Необходими изследвания за включване в Листата на чакащите БТ

10 февруари, 2017

 
 УМБАЛ „Александровска”, София
Клиника по нефрология и трансплантация
Необходими изследвания и документи за чакащ бъбречна трансплантация
 
Подготовката на реципиенти за включване в Листата на чакащите бъбречна трансплантация трябва да започне при креатинин около 350–400 мкмол/л или при креатининов клирънс 30 мл/мин/1.73 м2.
 
1.     Епикриза от хоспитализация, не по-стара от 3 месеца. При по-стара епикриза се прилага етапна епикриза. Необходими са и епикризи от хоспитализации по повод на по-значими заболявания – хирургични (коремни операции – урологични, гинекологични, тумори и др.), анамнеза за туморни заболявания.
2.     Резултат от бъбречна биопсия /ако е правена/.
3.     Кръвна група – фиш от имунохематологично изследване.
4.     Кръвни изследвания: ПКК + диф.броене, СУЕ, кр. захар, урея, креатинин, пик. к-на, албумин, общ белтък, СГОТ, СГПТ, ГГПТ, СРК, АФ, Са, Р, холестерол, триглицериди.
5.     Прясна урина – ако има още диуреза.
6.     Урина за урокултури – ако има още диуреза.
7.     Очни дъна, консултация с офталмолог.
8.     ЕКГ и  ехокардиография и консултация с кардиолог.
9.   Ехография на коремни органи - жл. мехур, черен дроб, бъбреци, слезка и панкреас.
10.  Консултация с гинеколог - за жени.
11.  Консултация с уролог за мъже над 50 годишна възраст.
12.  При наличие на алергии, задължително тестуване и консултация с алергoлог.
13.  HbsAg, HCV, HIV,  Сифилис.
14.  Ro - графия на бял дроб и сърце.
15. Фиброгастроскопия.
ПРИ  БЪБРЕЧНА ПОЛИКИСТОЗА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ НЕФРЕКТОМИЯ НА ПО-ГОЛЕМИЯ БЪБРЕК.
        
Забележка: Документите № 4, 5 и 6 трябва да не са по-стари от 1 месец от датата на представянето в клиниката, а останалите /без фиша кръвна група/ не повече от два месеца,  да са написани на официална бланка с дата, подпис и печат!!! 
Документи се примат след предварително записване на тел.: 02/9230240(333).