика. Ат. Кундурджиев, Ц. Вутова, А. Костадинова, И. Ангелова, М. Христова, А. Лавчева, М. Николова, Б. Кочмаларски, Е. Попов, Ч. Славов.
9. ИгА гломерулонефрит при системен лупус еритематозус. М. Николова, А. Кундурджиев, Д. Генов, А. Костадинова, Н. Колева, М. Христова, Ц. Вутова, В. Грозева, И. Ангелова, А. Лавчева, Р. Ганчева, Д. Кюркчиев, Е. Тодорова, Т. Тодоров, Ю. Ананиев, Хр. Попов.
10. Пикочната киселина като рисков фактор за изява на контраст-индуцирана нефропатия. А. Рапонджиева, С. Илиева, Н. Добрева, Т. Андреева, И. Желева, В. Гелев, В. Колева.
11. Съчетание на автоимунен тиреоидит с гломерулопатии – данни от тригодишно проучване. Н. Колева, М. Николова, Г. Генов, А. Костадинова,  М. Христова, М. Пишманова, В. Грозева, А. Лавчева, А. Кундурджиев.
12. Възпалителни чревни заболявания и бъбречна увреда  –  клиничен случай. М. Христова,   З. Спасова, В. Минкова, Ю. Ананиев, А. Кундурджиев.
13. Недиабетно бъбречно увреждане при диабетик с достигане на ремисия след патогенетично лечение. Б. Василева, Т. Илиева, В. Шурлиев, В. Василев, В. Лазаров, Б. Делийска.
 


16.05.2021 /неделя/

Освобождаване на хотела до 12 часа. 
 
 
 
ПРОГРАМА
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ


14.05.2021 /петък/ - пристигане и настаняване след 14 часа на медицинските сестри.


19.30 – 21.30           Вечеря.

 
21.11.2021 /събота/

08.30-10.30          ПЪРВА СЕСИЯ.
                             Модератори:  проф. Св. Стайкова, доц. С. Кривошиев, доц. А. Осиченко.
 
08.30 - 09.00         Хиперфосфатемия при диализно лечение. Доц. С. Кривошиев.
09.00 - 09.10         Дискусия.
09.10 - 09.40         Интегриране на перитонеалната диализа в активния, мобилен и съвременен начин на живот. Проф. С. Стайкова.
09.40 - 09.50         Дискусия.
09.50 - 10.20         Хемодиализата през погледа на пациента. Доц. С. Кривошиев.
10.20 - 10.30         Дискусия.
 
10.30 – 11.00        Кафе пауза.


11.00 - 12.20         ВТОРА СЕСИЯ.
                              Модератори: проф. Св. Стайкова,  проф. И. Попов доц. С. Кривошиев.
 
11.00 - 11.30         Онкологични заболявания в амбулаторната нефрологична практика. Ж. Филипов.
11.30 - 11.40         Дискусия.
11.40 - 12.10         Плазмаобмен в нефрологичната практика. Ж. Филипов.
12.10 - 12.20         Дискусия.13.00 – 14.30         Обяд.

14.30 - 16.30         ТРЕТА СЕСИЯ.  
                               Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. В. Димитрова, доц. М. Любомирова.
 
14.30 -15.00          Болест на Фабри. И. Маринова.
15.00 -15.10          Дискусия.
15.10 -15.40          Спешни усложнения, свързани с провеждането на диализната процедура - клиничен опит. Доц. А. Осиченко
15.40 -15.50          Дискусия.
15.50 -16.20          "Изкуството" да общуваме с пациентите на диализно лечение. Проф. С. Стайкова.
16.20 -16.30           Дискусия.
 
16.30 - 16.50          Кафе пауза.

 16.50 - 18.00        ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ.
                               Модератори: проф. С. Стайкова, доц. Д. Паскалев, доц. Б. Борисов.
 
16.50 - 17.10         Роля и значение на пункционната бъбречна биопсия. П. Мегеров.
17.10 - 17.20         Дискусия.
17. 20 - 17.50        Указания за намаляване риска от заразяване  с  Ковид -19 в диализните  структури на Великобритания- възможности за приложението им в                                                МБАЛ"Токуда"-София. Доц. А. Осиченко.
17.50 - 18.00         Дискусия.
 
19.30 – 21.30        Официална вечеря.

 
16.05.2021 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.
 
Академия "Нефрология" е предназначена за нефролози, специализиращи  нефрология, специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности, докторанти и студенти.
По време на Академията не се допускат придружители.
В Академията няма развлекателни програми.
В Академията участват медицински сестри в паралелни сесии в отделна зала.
С оглед на епидемиологичната обстановка на всички участници  ще бъдат осигурени лични предпазни средства - маски, дизенфектанти /гел и спрей/, електронен контрол на телесна температура, отстояние на > 2 м.
По време на Академия " Нефрология" хотелът ще работи за настаняване и конферентна дейност само  на участниците в конференцията,  без други гости в хотела и без предлагане на винен туризъм. 


 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ФИРМИ В  АКАДЕМИЯ „НЕФРОЛОГИЯ“

13 - 16 май 2021 г.,
  Старосел


  
Спонсорство на фармацевтични компании:


Платинен спонсор -  28 000 лв. / 60 мин. симпозиум, щанд с размери 12 м2 и централно разположение, фирмен банер в конферентната зала, официална реклама в материалите на конференцията, вкл. и на гала вечерята, възможност за подпомагане  участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.


Златен спонсор – 21 000 лв. /45 мин. симпозиум, щанд с размери 10 м2 и централно разположение, официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на колеги чрез осигуряване таксите им за участие/.


Сребърен спонсор – 14 500 лв. /30 мин. симпозиум, щанд с размери 8 м2, официална реклама в материалите на конференцията, подпомагане на участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.


Спонсор – 8 500 лв. /15 мин. симпозиум, щанд с размери 6 м2 и официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.


Фирмите могат да предоставят рекламни материали с големина до А4 за включване в комплекта, който участниците ще получават при регистрацията.


Презентации Суми в лева
10 минути 2 500
20 минути 5 000
30 минути 7 500
40 минути 10 000
60 минути 15 000
 
Щанд  1,0 м2   - 2000 лв.


 Такси за участие на лекари в Академията   – 150 лв.
 Такси за участие на сестри в Академия "Нефрология" - 60 лв.


 • Банкова сметка на Българско дружество по нефрология
София, ул. „Охрид” №73, ет.2, ап.8,
Булстат 177006497
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
МОЛ Емил Паскалев Димитров
 
 
Контакти:
тел. 02/9607-394/289/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско нефрологично дружество
emilpaskalev@abv.bg
nephcl@abv.bg     
 
АКАДЕМИЯ "НЕФРОЛОГИЯ"
С УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
13 - 16 май 2021 г., Старосел
/ЗА ЛЕКАРИ/
 
 
Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание условията за участие в Академия "Нефрология”, която ще се проведе от 13 до 16  май 2021 г. в Старосел.
 
 
 1. Академия "Нефрология" е предназначена за:
 • нефролози;
 • лекари, специализиращи  нефрология;
 • лекари, работещи в нефрологични структури;
 • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
 • докторанти и студенти.
 • медицински сестри, работещи в нефрологични структури.
 
Задължително е всички  лекари да бъдат членове на БДН.
Членски внос за лекари – 50 /петдесет/ лв.
 
Такса за участие в Академия "Нефрология":
 • Лекари - 150/сто и петдесет/ лв.
 • Медицинските сестри – 60 /шестдесет/ лв.
 • Студенти – 75 /седемдесет и пет/ лв.
До участие в научната програма се допускат членове на БДН и платили таксата за участие.
 
 1. В Академия "Нефрология" не се допускат придружители!
 2. В Академия "Нефрология" няма развлекателни програми.
 3. Препоръчваме  плащанията да бъдат направени по банков път, за да може да се издават фактури. Плащания могат да бъдат правени и на  място. При регистрацията задължително трябва да предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
 Банковата сметка на Българско дружество по нефрология е:
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Академия"Нефрология"
Моля да изпратите Вашите заявки за участие  най-късно до 30 април 2021 г. След този срок заявки не се приемат.
Заявката трябва да бъде направена лично от участника, независимо дали е спонсориран от фирма или не на е-mail: nephcl@abv.bg.
Местата в хотела за мероприятието са фиксиран брой по договор с хотела, затова Ви молим, ако заявите участие и след не можете да присъствате, да ни уведомите веднага на същия е-mail адрес, колкото е възможно по-рано.
Предварителната програма на Академия ”Нефрология” е  публикувана  в сайта на дружество.
Проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско дружество по нефрология
 
Контакти:
тел. 02/9607-394, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско дружество по нефрология
emilpaskalev@abv.bg ; nephcl@abv.bg     
АКАДЕМИЯ "НЕФРОЛОГИЯ"
С УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
14 - 16 май 2021 г., Старосел
/ ЗА СЕСТРИ/
 
 
Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание условията за участие в Академия "Нефрология”, която ще се проведе от 14 до 16  май 2020 г. в Старосел.
 
 
 1. Академия "Нефрология" е предназначена за:
 • нефролози;
 • лекари, специализиращи  нефрология;
 • лекари, работещи в нефрологични структури;
 • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
 • докторанти и студенти.
 • медицински сестри и технолози, работещи в нефрологични структури.
 
 
Такса за участие в Академия "Нефрология":
 • Медицинските сестри  и технолози - 60 /шестдесет/ лв.
 
 1. В Академия "Нефрология" не се допускат придружители!
 2. В Академия "Нефрология" няма развлекателни програми.
 3. Плащанията трябва да бъдат направени по банков път. При регистрацията задължително трябва да предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
 Банковата сметка на Българско дружество по нефрология е:
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
Основание за плащане - такса за участие в Академия"Нефрология" + име и фамилия на участника и длъжност.
Моля да изпратите Вашите заявки за участие  най-късно 30 април 2021 г. След този срок заявки не се приемат. Моля при регистрацията представяйте членска карта от БАПЗГ.
Заявката трябва да бъде направена лично от участника, независимо дали е спонсориран от фирма или не на е-mail: silvia_nefro@abv.bg - ст.м.с. Силвия Милова.
Местата в хотела за мероприятието са фиксиран брой по договор с хотела, затова Ви молим, ако заявите участие и след не можете да присъствате, да ни уведомите веднага на същия е-mail адрес, колкото е възможно по-рано.
Настаняването ще бъде в двойни стаи, ако няма човек от вашата клиника, ще бъдете настанени с колеги от други клиники.
Предварителната програма на Академия ”Нефрология” е публикувана  в сайта на дружеството.
Ст. м. с. Силвия Милова
тел. 029607289, 0879809706