Национална конференция по нефрология 2017

22 юни, 2017

Уважаеми колеги,
Във връзка с предстоящата Национална конференция по нефрология, 28.09-01.10.2017 г., хотел"Фламинго", КК"Албена" Ви напомняме, че очакваме Вашите резюмета за участие с доклади и постери до 30.06.2017 год.
Навременното им изпращане ще спести необходимостта от допълнително удължаване на срока и затруднения при оформяне на програмата в последния момент.
Най-добрите представени разработки ще бъдат наградени със спомоществователството на фармацевтични компании и УС на БДН. Наградите ще представляват сериозна подкрепа за отличените.
 
Председател на Организационния комитет: Проф. Емил Паскалев
 
Резюметата да се изпращат като прикачен файл тип Document Word 97-2003 на електронния адрес на проф. Б. Делийска: delijska10@yahoo.com  или на проф. Р. Робева: rrobeva@yahoo.com.


Изисквания към авторите – формат на резюметата:
• Шрифт: Times New Roman.
• Размер: 12, стъпка 1 ½.

• Структура:
• Заглавие: главни букви, bold.
• Автори: след интервал от 1 ред.
• Лечебно заведение, в което е извършено проучването: Болница, клиника (отделение, лаборатория). Ако са повече от едно, да се поставят индекси на авторите, съответни на звената.
• Текст: Общ текст, без да се използва нов ред между отделните абзаци. Самият текст да не превишава 2000 знака заедно с интервалите, да съдържа цел, материал и методи, резултати и изводи от проучването.

 
Авторите задължително посочват варианта на участие – устна презентация или постер.
Устните презентации -  продължителност до  10 минути.
Постерите - височина – 80 см, ширина - 50 см.
Краен срок за приемане на абстракти: 30.06.2017 г.
 
Важно за всички желаещи участници:
 
·         Участието в Националната конференция изисква заплащане на членски внос към БДН – 50 лв./за тези, които не са заплатили чл. внос за 2017 г. по-рано/ и такса участие – 150 лв.
·         Плащанията могат да бъдат направени на място, но Ви препоръчваме да заплатите таксата и членския внос по банков път, като при регистрацията задължително предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
 Банковата сметка на Българско дружество по нефрология е:
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Национална конференция по нефрология.

Желателно е да заявите вашето участие на nephcl@abv.bg не по-късно от 15.09.2017. След тази дата заявки няма да се приемат.
   

 
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско дружество по нефрология
emilpaskalev@abv.bg
nephcl@abv.bg           
 
важно за участниците!
 
1.  В Националната конференция по нефрология  могат да участват нефролози, лекари специализиращи  нефрология, лекари работещи в нефрологични структури, специалисти вътрешни болести и други вътрешни специалности, докторанти, студенти като всички са членове на БДН.
 
2. Такса за участие в Националната конференция по нефрология : 150 лв.
    Тази такса включва участие в научната програма, 3 нощувки, 2 обяда и 3 вечери.
·        Задължително е заплащането на членски внос към Българско дружество по нефрология в размер на 50 лв.
·        Плащанията биха могли да бъдат направени на място, но ние Ви препоръчваме да заплатите таксата и членския внос по банков път, като при регистрацията задължително предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
Банковата сметка на Българско дружество по нефрология е:
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
/Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие Националната конференция по нефрология. 
3.  В конференцията няма развлекателни програми.
 
4. На Националната конференция по нефрология  няма да се допускат придружители.