Програма за Академия"Нефрология"

21 април, 2023


 
 П Р О Г Р А М А
за Академия "Нефрология", 12-14 май 2023 г.
хотел"Фламинго", КК "Албена"
 
12.05.2023 /петък/ - настаняване след 14 часа.
16.30 - 16.45  Откриване: проф. Е. Паскалев, председател на БДН.
 
16.45 - 18.30  Първа научна сесия - Нефрология.
Модератори: проф. Р. Робева, проф. Б. Богов, проф. В. Маджова, проф. И. Попов.
 
16.45 - 16.55  Терапия при лупусна нефропатия: отвъд обичайните заподозрени.
                        П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Петрова, Л. Христова, И. Маринова,
                       А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, П. Ангелова, Е. Паскалев.
                       Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, София.
16.55 - 17.05  Серумни и отложени автоантитела и имуноглобулини при мембранозна                                   нефропатия и тяхното значение за терапевтичния подход.  
                        И. Здравкова1, 2, Е. Тилкиян1, 2, Д. Божкова1, 3.
                        МУ Пловдив1, УМБАЛ “Каспела”, Клиника по нефрология2, Отделение по обща и                      клинична патология3.
17.05 - 17.15  Acute pancreatitis and spontaneous intracerebral hemorrhage in a patient with
                       lupus nephritis on maintenance hemodialysis.
                       Vlatko Karanfilovski1, Irena Rambabova-Bushljetik1, Pavlina Dzekova-Vidimliski1
                       Nikola Gjorgjievski1, Stefan Filipovski1, Zvezdana Petronijevic1, Gjulsen Selim1,
                       Biljana Gerasimovska1, Igor G. Nikolov1.
                                   University Clinic of Nephrology1, Skopje, Republic of N. Macedonia.
17.15 -17.25  Моноклонални гамапатии с бъбречно значение - нефрологичен поглед върху
                       хемопатията с бъбречни прояви.
                       Е.Тилкиян1,3, Ю. Ананиев4, И. Здравкова2,3, И. Йотовска1,3, Д. Прокопова1,3,
                       С. Костянева3, С. Вълова1,3.                      
                       Втора катедра Вътрешни болести, Секция Нефрология, МУ Пловдив1,
                       Катедра Пропедевтика на Вътрешните болести, МУ Пловдив2,
                       Клиника по нефрология, УМБАЛ "Каспела", Пловдив3,
                       Тракийски Университет Стара Загора, МФ, Катедра Патоанатомия4.
17.25 -17.35   Предикативни фактори и оценка на бъбречната функция при пациенти с
                        Ковид 19 - асоцирано остро бъбречно увреждане.
                        Н. Димов1,2, М. Вайсилова1, Е. Артинян1, А. Янева3, Г. Николов1,2, Д. Николов1,2.
                                   Отделение по нефрология1, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.
                        Втора катедра вътрешни болести, секция “Нефрология”2, МУ Пловдив,
                        Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение”3,
                        МУ Пловдив.
17.35 - 17.45  Лечение на пациенти с остри и хронични уроинфекции с Буконокс.  
                        Е. Козарова, ДКЦ  ІІ, Добрич.
17.45 - 17.55  Онконефрология: нови предизвикателства и перспективи за нефролога.
                        Н. Димов1,2, Г. Райчева1,3, В. Попов1,4, Р. Делипавлова1,5, Д. Николов1,2,
                        Ж. Грудева-Попова1,6.
                        Медицински университет Пловдив1.
                        Oтделение по Нефрология2, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.
                        Kлиника по медицинска онкология3, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.
                        Kлиника по лъчелечение4, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.
                        Kлиника по клинична лаборатория5, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.
                        Клиника по клинична хематология6, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.
17.55 - 18.05  Анализ на експресионния профил на mi RNA 770-5p при пациенти с диабетна
                       нефропатия на базата на Захарен диабет тип 2.
                       Г. Николов1, Д. Николов1, М. Найденов2, Т. Въчев3.
МУ Пловдив, Втора катедра Вътрешни болести, Отделение по нефрология1, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив.
                       Пловдивски университет "П. Хилендарски", Катедра Анатомия и физиология на
                       човека2.
Пловдивски университет "П. Хилендарски", Катедра Физиология на растенията и молекулярна биология3.
18.05 - 18.30  Дискусия.
 
18.30 - 19.10  Симпозиум на Бьорингер Ингелхайм.
 
19.10 - 19.30  Симпозиум на Такеда.
 
20.30 - 22.00  Вечеря.
 
13.05.2023 /събота/
08.00 - 09.40   Втора сесия. Нефрология.
                        Модератори: проф. Р. Робева, проф. Б. Делийска, проф. Е. Кумчев, проф. И. Попов.
 
08.00 - 08.10   Emphysematosous pyelonephritis and sepsis in diabetic female patient caused by                             extended-spectrum beta-lactamase produsing Escherihia coli.
                         Vlatko Karanfilovski1, Irena  Rambabova-Bushljetik1, Pavlina Dzekova - Vidimliski1,                            Nikola Giorgievski1, Svetlana Pavleska Kuzmanoska1, Zvezdana Petroijevic1, Gjulsen                            Selim1, Biljana Gerasimovska1, Igor G. Nikolov1.
                         University Clinic of Nephrology, Skopie, Republic of N. Macedonia.
08.10 - 08.20   Пентраксин 3 – нов прогностичен биомаркер за ендотелна дисфункция и
                         влошен резултат при пациенти с ESRD.
                         Д. Ненова, С. Стайкова.
                         Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна.
08.20 - 08.30   Моноклонална гамапатия с ренално значение  - диагностични и 
                         терапевтични предизвикателства.
                        Н. Колева1, В. Коцева1,  Цветелина Вутова1, А. Кундурджиев1, Ю. Ананиев2.
                        УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Клиника по нефрология1.
                        МУ Стара Загора, Катедра по патоанатомия2.
08.30 - 08.40   Клинични случаи на пациенти с първичен хиперпаратиреоидизъм и
                         хронична бъбречна недостатъчност.
                         Н. Колева, В. Коцева, А. Кундурджиев.
 УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Клиника по Нефрология.
Отделение нуклеарна медицина - д-р Палашев.
Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Софиямед", Й. Влахов.
08.40 - 08.50   Хиперпаратиреоидизмът и проблемите, които поставя в нефрологичната             
                        практика.
                        Й. Влахов1, Н. Колева2, Г. Матева3, А. Кундуржиев2, С. Кривошиев4.    
                        УМБАЛ „Софиямед“, Клиника по ендокринология и болести на обмяната1.
                        УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, Клиника по нефрология2.
                        УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник Младост", Клиника по нуклеарна медицина3.
                        УМБАЛ „Царица Йоанна“ - отделение по хемодиализа4.
08.50 - 09.00   Диетични препоръки при пациенти с хронично бъбречно заболяване.
                        П. Петров.
                        Клиника по нефрология, УМБАЛ “Св. Марина“, Варна.                                                                    Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Варна.
09.00 - 09.10  Терапевтични стратегии за превенция на катетър-асоциирани усложнения 
                        при пациенти на хемодиализно лечение.   
                        С. Атанасова, С. Стайкова.
                        Клиника по нефрология и диализа,
                        УМБАЛ „Св.Марина“, Варна.
09.10 - 09.20  Стрес, депресия и социална подкрепа при пациенти на хрониодиализно
                        лечение.
                        А. Ставрева, С. Атанасова, С. Стайкова.
                        Клиника по нефрология и диализа,
                        УМБАЛ „Св. Марина", Варна.
09.20 - 09.40  Дискусия.   
 
09.40 - 10.30   Симпозиум на АстраЗенека. "Forxiga"- един медикамент за лечение на 3 взаимносвързани заболявания. Проф. д-р Светла Стайкова, дм; доц.                                         д-р Мария Димова, дм; доц. д-р Мира Сидерова, дм, Медицински университет, гр. Варна.
 
10.30 - 11.10   Симпозиум на Берлин - Хеми/А. Менарини България:
                        "Артериална хипертония и хиперурекемия - опасните придружители на
                        бъбрека".
                        Лектори: проф. Р. Робева, Ж. Филипов.
 
11.10 - 11.30     Кафе пауза.
 
11.30 - 12.30     Симпозиум на Суикс Биофарма.
 
12.30 - 14.00     Обяд.
 
14.00 - 15.30      Трета сесия. Диализно лечение.
                            Модератори: проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев, доц. А. Осиченко, доц. Б.                               Борисов.
 
14.00 - 14.10     Перидиализа. К. Ашиковаˡ, Б. Борисов².
                           Отделение по диализно лечение, УМБАЛ „Свeта Анна”, София1.
                           Клиника по Нефрология и диализа, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“,
                           Медицински университет, Плевен2.
14.10  - 14.20     Лечение на усложненията по време на перидиализния период при
                           хронично бъбречно заболяване.
                           К. Ашиковаˡ, Б. Борисов².
                           Отделение по диализно лечение, УМБАЛ „Свeта Анна”, София1.
                           Клиника по нефрология и диализа УМБАЛ „ Д-р Г. Странски“,
                           Медицински университет, Плевен2.
14.20 - 14.30     Acute pancreatitis and spontaneous intracerebral hemorrhage in a patient with
                           lupus nephritis on maintenance hemodialysis.
                           Vlatko Karanfilovski1, Irena Rambabova-Bushljetik1, Pavlina Dzekova-Vidimliski1
                           Nikola Gjorgjievski1, Stefan Filipovski1, Zvezdana Petronijevic1, Gjulsen Selim1,
                           Biljana Gerasimovska1, Igor G. Nikolov1.
                                         University Clinic of Nephrology1, Skopje, Republic of N. Macedonia.
14.30 - 14.40      Предизвикателства при лечението на диализни пациенти с наднормено тегло                          и затлъстяване.
                            А. Осиченко.
Клиника по хемодиализа, Аджибадем Сити Клиник, Токуда Болница, София.
14.40 - 14.50       Сравнителна оценка на проинфламаторния статус и степента на
                            бронхиална обструкция при пациенти на хемодиализно лечение.
                            Б. Борисов1, Г. Вергилова2, Е. Борисова2.
                                          Клиника по нефрология и диализа1, Клиника по пневмология и фтизиатрия2,
                            Медицински университет, Плевен.
14.50 - 15.00      Съвременни аспекти в диагностиката на катетър-асоцииран сепсис,
                            наблюдаван при пациенти на хемодиализно лечение с тунелизиран катетър.
                            Б. Борисов1, Д. Борисов2.
                                         Клиника по нефрология и диализа1, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“,  
                            Медицински университет, Плевен.
                            Клиника по съдова хирургия2, УМБАЛ „Александър Чирков", МУ, София.
15.00 - 15.10      Хемодиализа и контрастно образно изследване - на кого и кога?
                            М. Терзиев, А. Осиченко.
               Клиника по Диализно лечение, Аджибадем сити Клиник, УМБАЛ Токуда,
               София.
15.10 - 15.30    Дискусия.
 
15.30 - 16.00    ЛЕКЦИЯ: Уремични токсини.
                          Доц. С. Кривошиев
     
 
16.00 - 16.20     Кафе пауза
 
 
16.20 - 17.50      Четвърта сесия. Нефрология. Бъбречна трансплантация.
                           Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайков, доц. Б. Борисов.
 
16.20 -16.30      Състоянието на бъбречната фунция на третата година след бъбречната
                           трансплантация при бъбречно трансплантирани пациенти на терапия с    
                           Такролимус.
                           Л. Христова, М. Петрова, Б. Златков, П. Мегеров, И. Маринова, Ж. Филипов,
                           В. Йорданова, М. Стефанов, А. Хатзипантелис, П. Ангелова, Е. Паскалев.
 Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ“Александровска“, София 16.30 -16.40      Гъбични инфекции при бъбречно трансплантирани пациенти.
М. Стефанов, Б. Златков, Л. Христова, Ж. Филипов, М. Петрова, А. Илиев,
П. Мегеров, И. Маринова, А. Хатзипантелис,  В. Йорданова, П. Ангелова,
Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация (КНТ), УМБАЛ „Александровска“.
16.40 - 16.50     Допирни точки Нефрология - Хематология: Вторична гломерулопатия при 
                          Хронична миелоидна левкемия. Синдром на Епщайн.
П. Ангелова, В. Йорданова, Б. Златков, Л. Христова, М. Петрова, Ж. Филипов,
А. Илиев, С. Славова, И. Маринова, М. Стефанов, А. Хатзипантелис, П. Мегеров,
Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация УМБАЛ „Александровска“.
16.50 -17.00     Синдром на Алпорт - диагностична одисея ли е поставянето на диагнозата?    В. Йорданова, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Петрова, Л. Христова, П. Мегеров,
                          И. Маринова, А. Хатзипантелис, М. Стефанов, П. Ангелова, А. Илиев, Е. Паскалев.
 Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска.
17.00 -17.10     Бъбречна ретрансплантация.
                          И. Маринова, Б. Златков, Л. Христова, М. Петрова, Ж. Филипов, А. Илиев, 
                          П. Мегеров, А. Хатзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, П. Ангелова,
                          С. Славова, Е. Паскалев.
                          Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”.
17.10 -17.20      Перитонеална диализа след бъбречна трансплантация.
                          Ж. Филипов 1, И. Средков2, Л. Христова1, Б. Златков1, М. Петрова1, П. Мегеров1,
                          А. Хатзипантелис1, И. Маринова1, В. Йорданова1, П. Ангелова1, А. Илиев1,
М. Стефанов1, Е. Костадинов 3, Е. Маринова 2, К. Анадолийски2, Е. Паскалев1                                          Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска1, Диализен                         център Диалмед2, София, МБАЛ – Вита3, София.
17.20 - 17.30    Impact of SARS-CoV-2 pandemic on the trend of renal replacement therapy in N.
                          Macedonia.
                          Nikola Gjorgjievski, Ana Stojanoska Severova, Dragan Cibrev, Pavlina Dzekova-                                  Vidimliski, Irena Rambabova Bushljetik, Vlatko Karanfilovski, Lada Trajceska, Petar                            Dejanov, Zaklina Shterjova, Aleksandra Caneska Tanevska, Igor G. Nikolov.
17.30  - 17.50   Дискусия.
 
17.50 - 18.50    Симпозиум на Астелас Фарма.
 
18.50 - 19.30    Симпозиум на АстраЗенека - Редки болести.
 
19.30 - 20.00  Лекция: "Как да съхраним бъбреците при децата".
                      Проф. Д. Близнакова, проф. В. Маджова, проф. С. Стайкова.
 
 
20.30 - 22.00  Вечеря
 
13.05.2023 ъбота)
Постерни сесии
Модератори: проф. Р. Робева, проф. Д. Монова, проф. Д. Близнакова, проф. И. Попов, доц. Е. Тилкиян, доц. Д. Николов.
 
09.00 - 12.30  Първа постерна сесия
1. Хроничен гломерулонефрит при лечение с денозумаб.
    М. Йорданов1, Г. Бозова1, Ю. Ананиев2, Р. Чакърова1, Р. Робева1
    Клиника по нефрология1, ВМА, МБАЛ София.
    Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология2,
    Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.
2. Нефрокалцинозата – симптом или болест?
    М. Николова1, Н. Колева1, Д. Генов1, А. Костадинова1, В. Коцева1, И. Калинкова1,
    Ю. Ананиев2, Й. Влахов3, К. Давидов4, А. Кундурджиев1
     Клиника по Нефрология1, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МУ-София
    Катедра по обща и клинична патология2, МФ, Тракийски университет, Стара Загора.
    Клиника по Ендокринология и костнометаболитни заболявания3, Клиника по Урология4,
     УМБАЛ „Софиямед“, МФ, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“.
3. Бъбречни увреждания при пациенти с анкилозиращ спондилит.
   М. Николова1, Р. Ганчева2, И. Първова3, Н. Колева1, А. Костадинова1, Д. Генов1, М. Христова,1  
   В. Грозева1, Цв. Вутова1, Ю. Ананиев4, Ат. Кундурджиев1
   Клиника по Нефрология1, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МУ София.
   Клиника по Ревматология2, УМБАЛ „Софиямед“, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
   Клиника по Ревматология3, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МУ - София
   Катедра по обща и клинична патология4, МФ Тракийски университет, Стара Загора.
4. OVERLAP синдром - клиничен случай на пациентка със системен лупус еритематозус,
   ANCA - асоциран васкулит и първичен билиарен холангит.
   С. Костянева1, Е.Тилкиян1,2,  Ю. Ананиев3
    Клиника по Нефрология УМБАЛ Каспела Пловдив1
    Втора катедра Вътрешни болести, Секция Нефрология, МУ Пловдив2
    Тракийски Университет Стара Загора, МФ, Катедра Патоанатомия3
5. Анализ на ренален резистивен доплер индекс при пациенти с ß - таласемия майор.
   Л. Стоянова, М. Димова, С. Стайкова.
   МБАЛ  ”Св. Марина”, Медицински университет, Варна.
 
 
 
 
14.00 - 19.00 Втора постерна сесия
 
6. Отношение на пациентите на хемодиализа към двигателната активност и извършването
   на  физически упражнения (пилотно проучване).
   М. Близнакова1, Д. Ненова2, Ж. Русева1, С. Стайкова2, И. Христова-Николова1, Е. Христова1,   
   В. Маджова1.
 Катедра „Обща медицина“1, Втора катедра по вътрешни болести2, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“,  Варна.
7. Възможности за хомеопатично лечение на рецидивиращ цистит - два случая от общата
    практика.
E. Христова, И. Христова-Николова, М. Близнакова, В. Маджова
Катедра по Обща медицина, МФ, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна.
8. Зависимост между прогнозата и леталитета от SARS-COV-2 инфекция и тропизма на    
    вируса към бъбреците.
И. Христова-Николова, М. Близнакова, Е. Христова, В. Маджова.
Катедра по Обща медицина, МФ, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна.
9. Такролимус при идеопатичен нефротичен синдром при възрастни.
     П. Мегеров, Ж. Филипов, Б. Златков, М. Петрова, Л. Христова,  И. Маринова,
     А. Хатзипантелис, А. Илиев, В. Йорданова, М. Стефанов, П. Ангелова, Е. Паскалев.
     Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ"Александровска".
 
 
14.05.2023 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа
 
 
П А Р А Л Е Л Н А  П Р О Г Р А М А
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
13.05.2023 /събота/
08.00 - 09.30  ПЪРВА СЕСИЯ.
                        Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайкова, доц. В. Димитрова. 
08.00 - 08.30  Стрес, депресия и социална подкрепа при пациенти на хрониодиализно
                        лечение.
                        А. Ставрева, С. Атанасова, С. Стайкова.
                        Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св.Марина“, Варна.
08.30 - 09.00   Терапевтични стратегии за превенция на катетър-асоциирани усложнения
                        при пациенти на хемодиализно лечение.  
                        С. Атанасова, С. Стайкова.
                        Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св.Марина“, Варна.
09.00 - 09.30  Дискусия
 
09.30 - 11.00  ВТОРА СЕСИЯ
                        Модератори: доц. Б. Борисов, доц. А. Осиченко
09.30 - 10.00   Сестрински грижи при пациенти с хронично бъбречно заболяване.
                        Я. Димиева – Динева,  П. Петров, С. Стайкова.
                        Клиника по нефрология, УМБАЛ ,, Света Марина“, Варна.                                                               Медицински университет,,Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Варна.
10.00 - 10.30  Диетични препоръки при пациенти с хронично бъбречно заболяване. 
                        П. Петров
                        Клиника по нефрология, УМБАЛ “Св. Марина“, Варна
                        Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Варна
10.30 - 11.00  Дискусия
 
11.00 - 11.30   Кафе пауза
 
11.30 - 12.30   ТРЕТА СЕСИЯ.
11.00 - 11.30   Контраст-индуцирана нефропатия: основни понятия и стратегии за превенция.                    Н. Харизанова, П. Петров, Б. Иванова, Д. Дамянова Труфева, С. Стайкова.
                        Клиника    по нефрология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна                                                                   Медицински университет ,,Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Варна.
11.30 - 12.00  Съвременни аспекти в диагностиката на катетър-асоцииран сепсис,                                          наблюдаван при пациенти на хемодиализно лечение с тунелизиран катетър.                            Б. Борисов1, Д. Борисов2.
                        Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, МУ, Плевен1.
                        Клиника по съдова хирургия2, УМБАЛ „Александър Чирков, МУ, София.
12.00 - 12.30  Дискусия.
 
12.30 - 14.00  Обяд
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 - 22.00   Вечеря
 
 
14.05.2023 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.