Програма на национална конференция по нефрология

11 октомври, 2023

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ


П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ
 09 - 12 ноември 2023 Г.
ХОТЕЛ „Империал“, ГР. ПЛОВДИВ
 
09 ноември 2023г. (четвъртък)
РЕГИСТРАЦИЯ  И  НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 18.00 Ч.
 
20.30 – 22.00     
ВЕЧЕРЯ.


10 ноември 2023 г. (петък)
08.00 – 08.10  Откриване. Проф. Е. Паскалев.
Презентациите са с продължителност 10 мин.
08.10 – 09.З0
ПЪРВА СЕСИЯ.
Модератори: проф. Р. Робева,  Проф. В. МАДЖОВА, пРОФ. б. ДЕЛИЙСКА, ДОЦ. Д. НИКОЛОВ.
 
08.10 – 08.20  
БЪБРЕЧНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ МЪЖ СЪС СИНДРОМ НА ЛОРЪНС–МУН– БАРДЕТ – БИДЪЛ И ПЪРВИЧЕН ХИПЕРАЛДОСТЕРОНИЗЪМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. 
Л. Стоянова, Е. Маринова.
Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ ”Св. Марина”, Варна.
 
08.20 – 08.30  
ЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕЛОЕКЗОМНОТО СЕКВЕНИРАНЕ ЗА ПРЕДИАГНОСТИ–ЦИРАНЕ НА ХБЗ.
С. Керезиева, О. Белчева, М. Гайдарова, Б. Василева, Р. Божилова,
К. Михова, М. Петкова, Б. Делийска, Р. Кънева, В. Василев.
 
08.30 – 08.40  
Х–СВЪРЗАН синдром на Алпорт при жени – протичане и прогноза.
С. Керезиева, О. Белчева, Б. Василева, Б. Делийска, В. Василев.
 
08.40 – 08.50  
PACIENT WITH HKD /MONITORING/ CASSE REPORT.
J. Neskovski, D. Jovceski, T. Neskovski, D. Apostoloski.
Department for Nefrology, Gostivar, Republic of N. Macedonia.

 
08.50 – 09.00
RENAL PATHOLOGY IN THE REGION OF  MUNICIPALITY OF GOSTIVAR /1997–2021/.
J. Neskovski.
Nephrology Department, Gostivar, Republic of N. Macedonia..
 
09.00 – 09.30 
Дискусия.
 
 
09.30 – 09.55
Симпозиум – Neopharm.
 
 
09.55 – 10.10 
КАФЕ ПАУЗА.
 
 
10.10 – 10.30  
Симпозиум – Neopharm.
 
 
10.30 – 11.50
Втора СЕСИЯ.
МОДЕРАТОРИ:  ПРОФ. В. МАДЖОВА, ДОЦ. М. ЛЮБОМИРОВА,                        
Доц. Д. Николов, ДОЦ. Е. ТИЛКИЯН.
 
10.30 – 10.40  
ВАОС – РИСКОВ ФАКТОР ЗА ХБЗ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ.
Д. Близнакова, С. Стайкова, В. Маджова.
МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
 
10.40 – 10.50  
BENIGN FAMILIAL HEMATURIA: A RARE DIAGNOSTIC DILEMMA OF EARLY PHASE OF ALPORT SYNDROME – CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW.
V. Karanfilovski1, N. Gjorgjievski1,2, I. Rambabova-Bushljetik1,2, V. Tasic2,3 and
I. G. Nikolov1,2.
1University Clinik of Neprology, Skopje, Republic of N. Macedonia, 2Medikal Faculty Skopje, Un. Ss Cyril and Methodius, Skopje, Republic of N. Мacedonia, 3University Children’s Hospital, Рediatric nephrology, Skopje, Republic of N. Macedonia.
 
10.50 – 11.00  
ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ДАПАГЛИФЛОЗИН С ХБЗ, С ИЛИ БЕЗ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2. 
Е. Козарова
ДКЦ II, Добрич.
 
11.00 – 11.10 
ANEURYSMORRHAPHY – A PROMISSING PROCEDURE FOR PROLONGED AVF DURATION.
P. Dejanov, N. Gramatnikovski, V. Pusevski, N.  Georgievski,  Z. Janevski.
Department of Nephrology, Clinikal Center, Medical Faculty – Skopje,  Skopje, R. of N. Macedonia.
 
11.10 – 11.20  
ИГА НЕФРОПАТИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСОРИАЗИС.
И. Ерканян1,2, Е. Тилкиян1,2, В. Попова1,3, Ю. Ананиев4.
II Катедра Вътрешни болести, Секция Нефролгия, МУ – Пловдив1, Клиника по нефрология, УМБАЛ “Каспела“2, Клиника по ревматология, УМБАЛ “Каспела“3, Катедра “Патоанатомия“, МФ, Тракийски университет, Стара Загора4.
 
11.20 – 11.50 
ДИСКУСИЯ.
 
 
11.50 – 13.20
Трета СЕСИЯ.
Модератори: проф. С. Стайкова, Проф. А. Кундурджиев,  проф. В. Тодоров,  доц. С. Кривошиев, доц. А. Осиченко.
 
11.50 – 12.00   
РОЛЯТА НА МАГНЕЗИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХДЛ.
М. Терзиев, А. Осиченко.
Аджибадем Сити клиник, МБАЛ „Токуда“, София, Клиника по диализно лечение.
 
12.00 – 12.10   
ПРОЦЕНТЪТ НА ОЧИСТВАНЕ НА УРЕЯТА НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХЕМОДИАЛИЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ С HIGH FLUX ДИАЛИЗАТОР.
И. Кусарова, С. Кривошиев, Е. Василева, Г. Михайлов, А. Попов.
Клиника по хемодиализа, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София.
 
12.10 – 12.20   
ПРИЛОЖИМИ ЛИ СА В БЪЛГАРИЯ НАСОКИТЕ НА KDIGO ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОЗА, ОЦЕНКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ С ПРИ ДИАЛИЗНИТЕ ПАЦИЕНТИ? КАКВО ПОКАЗВА ПРАКТИКАТА В КЛИНИКАТА ПО ДИАЛИЗА НА УМБАЛ „ТОКУДА“ СОФИЯ.
А. Осиченко1, Р. Балабанска2.
1Аджибадем Сити клиник, МБАЛ „Токуда“, София, Клиника по диализно лечение, 2Аджибадем Сити клиник, МБАЛ „Токуда“, София, Клиника по гастроентерология.
 
 
12.20 – 12.30
Онлайн хемодиафилтрация и ефектът и върху клиничния резултат и прогноза за пациента.
Д. Ненова, С. Стайкова, УМБАЛ “Св. Марина“, Варна, Клиника по нефрология и диализа.
 
12.30 – 12.40   
ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН (HbA1c) ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ НА ХРОНИОДИАЛИЗА?
А. Осиченко.
Аджибадем Сити клиник, МБАЛ „Токуда“ София, Клиника по диализно лечение.
 
12.40 – 12.50  
Хронично бъбречно заболяване. Бъбречна трансплантация.
Е. Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска“, София.
 
12.50 – 13.20
ДИСКУСИЯ.
 
 
13.20 – 14.55 
ОБЯД.
 
 
14.55 – 16.35 
ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ.
МОДЕРАТОРИ: ПРОФ. Е. ПАСКАЛЕВ,  ПРОФ. С. СТАЙКОВА,  ДОЦ. В. ДИМИТРОВА, ДОЦ. Д. НИКОЛОВ. 
 
14.55 –15.05
Синбиотична суплементация при пациенти на хемодиализно лечение.
Т. Кускунов 1, Е. Тилкиян2, А. Биволарска3.
1Отделение по хемодиализа, УМБАЛ “Каспела“, Пловдив, Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести, Медицински факултет, МУ – Пловдив, 2Клиника по Нефрология, УМБАЛ “Каспела“, Пловдив, Втора катедра по Вътрешни болести, Секция Нефрология, Медицински факултет, МУ–Пловдив, 3Катедра по Медицинска Биохимия, Фармацевтичен факултет, МУ–Пловдив.
 
15.05 – 15.15
Минерално-костна болест след бъбречна трансплантация.
Ж. Филипов, Л. Христова, Б. Златков, М. Петрова, П. Мегеров, А. Хадзипан–телис, И. Маринова, В. Йорданова, М. Стефанов, С. Славова, А. Илиев,
П. Ангелова, Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска“ ЕАД, София.
 
15.15 – 15.25
АВТОЛОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ  НА ПЕРИФЕРНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ПРИ МОРФОЛОГИЧНО ВЕРИФИЦИРАНА БЪБРЕЧНА ALАМИЛИОДОЗА. 
Я. Димиева-Динева, С. Данаилова, П. Петров, С. Стайкова.
Клиника по нефрология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна.
 
15.25 – 15.35
Galektin - 3. Биомаркер с потенциал на специфично терапевтично лечение.
С. Атанасова, С. Стайкова.
Клиника по нефрология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна.
 
15.35 – 15.45
First case of Fabri disease in North Macedonia ever “Ad Astra per Aspera”.
N. Georgjievski, V. Karanfilovski, P. Dzekova–Vidimliski, I. Rambabova– Bushljetikj, G. Severova, G. Spasovski, P. Dejanov, I.G. Nikolov.
University Clinic of Nephrology – Skopje, Faculty of Medicine, University SS Cyril and Methodius, Skopje, N. Macedonia.
 
15.45 – 15.55
Brachial basilic alteriovenosus fistula with transposition or the Brachial vein.
N. Georgjievski, V. Karanfilovski, L. Trajceska, V. Pushevski, Z. Janevski, S. Filipovski, P. Dejanov, I.G. Nikolov.
University Clinic of Nephrology – Skopje, Faculty of Medicine, University SS Cyril and Methodius, Skopje, N. Macedonia.
 
15.55 – 16.05
Бременност при пациентки с предхождаща ХБЗ: Представяне на клинични случаи и преглед на световната литература.
Ж. Филипов, Л. Христова, Б. Златков, М. Петрова, П. Мегеров, А. Хадзипантелис, И. Маринова, В. Йорданова, М. Стефанов, С. Славова, А. Илиев, П. Ангелова, Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска“ ЕАД, София.
 
16.05 – 16.35
дИСКУСИЯ.
 
 
16.35 – 17.05 
КАФЕ ПАУЗА.
 
 
17.05 – 18.05
СИМПОЗИУМ НА „АСТЕЛАС“: „ROXADUSTAT – ПЪРВИЯТ hif - phi ЗА КООРДИНИРАН ЕРИТРОПОЕТИЧЕН ОТГОВОР НА АНЕМИЯТА ПРИ ХБЗ.“ мОДЕРАТОРИ: ПРОФ. е. пАСКАЛЕВ, пРОФ. р. рОБЕВА, ДОЦ. м. нИКОЛОВА-вЛАХОВА.
 
 
18.05 – 19.05
Симпозиум на Бьорингер – Ингелхайм
 
 
20.00 – 21.30
ВЕЧЕРЯ.
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: 10.11.23
МОДЕРАТОРИ: Проф. Р. Робева,  Проф. Д. Монова,
Проф. С. СТАЙКОВА, проф. Маджова, ПРОФ. И. ПОПОВ.
1. Автозомно-рецесивната бъбречна поликистоза при жена, диагностицирана с генетичен анализ.
С. Керезиева, О. Белчева, М. Гайдарова, Б. Василева, Р. Божилова, К. Михова, М. Петкова, Б. Делийска, Р. Кънева, В. Василев.
2. Синдром на Лорънс - Мун - Бардет – Бидъл през погледа на нефролога.
Л. Стоянова, И. Дудренова, Д. Николова.
  1. Раждането и развитие на хипертония или други кардиоваскуларни
заболявания.
И. Христова-Николова, М. Близнакова, Е. Христова, В. Маджова.
4. Лечение с SGLT2 инхибитор при морфологично верифицирана дифузна мембранозна нефропатия.
Я. Димиева-Динева, С. Данаилова, П. Петров, С. Стайкова.
5. Практически насоки за подпомагане на извършването на активни упражнения от пациенти на хемодиализа.
М. Близнакова, Д. Ненова, С. Атанасова, Ж. Русева, С. Стайкова,  В. Маджова.
6. Ефект на добавянето на Дапаглифлозин към комплексната терапия при пациент с ХБЗ, ЗД и СН.
Р. Чакърова, М. Йорданов, Г. Бозова, Р. Робева.
7. Съдови и клапни калцификати при пациенти с ХБЗ 5D в клиничната практика.
М. Янкова, Г. Тодорова, Б. Борисов.
8. Психоемоционален статус при пациенти на хемодиализно лечение.
А. Ставрева, С. Стайкова.
9. Ролята на Se и Zn за възпалителния отговор при пациенти с терминална ХБН.
И. Попов, Д. Ахмед, Д. Илчева.
10. От хематурия до ендокардит – атипичен случай.
Р. Николова, Б. Богов, М. Любомирова.
11. Роля на целоекзомния анализ в диагностиката на първична цилиарна дискенезия.
М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова, Д. Яха, М. Хачмерян.
12. Оперативно лечение на спондилодисцит при пациенти с бъбречни проблеми.
Г. Бошев, Б.Илиев, М. Майнов, А. Демерджи, М. Али, Я. Енчев.11 ноември 2023 г. (събота)

08.00 – 09.20
ПЕТА СЕСИЯ.
Модератори: ПРОФ. Б. ДЕЛИЙСКА, Проф. Д. Монова,  ПРОФ. Е. ПАСКАЛЕВ, проф. С. Стайкова.
 
08.00 – 08.10   
Епидемиология на хистологично доказаните гломерулонефрити в Клиника по нефрология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“– София.
Д. Генов1, Ю. Ананиев2, А. Кундурджиев1, М. Николова1, К. Генов3, А. Коста–динова1.
1Клиника по нефрология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕАД, Медицински факултет, МУ– София, 2Катедра обща и клинична патология, МФ, Тракийски университет  Стара Загора, 3Медицински факултет, Медицински университет – София.
 
08.10 – 08.20   
РАБДОМИОЛИЗА В НЕФРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА.
Н. Гергинова*, Т. Цочева*, А. Кирилов*, Д. Йосифов*, Д. Монов**, Д. Стоилова**, А. Бусарски**, И. Калинкова**, М. Христова**, А. Кундуржиев**, М. Николова**.
*УМБАЛСМ „Пирогов“, **УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МУ– София.
 
08.20 – 08.30   
Връзка между Висфатин и някои биомаркери за костен обмен при пациенти с хронично бъбречно заболяване.
П. Петров, С. Стайкова.
Клиника по нефрология, УМБАЛ “Св. Марина“ Варна.
 
08.30 – 08.40  
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ПРИ ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.
П. Петров, С. Данаилова, С. Стайкова.
Клиника по нефрология, УМБАЛ “Св. Марина“ Варна
 
08.40 – 08.50
ЕФЕКТ НА КОЕНЗИМ Q10 ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
П. Петров, С. Данаилова, С. Стайкова.
Клиника по нефрология, УМБАЛ “Св. Марина“ Варна.
  
08.50 – 09.20  
Дискусия.


 
09.20 – 10.05
Фирмен симпозиум на Берлин Хеми:
„Сигналите на рисковите фактори при хронично бъбречно заболяване.“
Лектори: Доц.  д-р Б. Нончев, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив, д-р П. Мегеров, УМБАЛ „Александровска“, София.
 
 
10.05 – 10.30
КАФЕ ПАУЗА.
 
 
10.30 – 11.30
ФИРМЕН СИПОЗИУМ НА АСТРА ЗЕНЕКА: „SGLT2i /Forxiga/ - стандарт за лечение на пациентите с ХБЗ.“ Лектори: проф. Е. Паскалев, проф. М. Токмакова, доц. Ц.Тотомирова.
 
11.30 – 12.30
ФИРМЕН СИМПОЗИУМ НА СУИКС БИОФАРМА.
 

12.50 – 14.00  
Обяд.
 

14.00 – 15.50
Шеста СЕСИЯ.
Модератори: проф. Д. Близнакова, ПРОФ. Е. ПАСКАЛЕВ, Проф. П. Митева,  доц. Гайдарова, доц. М. Пенева.
 
14.00 – 14.10 
ПРОУЧВАНЕ НИВОТО НА NGAL В СЕРУМ И УРИНА ПРИ ДЕЦА В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ.
В. Боцова1, А. Сабри1, Е. Костадинова2, С. Елкина1, Ч. Петрова1.
1УМБАЛ “Георги Странски“, Клиника по Детски болести, Плевен.
2УМБАЛ „ Проф. Стоян Киркович“, Клиника по Детски болести, Стара Загора.
 
14.10 – 14.20  
Спешни неонатални уро-нефрологични заболявания.
Е. Костадинова1,2, В. Боцова3,4.
1УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“, Стара Загора, Клиника Педиатрия, 2УМБАЛ “Георги Странски“, Плевен, Клиника Педиатрия,  3ИПСМП по Детска нефрология, 4ИПСМП по Детска нефрология, Плевен.
 
14.20 – 14.30
ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА С БЪБРЕЧЕН СИНДРОМ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ.
Я. Иванова, Р. Христов, А. Каменов, П. Йовчевски, Д. Монова.
Отделение по нефрология и хемодиализно лечение, МИ – МВР, София.
 
14.30 – 14.40
Ранни прогностични маркери при COVID-19 в условията на спешно отделение.
Р. Филев1,2, Ж. Христова2,5, Д. Свинаров2,5, М. Любомирова1,2, Б. Богов1,2, К. Калинов6, Л. Ростен 3,4.
1Отделение по нефрология. Клиника по вътрешно болести, УМБАЛ „Св. Анна“, София, България, 2Медицински факултет, Медицински университет – София, България, 3Катедра по нефрология, хемодиализа, афереза и бъбречна трансплантация. Гренобълски университет, Болница Гренобъл, Франция, 4Grenoble Alpes University. Гренобъл, Франция, 5Клиника по клинична лаборатория, УМБАЛ “Александровска“ ЕАД, 6Head Biometrics Group, Comac-Medical Ltd, София, България.
 
14.40 – 14.50
Влияние на хипомагнеземията при пациенти с хронично бъбречно заболяване 3В-5D стадий във формирането на сърдечно-съдови калцификати.
А. Каменов, Ж. Чернева, Д. Монова.
Клиника по вътрешни болести, нефрология, диализно лечение и ревматология, Клиника по кардиорлогия, Медицински институт на МВР, София.
 
14.50 – 15.00
Атипичен хемолитично-уремичен синдром /аХУС/ и тромботичната тромбоцитипенична пурпура /ТТП/ в детска възраст.
М. Гайдарова1,2, Г. Михнева1,2, И. Влахова2,3, М. Йорданова2,3.
1СБАЛДБ “Проф. Иван Митев“, 2МУ, МФ, София, 3СБАЛДОХ3.
 
15.00 – 15.10
Стабилни ли са стабилните Хемоголобинови нива при промяна на лечениЕто с еритропоетинстимулиращи агенти?
К. Ашикова, Отделение по диализно лечение, УМБАЛ “Св. Анна“, София.
Б. Борисов, Клиника по Нефрология и диализа, УМБАЛ “Г. Странски“, Катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, Медицински университет, Плевен.
И. Асенова, Болница “Д-р Стамен Илиев“, Монтана.
15.10 – 15.20
Перитонеална диализа преди и след бъбречна трансплантация.
П. Мегеров, Ж. Филипов, Б. Златков, М. Петрова, Л. Христова, И. Маринова, А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, П. Ангелова, С. Славова, А. Илиев, Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска“ ЕАД, София.
15.20 – 15.50
Дискусия.
 
15.50 – 16.15
„Зелена“ нефрология и перитонеална диализа.
С. Кривошиев, УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ“, София, Клиника по диализа.
 
 
16.15 – 16.45  
КАФЕ ПАУЗА.
 

16.45 – 17.30  
Фирмен симпозиум на Генесис фарма:
1. Първична хипероксалурия.
2. Болест на Фабри.
 
  
17.30 – 17.45
Фирмена презентация НА СУИКС БИОФАРМА.
 
 
17.45 – 17.55
ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Ewopharma.
 
17.55 – 18.15
ФИРМЕН СИМПОЗИУМ НА НОВАРТИС БЪЛГАРИЯ: “С3 ГЛОМЕРУЛОПАТИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ.“
 
 
18.15 – 20,00
СЕДМА СЕСИЯ
МОДЕРАТОРИ: ПРОФ. Б. ДЕЛИЙСКА, ПРОФ. Б. БОГОВ, ДОЦ. Д. НИКОЛОВ, ДОЦ. Е. ТИЛКИЯН.
 
18.15 – 18.25
НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУПУСНА НЕФРОПАТИЯ.
П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Петрова, Л. Христова, И. Маринова, А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, П. Ангелова, Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска“, София.
 
18.25 – 18.35 
СЕРОРАЗПОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА НА ХЕПАТИТ Е В ТРИ ХЕМОДИАЛИЗНИ ЦЕНТЪРА В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ.
В. Цеков9, А. Кеворкян1, Е. Голкочева-Маркова2, М. Атанасова3,
Р. Комитова4, В. Рангелова1, Р. Райчева5, Т. Тенев2, Т. Костадинова6,
Ц. Чардакова7, Г. Цочев8, С. Сариян10.
1Катедра по епидемиология и медицина на катастрофите, Медицински   университет – Пловдив, 2НРЛ „Хепатитни вируси“, НЦЗПБ – София,
3Катедра по микробиология и имунология, Медицински университет– Пловдив,  4Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. Медицински университет – Пловдив, 5Катедра Социална медицина и Обществено здраве, Медицински университет – Пловдив, 6Диализен център – Пловдив /Фърст диализис сървисиз България/, 7Диализен център – Пазарджик /ФДСБ/, 8Отделение по хемодиализа, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, 9Втора катедра „Вътрешни болести“, секция “Нефрология“, Медицински университет – Пловдив, 10Студент по медицина, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив.
 
18.35 – 18.45
ОЦЕНКА НА ГЛОМЕРУЛНАТА ФИЛТРАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
Н. Димов1,2, Г. Райчева1,3, В. Попов1,4, Р. Делипавлова1,5, Д. Николов1,2,
Ж. Грудева–Попова1,6.
1Медицински университет – Пловдив, 2Отдление по нефрология, УМБАЛ “Св. Георги“, 3Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ “Св. Георги“, 4Клиника по
лъчелечение, УМБАЛ “Св. Георги“, 5Клиника по клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги“, 6Клиника по клинична хематология, УМБАЛ “Св. Георги“, Пловдив.
 
18.45 – 18.55
ХИПЕРТЕНЗИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И ХБЗ – ПРИЧИНА ИЛИ СЛЕДСТВИЕ.
В. Йорданова, Ж. Филипов, Б. Златков, М. Петрова, Л. Христова, П. Мегеров, И. Маринова, А. Хадзипантелис, М. Стефанов, С. Славова, П. Ангелова, А. Илиев, Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска“ ЕАД, София.
 
18.55 – 19.05
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИПИДНИЯ ПРОФИЛ И ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА.
Р. Койчева, Р. Илиев.
Диализен център „Виа диал“ – Стара Загора.
 
19,05 – 19.15
ВАСКУЛИТИ НА МАЛКИ СЪДОВЕ – ГОЛЯМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО.
М. Стефанов, Ж. Филипов, Л. Христова, Б. Златков, М. Петрова, А. Илиев,
П. Мегеров, И. Маринова, А. Хадзипантелис, В. Йорданова, П. Ангелова,
С. Славова, Е. Паскалев.
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска“, София.
 
19.15 – 19.25
ИЗСЛЕДВАНЕ НА  СКРИТА ЗАБОЛЯВАЕМОСТ ОТ ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПРИ БОЛНИ С ИЗВЕСТНА ХОББ.
Е. Борисова1, Г. Вергилова1, Б. Борисов2.
1Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет – Плевен,
2Клиника по нефрология и диализа, Медицински университет – Плевен.
 
19.25 – 20.00
ДИСКУСИЯ.

20.00 – 21.30
ВЕЧЕРЯ.
 
 
ПОСТЕРНА СЕСИЯ: 11.11.23
МОДЕРАТОРИ: ПРОФ. Е. КУМЧЕВ, ПРОФ. А. КУНДУРДЖИЕВ, ПРОФ. И. ПОПОВ, ДОЦ. Е. ТИЛКИЯН.
1. Остро бъбречно увреждане  при пациенти с критични стенози на реналните артерии.
И. Ерканян, Е. Тилкиян, А.Ламбрев.
2. АА амилоидоза при криоприн-асоцииран периодичен синдром.
И. Здравкова, Е Тилкиян, Е. Кумчев, В. Попова, Ю. Ананиев, Х. Иванов
3.  Клиничен случай на пациент с Фамилна ювенилна хиперурекемична
нефропатия.
И. Ерканян, Х. Иванов, Е. Тилкиян, А. Ламбрев.
4. Мембранопролиферативен гломерулонефрит /асоцииран с анти – TNF-α терапия/ при пациент с анкилозиращ спондилит.
С. Костянева, Е. Тилкиян, С. Вълова, Ю. Ананиев.
5. Значение на микробиота за проява на ЛЕД – предварително проучване.
Б. Василева, М. Петкова, С. Керезиева, Б. Делийска, В. Василев.
6. Хиподипсична  хипернатриемия при туморна формация на мезенцефалон.
С. Керезиева, Б. Василева, М. Петкова, Б. Делийска, В. Василев.
7. Съвременни биомаркери за прогнозиране на смъртността и проявата на ОБУ при пациенти с  COVID-19.
Р. Филев,  Ж. Христова, Д. Свинаров, М. Любомирова, Б. Богов, К. Калинов, Л. Ростен.
8. Хилоперитонеум при перитонеална диализа /вследствие на калциеви антагонисти/: клиничен случай.
П. Мегеров, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Петрова, Л. Христова, И. Маринова, А. Хадзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, П. Ангелова, Е. Паскалев.
9. Биомаркери за ренална увреда при чернодробна цироза – роля на асиметричния диметиларгинин.
М. Христова, Х. Пенчев, Г. Василев, М. Петкова, И. Иванова, Д. Кюркчиев, М. Николова, К. Антонов, А. Кундурджиев.
10. Синдром на лешникотрошачката – представяне на два случая.
Ю. Тодоров, К. Колева-Венкова, И. Калинкова, А. Кундурджиев, Д. Генов, А. Илиев, А. Върляков, М. Пенков, И. Първова, Р. Ганчева, И. Мартинов, Р. Стойчев, М. Николова.
11. Оценка на потенциални диагностични и прогностични биомаркери при пациенти с ИгА гломерулонефрити.
И. Костадинова, М. Любомирова, Б. Богов, Д. Кюркчиев, Т. Тодоров.
 
12 ноември 2023 г. (неделя).
Отпътуване до 09.30 часа.